TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012

sIm-¨n:A-gn-a-Xn-hn-cp-²-`c-Ww e-£y-an-«v A-c-hn-µv tI-P-cn-hmÄ Uð-ln-bnð Xp-S-¡-an-« Bw B-Zv-an-bp-sS tI-c-f-¯n-se XpS-¡w X-½n-e-Sn-tbmsS. BwBZvan ]mÀ«nbpsS tIcf LSI¯nð Ibdn¡qSm³ a\pjymhImi-]ucmhImi{]hÀ¯IÀ ISn]nSn Xp-S-§n-¡-gnªp. Aóm lkmscbpsSbpw Achnµv sIPncnhmfnsâbpw Uðlnbnse kac¯n\v aptómSnbmbn tIcf¯nð cq]oIcn¨ Nne AgnaXnhncp² kwLS\m{]Xn\n[nIfmWv Ct¸mÄ BwBZvan ]mÀ«nbnð Øm\apd¸n¡m³ ]c¡w]mbpóXv. km[mcW¡mcpsS ]mÀ«nsbó hntijWt¯msS cq]oIcn¡s¸« ]mÀ«nbpsS bYmÀ° AhIminIÄ X§fmWv Fó hmZt¯msS \mev Iq«cmWv FdWmIpfw tI{µoIcn¨v {]hÀ¯\w XpS§nbn«pÅXv. Fómð Chcnð BcmWv bYmÀY BwBZvanbpsS hàm¡sfóv Iïp]nSn¡m\mhm¯hn[w IpgªpadnªmWv AgnaXnhncp² t]mcm«w XpS§nbncn¡póXv.

Ignª cïmgvNbmbn \nch[n kwLS\IfmWv sIPncnhmfnsâ kwLmwK§sfó hmZt¯msS hmÀ¯mkt½f\§Ä \S¯nbXv. ChÀ ]ckv]cw ]gnNmcpóXñmsX tIcf¯nse {]iv-\§sf Kucht¯msS kao]n¡m\pÅ bmsXmcp \o¡§fpw DbcpónñmsbóXpw {it²bamWv. Nne ISemkv kwLS\Ifpw X«n¡q«v Iq«mbvaIfpamWv Ct¸mÄ AgnaXnhncp² t]mcmfnIfmbn cwK¯nd§nbn«pÅXv. cm{ãob]mÀ«nIsf P\§Ä¡papónð AgnaXnhocòmscóv ap{ZIp¯n Cd§nbn«pÅ Cu hymPòmÀ hcpwZnhk§fnð IqSpXð kmaqly{]iv-\§Ä¡nShcp¯ntb¡psaópw Nqïn¡mWn¡s¸Sp-óp.

BwBZvan ]mÀ«n {]Jym]\w Uðlnbnð \SóXn\p]nómse sIm¨nbnse \nch[n Øe§fnemWv ]mÀ«n¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨v tbmK§Ä \SóXv. Ipd¨pImeambn Nm\epIfnð AgnaXnhncp² hnjb§fnð NÀ¨bnð ]s¦Sp¡pó ]e {]apJcpw C¯cw kwLS\Ifnð Xð]ccmbn cwKs¯¯nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഹിതപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ബ്രിട്ടന്‍ വിടുന്ന ഇയു നഴ്‌സുമാരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു; മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് മികച്ച സാധ്യത
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഹിതപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ബ്രിട്ടന്‍ വിടുന്ന ഇയു നഴ്‌സുമാരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു; മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് മികച്ച സാധ്യത
ഇന്ത്യന്‍ ഐടി കമ്പനികള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന എച്ച് 1 ബി വീസകളില്‍ വന്‍ ഇടിവ്; കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണവും ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കുറക്കലും വിനയാകുന്നു
ഇന്ത്യന്‍ ഐടി കമ്പനികള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന എച്ച് 1 ബി വീസകളില്‍ വന്‍ ഇടിവ്; കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണവും ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കുറക്കലും വിനയാകുന്നു
പാകിസ്താന്‍ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം അനിശ്ചിതത്വത്തിലെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങള്‍
പാകിസ്താന്‍ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം അനിശ്ചിതത്വത്തിലെന്ന് പാക് മാധ്യമങ്ങള്‍
സ്വീഡിഷ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയെ തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതി മാഡ്‌സണിന് ജീവപര്യന്തം
സ്വീഡിഷ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയെ തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ പ്രതി മാഡ്‌സണിന് ജീവപര്യന്തം
മോശം പെരുമാറ്റം; ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനെതിരെ യുഎസില്‍ നടപടി
മോശം പെരുമാറ്റം; ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനെതിരെ യുഎസില്‍ നടപടി
എച്ച് 1 ബി വിസാ നിയമത്തില്‍ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളുമായി ട്രംപ് സര്‍ക്കാര്‍; എച്ച് 1 ബി വിസക്കാരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും
എച്ച് 1 ബി വിസാ നിയമത്തില്‍ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളുമായി ട്രംപ് സര്‍ക്കാര്‍; എച്ച് 1 ബി വിസക്കാരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും
ഇറാഖിലെ മൊസൂളില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തകര്‍ത്ത അല്‍ നൂരി പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയുമെന്ന് യുഎഇ
ഇറാഖിലെ മൊസൂളില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തകര്‍ത്ത അല്‍ നൂരി പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയുമെന്ന് യുഎഇ
ഒടുവില്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്ക് വിജയം; അര്‍മേനിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സെര്‍ഷ് സര്‍ഗ്‌സ്യാന്‍ പുറത്ത്
ഒടുവില്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്ക് വിജയം; അര്‍മേനിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സെര്‍ഷ് സര്‍ഗ്‌സ്യാന്‍ പുറത്ത്
ബ്രിട്ടനില്‍ 23 മാസം പ്രായമുള്ള ആല്‍ഫിയുടെ ജീവനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കോടതി തള്ളി; മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി മാര്‍പാപ്പയും
ബ്രിട്ടനില്‍ 23 മാസം പ്രായമുള്ള ആല്‍ഫിയുടെ ജീവനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കോടതി തള്ളി; മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി മാര്‍പാപ്പയും
More Stories..