TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012

sIm-¨n:A-gn-a-Xn-hn-cp-²-`c-Ww e-£y-an-«v A-c-hn-µv tI-P-cn-hmÄ Uð-ln-bnð Xp-S-¡-an-« Bw B-Zv-an-bp-sS tI-c-f-¯n-se XpS-¡w X-½n-e-Sn-tbmsS. BwBZvan ]mÀ«nbpsS tIcf LSI¯nð Ibdn¡qSm³ a\pjymhImi-]ucmhImi{]hÀ¯IÀ ISn]nSn Xp-S-§n-¡-gnªp. Aóm lkmscbpsSbpw Achnµv sIPncnhmfnsâbpw Uðlnbnse kac¯n\v aptómSnbmbn tIcf¯nð cq]oIcn¨ Nne AgnaXnhncp² kwLS\m{]Xn\n[nIfmWv Ct¸mÄ BwBZvan ]mÀ«nbnð Øm\apd¸n¡m³ ]c¡w]mbpóXv. km[mcW¡mcpsS ]mÀ«nsbó hntijWt¯msS cq]oIcn¡s¸« ]mÀ«nbpsS bYmÀ° AhIminIÄ X§fmWv Fó hmZt¯msS \mev Iq«cmWv FdWmIpfw tI{µoIcn¨v {]hÀ¯\w XpS§nbn«pÅXv. Fómð Chcnð BcmWv bYmÀY BwBZvanbpsS hàm¡sfóv Iïp]nSn¡m\mhm¯hn[w IpgªpadnªmWv AgnaXnhncp² t]mcm«w XpS§nbncn¡póXv.

Ignª cïmgvNbmbn \nch[n kwLS\IfmWv sIPncnhmfnsâ kwLmwK§sfó hmZt¯msS hmÀ¯mkt½f\§Ä \S¯nbXv. ChÀ ]ckv]cw ]gnNmcpóXñmsX tIcf¯nse {]iv-\§sf Kucht¯msS kao]n¡m\pÅ bmsXmcp \o¡§fpw DbcpónñmsbóXpw {it²bamWv. Nne ISemkv kwLS\Ifpw X«n¡q«v Iq«mbvaIfpamWv Ct¸mÄ AgnaXnhncp² t]mcmfnIfmbn cwK¯nd§nbn«pÅXv. cm{ãob]mÀ«nIsf P\§Ä¡papónð AgnaXnhocòmscóv ap{ZIp¯n Cd§nbn«pÅ Cu hymPòmÀ hcpwZnhk§fnð IqSpXð kmaqly{]iv-\§Ä¡nShcp¯ntb¡psaópw Nqïn¡mWn¡s¸Sp-óp.

BwBZvan ]mÀ«n {]Jym]\w Uðlnbnð \SóXn\p]nómse sIm¨nbnse \nch[n Øe§fnemWv ]mÀ«n¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨v tbmK§Ä \SóXv. Ipd¨pImeambn Nm\epIfnð AgnaXnhncp² hnjb§fnð NÀ¨bnð ]s¦Sp¡pó ]e {]apJcpw C¯cw kwLS\Ifnð Xð]ccmbn cwKs¯¯nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

നോ ഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റെങ്കില്‍ ബ്രിട്ടനോട് വിടപറയുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി വന്‍ കമ്പനികള്‍; നഷ്ടമാകുക പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
നോ ഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റെങ്കില്‍ ബ്രിട്ടനോട് വിടപറയുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി വന്‍ കമ്പനികള്‍; നഷ്ടമാകുക പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍
ലോകകപ്പില്‍ സ്വിസ് താരങ്ങളുടെ വിജയാഘോഷം രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക്; കൊസവോ, സെര്‍ബിയ സംഘര്‍ഷം ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്തിലേക്കും
ലോകകപ്പില്‍ സ്വിസ് താരങ്ങളുടെ വിജയാഘോഷം രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക്; കൊസവോ, സെര്‍ബിയ സംഘര്‍ഷം ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്തിലേക്കും
ലണ്ടനില്‍ ബോംബ് ഭീഷണിയുമായി യുവാവ് ട്രാക്കിലിറങ്ങി; റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ഒഴിപ്പിച്ചു
ലണ്ടനില്‍ ബോംബ് ഭീഷണിയുമായി യുവാവ് ട്രാക്കിലിറങ്ങി; റയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ ഒഴിപ്പിച്ചു
അസംപ്ഷന്‍ ദ്വീപിലെ ഇന്ത്യയുടെ നാവിക താവളത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സീഷെല്‍സ്
അസംപ്ഷന്‍ ദ്വീപിലെ ഇന്ത്യയുടെ നാവിക താവളത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സീഷെല്‍സ്
ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ഖത്തര്‍ ഇന്ത്യയുമായി നിര്‍ണായക പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന്
ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ഖത്തര്‍ ഇന്ത്യയുമായി നിര്‍ണായക പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന്
നികുതി യുദ്ധത്തില്‍ ട്രംപിന് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി ഇന്ത്യ; 29 അമേരിക്കന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടി
നികുതി യുദ്ധത്തില്‍ ട്രംപിന് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി ഇന്ത്യ; 29 അമേരിക്കന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടി
ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ മലയാളി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില്‍ ഭാര്യയും കാമുകനും കുറ്റക്കാര്‍; ഭാര്യയ്ക്ക് 22 വര്‍ഷവും കാമുകന് 27 വര്‍ഷവും തടവ്
ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ മലയാളി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില്‍ ഭാര്യയും കാമുകനും കുറ്റക്കാര്‍; ഭാര്യയ്ക്ക് 22 വര്‍ഷവും കാമുകന് 27 വര്‍ഷവും തടവ്
ഈദുള്‍ ഫിത്തര്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ ആക്രമണം; 45 അഫ്ഗാന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഈദുള്‍ ഫിത്തര്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കാറ്റില്‍പ്പറത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ ആക്രമണം; 45 അഫ്ഗാന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
അനധികൃതമായി യുഎസിലേക്കു കുടിയേറാന്‍ ശ്രമിച്ച 52 ഇന്ത്യക്കാര്‍ തടവിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; ഇന്ത്യയിലെ പീഡനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ എത്തിയതാണെന്ന് മൊഴി
അനധികൃതമായി യുഎസിലേക്കു കുടിയേറാന്‍ ശ്രമിച്ച 52 ഇന്ത്യക്കാര്‍ തടവിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്; ഇന്ത്യയിലെ പീഡനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ എത്തിയതാണെന്ന് മൊഴി
More Stories..