FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 27, 2012

sIm-¨n:A-gn-a-Xn-hn-cp-²-`c-Ww e-£y-an-«v A-c-hn-µv tI-P-cn-hmÄ Uð-ln-bnð Xp-S-¡-an-« Bw B-Zv-an-bp-sS tI-c-f-¯n-se XpS-¡w X-½n-e-Sn-tbmsS. BwBZvan ]mÀ«nbpsS tIcf LSI¯nð Ibdn¡qSm³ a\pjymhImi-]ucmhImi{]hÀ¯IÀ ISn]nSn Xp-S-§n-¡-gnªp. Aóm lkmscbpsSbpw Achnµv sIPncnhmfnsâbpw Uðlnbnse kac¯n\v aptómSnbmbn tIcf¯nð cq]oIcn¨ Nne AgnaXnhncp² kwLS\m{]Xn\n[nIfmWv Ct¸mÄ BwBZvan ]mÀ«nbnð Øm\apd¸n¡m³ ]c¡w]mbpóXv. km[mcW¡mcpsS ]mÀ«nsbó hntijWt¯msS cq]oIcn¡s¸« ]mÀ«nbpsS bYmÀ° AhIminIÄ X§fmWv Fó hmZt¯msS \mev Iq«cmWv FdWmIpfw tI{µoIcn¨v {]hÀ¯\w XpS§nbn«pÅXv. Fómð Chcnð BcmWv bYmÀY BwBZvanbpsS hàm¡sfóv Iïp]nSn¡m\mhm¯hn[w IpgªpadnªmWv AgnaXnhncp² t]mcm«w XpS§nbncn¡póXv.

Ignª cïmgvNbmbn \nch[n kwLS\IfmWv sIPncnhmfnsâ kwLmwK§sfó hmZt¯msS hmÀ¯mkt½f\§Ä \S¯nbXv. ChÀ ]ckv]cw ]gnNmcpóXñmsX tIcf¯nse {]iv-\§sf Kucht¯msS kao]n¡m\pÅ bmsXmcp \o¡§fpw DbcpónñmsbóXpw {it²bamWv. Nne ISemkv kwLS\Ifpw X«n¡q«v Iq«mbvaIfpamWv Ct¸mÄ AgnaXnhncp² t]mcmfnIfmbn cwK¯nd§nbn«pÅXv. cm{ãob]mÀ«nIsf P\§Ä¡papónð AgnaXnhocòmscóv ap{ZIp¯n Cd§nbn«pÅ Cu hymPòmÀ hcpwZnhk§fnð IqSpXð kmaqly{]iv-\§Ä¡nShcp¯ntb¡psaópw Nqïn¡mWn¡s¸Sp-óp.

BwBZvan ]mÀ«n {]Jym]\w Uðlnbnð \SóXn\p]nómse sIm¨nbnse \nch[n Øe§fnemWv ]mÀ«n¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨v tbmK§Ä \SóXv. Ipd¨pImeambn Nm\epIfnð AgnaXnhncp² hnjb§fnð NÀ¨bnð ]s¦Sp¡pó ]e {]apJcpw C¯cw kwLS\Ifnð Xð]ccmbn cwKs¯¯nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

