FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012

sIm-¨n:A-gn-a-Xn-hn-cp-²-`c-Ww e-£y-an-«v A-c-hn-µv tI-P-cn-hmÄ Uð-ln-bnð Xp-S-¡-an-« Bw B-Zv-an-bp-sS tI-c-f-¯n-se XpS-¡w X-½n-e-Sn-tbmsS. BwBZvan ]mÀ«nbpsS tIcf LSI¯nð Ibdn¡qSm³ a\pjymhImi-]ucmhImi{]hÀ¯IÀ ISn]nSn Xp-S-§n-¡-gnªp. Aóm lkmscbpsSbpw Achnµv sIPncnhmfnsâbpw Uðlnbnse kac¯n\v aptómSnbmbn tIcf¯nð cq]oIcn¨ Nne AgnaXnhncp² kwLS\m{]Xn\n[nIfmWv Ct¸mÄ BwBZvan ]mÀ«nbnð Øm\apd¸n¡m³ ]c¡w]mbpóXv. km[mcW¡mcpsS ]mÀ«nsbó hntijWt¯msS cq]oIcn¡s¸« ]mÀ«nbpsS bYmÀ° AhIminIÄ X§fmWv Fó hmZt¯msS \mev Iq«cmWv FdWmIpfw tI{µoIcn¨v {]hÀ¯\w XpS§nbn«pÅXv. Fómð Chcnð BcmWv bYmÀY BwBZvanbpsS hàm¡sfóv Iïp]nSn¡m\mhm¯hn[w IpgªpadnªmWv AgnaXnhncp² t]mcm«w XpS§nbncn¡póXv.

Ignª cïmgvNbmbn \nch[n kwLS\IfmWv sIPncnhmfnsâ kwLmwK§sfó hmZt¯msS hmÀ¯mkt½f\§Ä \S¯nbXv. ChÀ ]ckv]cw ]gnNmcpóXñmsX tIcf¯nse {]iv-\§sf Kucht¯msS kao]n¡m\pÅ bmsXmcp \o¡§fpw DbcpónñmsbóXpw {it²bamWv. Nne ISemkv kwLS\Ifpw X«n¡q«v Iq«mbvaIfpamWv Ct¸mÄ AgnaXnhncp² t]mcmfnIfmbn cwK¯nd§nbn«pÅXv. cm{ãob]mÀ«nIsf P\§Ä¡papónð AgnaXnhocòmscóv ap{ZIp¯n Cd§nbn«pÅ Cu hymPòmÀ hcpwZnhk§fnð IqSpXð kmaqly{]iv-\§Ä¡nShcp¯ntb¡psaópw Nqïn¡mWn¡s¸Sp-óp.

BwBZvan ]mÀ«n {]Jym]\w Uðlnbnð \SóXn\p]nómse sIm¨nbnse \nch[n Øe§fnemWv ]mÀ«n¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨v tbmK§Ä \SóXv. Ipd¨pImeambn Nm\epIfnð AgnaXnhncp² hnjb§fnð NÀ¨bnð ]s¦Sp¡pó ]e {]apJcpw C¯cw kwLS\Ifnð Xð]ccmbn cwKs¯¯nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

യെമനില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ചാവേര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 71 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
യെമനില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ചാവേര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 71 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ദുബായ് ഭരണാധികാരി മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകള്‍
സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ദുബായ് ഭരണാധികാരി മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകള്‍
എല്‍ടിടിഇ നേതാവ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്‍ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാണാതായവരുടെ പട്ടികയില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കണമെന്നും ആവശ്യം
എല്‍ടിടിഇ നേതാവ് വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരന്‍ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാണാതായവരുടെ പട്ടികയില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കണമെന്നും ആവശ്യം
ലോസ് ആഞ്ചലസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെടി ശബദം, വെടിവപ്പെല്ലെന്നും ഒരാളെ പിടികൂടിയതായും പോലീസ്
ലോസ് ആഞ്ചലസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെടി ശബദം, വെടിവപ്പെല്ലെന്നും ഒരാളെ പിടികൂടിയതായും പോലീസ്
ഫ്രാന്‍സില്‍ മുസ്ലീം യുവതികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ റസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ പുലിവാലു പിടിച്ചു
ഫ്രാന്‍സില്‍ മുസ്ലീം യുവതികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ റസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ പുലിവാലു പിടിച്ചു
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കായി സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍, പുനരധിവാസത്തിന് ഊന്നല്‍
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കായി സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍, പുനരധിവാസത്തിന് ഊന്നല്‍
ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ദിവ്യബലിക്കിടെ കത്തോലിക്കാ വൈദികനു നേര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആക്രമണം
ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ദിവ്യബലിക്കിടെ കത്തോലിക്കാ വൈദികനു നേര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആക്രമണം
ഈ വര്‍ഷം മൂന്നു ലക്ഷം അഭയാര്‍ഥികളെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ജര്‍മനി, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതിനേക്കാള്‍ മൂന്നിലൊന്ന് കുറവ്
ഈ വര്‍ഷം മൂന്നു ലക്ഷം അഭയാര്‍ഥികളെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ജര്‍മനി, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതിനേക്കാള്‍ മൂന്നിലൊന്ന് കുറവ്
പാകിസ്താനില്‍ വച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ആക്രമിച്ച തീവ്രവാദികളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു
പാകിസ്താനില്‍ വച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ആക്രമിച്ച തീവ്രവാദികളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു
More Stories..