FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012

sIm-¨n:A-gn-a-Xn-hn-cp-²-`c-Ww e-£y-an-«v A-c-hn-µv tI-P-cn-hmÄ Uð-ln-bnð Xp-S-¡-an-« Bw B-Zv-an-bp-sS tI-c-f-¯n-se XpS-¡w X-½n-e-Sn-tbmsS. BwBZvan ]mÀ«nbpsS tIcf LSI¯nð Ibdn¡qSm³ a\pjymhImi-]ucmhImi{]hÀ¯IÀ ISn]nSn Xp-S-§n-¡-gnªp. Aóm lkmscbpsSbpw Achnµv sIPncnhmfnsâbpw Uðlnbnse kac¯n\v aptómSnbmbn tIcf¯nð cq]oIcn¨ Nne AgnaXnhncp² kwLS\m{]Xn\n[nIfmWv Ct¸mÄ BwBZvan ]mÀ«nbnð Øm\apd¸n¡m³ ]c¡w]mbpóXv. km[mcW¡mcpsS ]mÀ«nsbó hntijWt¯msS cq]oIcn¡s¸« ]mÀ«nbpsS bYmÀ° AhIminIÄ X§fmWv Fó hmZt¯msS \mev Iq«cmWv FdWmIpfw tI{µoIcn¨v {]hÀ¯\w XpS§nbn«pÅXv. Fómð Chcnð BcmWv bYmÀY BwBZvanbpsS hàm¡sfóv Iïp]nSn¡m\mhm¯hn[w IpgªpadnªmWv AgnaXnhncp² t]mcm«w XpS§nbncn¡póXv.

Ignª cïmgvNbmbn \nch[n kwLS\IfmWv sIPncnhmfnsâ kwLmwK§sfó hmZt¯msS hmÀ¯mkt½f\§Ä \S¯nbXv. ChÀ ]ckv]cw ]gnNmcpóXñmsX tIcf¯nse {]iv-\§sf Kucht¯msS kao]n¡m\pÅ bmsXmcp \o¡§fpw DbcpónñmsbóXpw {it²bamWv. Nne ISemkv kwLS\Ifpw X«n¡q«v Iq«mbvaIfpamWv Ct¸mÄ AgnaXnhncp² t]mcmfnIfmbn cwK¯nd§nbn«pÅXv. cm{ãob]mÀ«nIsf P\§Ä¡papónð AgnaXnhocòmscóv ap{ZIp¯n Cd§nbn«pÅ Cu hymPòmÀ hcpwZnhk§fnð IqSpXð kmaqly{]iv-\§Ä¡nShcp¯ntb¡psaópw Nqïn¡mWn¡s¸Sp-óp.

BwBZvan ]mÀ«n {]Jym]\w Uðlnbnð \SóXn\p]nómse sIm¨nbnse \nch[n Øe§fnemWv ]mÀ«n¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨v tbmK§Ä \SóXv. Ipd¨pImeambn Nm\epIfnð AgnaXnhncp² hnjb§fnð NÀ¨bnð ]s¦Sp¡pó ]e {]apJcpw C¯cw kwLS\Ifnð Xð]ccmbn cwKs¯¯nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ബ്രിട്ടനില്‍ പുതിയ ഒരു പൗണ്ട് നാണയമെത്തി, വ്യാജനെ തടയാന്‍ വന്‍ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍, പഴയ നാണയം ഒക്ടോബര്‍ 15 വരെ മാറ്റിവാങ്ങാം
ബ്രിട്ടനില്‍ പുതിയ ഒരു പൗണ്ട് നാണയമെത്തി, വ്യാജനെ തടയാന്‍ വന്‍ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍, പഴയ നാണയം ഒക്ടോബര്‍ 15 വരെ മാറ്റിവാങ്ങാം
യുപിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തില്‍ മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്രംപ്, ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനം ഈ വര്‍ഷം അവസാനമെന്ന് സൂചന
യുപിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തില്‍ മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്രംപ്, ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനം ഈ വര്‍ഷം അവസാനമെന്ന് സൂചന
പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാനം ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രി പ്രീതി പട്ടേലിന് സമ്മാനിച്ചു, ഇന്ത്യയും യുകെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുന്നതായി പ്രീതി
പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാനം ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രി പ്രീതി പട്ടേലിന് സമ്മാനിച്ചു, ഇന്ത്യയും യുകെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുന്നതായി പ്രീതി
ഗില്‍ഗിത് ബല്‍തിസ്താന്‍ പ്രശ്‌നം അതിര്‍ത്തി കടക്കുന്നു, പാകിസ്താനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രമേയം
ഗില്‍ഗിത് ബല്‍തിസ്താന്‍ പ്രശ്‌നം അതിര്‍ത്തി കടക്കുന്നു, പാകിസ്താനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രമേയം
യുഎസ് പ്രസിന്ന്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റഷ്യന്‍ ഇടപെടല്‍, അന്വേഷണ സംഘം ട്രംപിന്റെ മരുമകനെ ചോദ്യം ചെയ്യും
യുഎസ് പ്രസിന്ന്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റഷ്യന്‍ ഇടപെടല്‍, അന്വേഷണ സംഘം ട്രംപിന്റെ മരുമകനെ ചോദ്യം ചെയ്യും
റഷ്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എതിരായ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം സര്‍ക്കാര്‍ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു, സമര നായകനടക്കം അകത്ത്
റഷ്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എതിരായ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം സര്‍ക്കാര്‍ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു, സമര നായകനടക്കം അകത്ത്
ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് ഭീകരാക്രമണം, പ്രതിക്ക് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ല, ആക്രമണം നടത്തിയത് ഖാലിദ് മസൂദ് തനിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ 82 സെക്കന്‍ഡുകള്‍
ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് ഭീകരാക്രമണം, പ്രതിക്ക് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ല, ആക്രമണം നടത്തിയത് ഖാലിദ് മസൂദ് തനിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ 82 സെക്കന്‍ഡുകള്‍
ഡെബ്ബീ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ താണ്ഡവത്തില്‍ വിറച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയ, 3500 ഓളം പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു, കനത്ത നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
ഡെബ്ബീ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ താണ്ഡവത്തില്‍ വിറച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയ, 3500 ഓളം പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു, കനത്ത നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
കോട്ടയം സ്വദേശിക്കു നേരെയുണ്ടായ വംശീയ ആക്രമണം, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു
കോട്ടയം സ്വദേശിക്കു നേരെയുണ്ടായ വംശീയ ആക്രമണം, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു
More Stories..