‘തെരേസാ കി സാത്,’ ഇന്ത്യന്‍ വോട്ടര്‍മാരെ പിടിക്കാന്‍ ഹിന്ദിയില്‍ പ്രചാരണ ഗാനവുമായി കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പാര്‍ട്ടി, ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണ യുദ്ധം മുറുകുന്നു
‘തെരേസാ കി സാത്,’ ഇന്ത്യന്‍ വോട്ടര്‍മാരെ പിടിക്കാന്‍ ഹിന്ദിയില്‍ പ്രചാരണ ഗാനവുമായി കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പാര്‍ട്ടി, ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണ യുദ്ധം മുറുകുന്നു
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖലയിലെ തകരാര്‍, ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സ് വിമാനങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു, പിഴവിനു കാരണം ഐടി ജോലികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ പുറംജോലിക്കരാര്‍ നല്‍കിയതെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയന്‍
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ശൃംഖലയിലെ തകരാര്‍, ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സ് വിമാനങ്ങള്‍ ഭാഗികമായി സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു, പിഴവിനു കാരണം ഐടി ജോലികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ പുറംജോലിക്കരാര്‍ നല്‍കിയതെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയന്‍
എവിടെ നിന്നുള്ള മിസൈല്‍ ആക്രമണവും പ്രതിരോധിക്കുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചതായി ഉത്തര കൊറിയ, മറുപടിയായി യുഎസിന്റെ പുതിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം
എവിടെ നിന്നുള്ള മിസൈല്‍ ആക്രമണവും പ്രതിരോധിക്കുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചതായി ഉത്തര കൊറിയ, മറുപടിയായി യുഎസിന്റെ പുതിയ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം
റമദാന്‍ വ്രതത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് 2000 ത്തോളം തടവുകാരെ ജയില്‍ മോചിതരാക്കി സൗദി, വിട്ടയക്കല്‍ തുടരുമെന്ന് സൗദി ഭരണകൂടം
റമദാന്‍ വ്രതത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് 2000 ത്തോളം തടവുകാരെ ജയില്‍ മോചിതരാക്കി സൗദി, വിട്ടയക്കല്‍ തുടരുമെന്ന് സൗദി ഭരണകൂടം
കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാദവിന്റെ ഭാവി വീണ്ടും പാക് നിയമത്തിന്റെ തുലാസില്‍, ഉടന്‍ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് പാക് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി
കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാദവിന്റെ ഭാവി വീണ്ടും പാക് നിയമത്തിന്റെ തുലാസില്‍, ഉടന്‍ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് പാക് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി
അമേരിക്കയിലെ മിസിസിപ്പിയില്‍ മൂന്നു വീടുകളില്‍ വെടിവെപ്പ്, തോക്കുമായി എത്തിയ ആക്രമി വെടിവെച്ചിട്ടത് എട്ടു പേരെ
അമേരിക്കയിലെ മിസിസിപ്പിയില്‍ മൂന്നു വീടുകളില്‍ വെടിവെപ്പ്, തോക്കുമായി എത്തിയ ആക്രമി വെടിവെച്ചിട്ടത് എട്ടു പേരെ
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ ഭീകരാക്രമണം, രണ്ടു പേര്‍ കൂടി പിടിയില്‍, ബ്രിട്ടനില്‍ ആക്രമണം നടത്താനായി തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് 23,000 ഭീകരരെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്, പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സുരക്ഷാ വലയത്തില്‍
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ ഭീകരാക്രമണം, രണ്ടു പേര്‍ കൂടി പിടിയില്‍, ബ്രിട്ടനില്‍ ആക്രമണം നടത്താനായി തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് 23,000 ഭീകരരെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്, പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സുരക്ഷാ വലയത്തില്‍
ശ്രീലങ്കയില്‍ പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും, മരണം 100 കവിഞ്ഞു, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന
ശ്രീലങ്കയില്‍ പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും, മരണം 100 കവിഞ്ഞു, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന
‘സൈനികരില്‍ ആരെങ്കിലും മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്താല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാന്‍ ഏറ്റോളാം,’ പുതിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഫിലിപ്പീന്‍സ് പ്രസിഡന്റ് റോഡ്രിഗോ ഡുട്ടെര്‍ട്ടെ
‘സൈനികരില്‍ ആരെങ്കിലും മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗം ചെയ്താല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാന്‍ ഏറ്റോളാം,’ പുതിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഫിലിപ്പീന്‍സ് പ്രസിഡന്റ് റോഡ്രിഗോ ഡുട്ടെര്‍ട്ടെ
More Stories..