TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012

sIm-¨n:A-gn-a-Xn-hn-cp-²-`c-Ww e-£y-an-«v A-c-hn-µv tI-P-cn-hmÄ Uð-ln-bnð Xp-S-¡-an-« Bw B-Zv-an-bp-sS tI-c-f-¯n-se XpS-¡w X-½n-e-Sn-tbmsS. BwBZvan ]mÀ«nbpsS tIcf LSI¯nð Ibdn¡qSm³ a\pjymhImi-]ucmhImi{]hÀ¯IÀ ISn]nSn Xp-S-§n-¡-gnªp. Aóm lkmscbpsSbpw Achnµv sIPncnhmfnsâbpw Uðlnbnse kac¯n\v aptómSnbmbn tIcf¯nð cq]oIcn¨ Nne AgnaXnhncp² kwLS\m{]Xn\n[nIfmWv Ct¸mÄ BwBZvan ]mÀ«nbnð Øm\apd¸n¡m³ ]c¡w]mbpóXv. km[mcW¡mcpsS ]mÀ«nsbó hntijWt¯msS cq]oIcn¡s¸« ]mÀ«nbpsS bYmÀ° AhIminIÄ X§fmWv Fó hmZt¯msS \mev Iq«cmWv FdWmIpfw tI{µoIcn¨v {]hÀ¯\w XpS§nbn«pÅXv. Fómð Chcnð BcmWv bYmÀY BwBZvanbpsS hàm¡sfóv Iïp]nSn¡m\mhm¯hn[w IpgªpadnªmWv AgnaXnhncp² t]mcm«w XpS§nbncn¡póXv.

Ignª cïmgvNbmbn \nch[n kwLS\IfmWv sIPncnhmfnsâ kwLmwK§sfó hmZt¯msS hmÀ¯mkt½f\§Ä \S¯nbXv. ChÀ ]ckv]cw ]gnNmcpóXñmsX tIcf¯nse {]iv-\§sf Kucht¯msS kao]n¡m\pÅ bmsXmcp \o¡§fpw DbcpónñmsbóXpw {it²bamWv. Nne ISemkv kwLS\Ifpw X«n¡q«v Iq«mbvaIfpamWv Ct¸mÄ AgnaXnhncp² t]mcmfnIfmbn cwK¯nd§nbn«pÅXv. cm{ãob]mÀ«nIsf P\§Ä¡papónð AgnaXnhocòmscóv ap{ZIp¯n Cd§nbn«pÅ Cu hymPòmÀ hcpwZnhk§fnð IqSpXð kmaqly{]iv-\§Ä¡nShcp¯ntb¡psaópw Nqïn¡mWn¡s¸Sp-óp.

BwBZvan ]mÀ«n {]Jym]\w Uðlnbnð \SóXn\p]nómse sIm¨nbnse \nch[n Øe§fnemWv ]mÀ«n¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨v tbmK§Ä \SóXv. Ipd¨pImeambn Nm\epIfnð AgnaXnhncp² hnjb§fnð NÀ¨bnð ]s¦Sp¡pó ]e {]apJcpw C¯cw kwLS\Ifnð Xð]ccmbn cwKs¯¯nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ലണ്ടന്‍ ഓക്‌സ്ഫഡ് സ്ട്രീറ്റില്‍ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കു ശേഷം വെടിവെപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ്, ഓക്‌സ്ഫഡ് സ്ട്രീറ്റില്‍ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്
പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ലണ്ടന്‍ ഓക്‌സ്ഫഡ് സ്ട്രീറ്റില്‍ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്കു ശേഷം വെടിവെപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ്, ഓക്‌സ്ഫഡ് സ്ട്രീറ്റില്‍ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്
ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലീം പള്ളിയില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനവും വെടിവെപ്പും, 235 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ചെയ്തത് ആരായാലും കനത്ത തിരിച്ചടി ഉറപ്പെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ്
ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലീം പള്ളിയില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനവും വെടിവെപ്പും, 235 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ചെയ്തത് ആരായാലും കനത്ത തിരിച്ചടി ഉറപ്പെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ്
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനി പുതിയ ഹിറ്റ്‌ലര്‍, ഇറാനെതിരെ പ്രകോപനവുമായി സൗദി കിരീടവകാശി സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനി പുതിയ ഹിറ്റ്‌ലര്‍, ഇറാനെതിരെ പ്രകോപനവുമായി സൗദി കിരീടവകാശി സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍
സൗദിയിലേക്ക് തൊഴില്‍ വിസക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന, കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ വിസ ലഭിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷം ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്
സൗദിയിലേക്ക് തൊഴില്‍ വിസക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധന, കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ വിസ ലഭിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷം ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്
സിംബാബ്‌വെയില്‍ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി മുഗാബെ പുറത്താക്കിയ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എമേഴ്‌സണ്‍, അന്ത്യമായത് 37 വര്‍ഷത്തെ മുഗാബെ വാഴ്ചയ്ക്ക്
സിംബാബ്‌വെയില്‍ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി മുഗാബെ പുറത്താക്കിയ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എമേഴ്‌സണ്‍, അന്ത്യമായത് 37 വര്‍ഷത്തെ മുഗാബെ വാഴ്ചയ്ക്ക്
ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു ജനുവരിയില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി
ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു ജനുവരിയില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി
മ്യാന്മറും ബംഗ്ലാദേശും സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി മാര്‍പാപ്പ, റോഹിംഗ്യന്‍ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ നിര്‍ണായക ഇടപെല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
മ്യാന്മറും ബംഗ്ലാദേശും സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി മാര്‍പാപ്പ, റോഹിംഗ്യന്‍ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ നിര്‍ണായക ഇടപെല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
ചൈനയില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങിന്റെ ഉരുക്കു മുഷ്ടി മുറുകുന്നു, ചിന്‍പിങ് എഴുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാന്‍ ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദ്ദേശം
ചൈനയില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങിന്റെ ഉരുക്കു മുഷ്ടി മുറുകുന്നു, ചിന്‍പിങ് എഴുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാന്‍ ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദ്ദേശം
മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ ഹാഫിസ് സഈദിനെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അമേരിക്കയും
മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ ഹാഫിസ് സഈദിനെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അമേരിക്കയും
More Stories..