TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 20, 2013

\yq-Uð-ln:{_-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-atdm-Wn-sâ C-ã-`£-Ww tI-c-f-¯n-sâ ao³-Idn. C-Xn-\m-bn tI-c-f-¯n-te-¡v h-cm\pw A-t±-lw H-cp-¡-amWv. `mcy km-a-´-bm-Wv tI-c-f-¯n-se ao³-I-dn-bp-sS cp-Nn X-só ]Tn-¸n-¨Xv. C´y kµÀin¡pó Imad¬, lnµpkvYm³ bqWneohÀ Hm^nkv kµÀin¨t¸mÄ \S¯nb kwhmZ¯nemWv Xsâ ao³ Idn t{]aw shfns¸Sp¯nbXv. GXv C´y³ hn`hamWv Gähpw {]nbapÅXv Fómbncpóp tNmZyw. adp]Sn DSs\ hóp: “tIcf¯nse ao³ Idn. Fsâ `mcy kma´ Hóm´cw tIcf ao³ Idn Dïm¡pw. C¯hW Rm³ tIcf¯nte¡p t]mIpónñ. ASp¯ XhW t]mtb¡pw. AhnSs¯ ao³ Idn Iq«Ww. `mcybpïm¡pó Idnbpambn H¯p t\m¡Ww. \ñ FcnhpÅ hn`h§Ä Ign¨v tIcf¯nð Ah[n¡mew sNehnSpIsbóXpw Xsâ tamlamsWóv Imad¬ ]dªp.

Xn-c-¡n-« C-´ym-k-µÀ-i-\-¯nð {]-[m-\-a-{´n-¡v X-sâ tam-lw k-^-e-am-¡m-\p-Å ka-bw C-sñó-Xv a-säm-cp Im-cyw. C-´y³ {]-[m-\-a{´n tUm.a³-tam-l³ knw-Kv DÄ-s¸-sS {]ap-J t\-Xm-¡-fp-am-bn NÀ-¨-bv-¡v G-sd ka-bw \o-¡n-h-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv {_-«o-jv {]-[m-\-a-{´n. {]-tXy-In¨pw A-Kkv-X slen-tIm-]v-ä-À tIm-g-hn-hm-Zw Nq-Sp-]n-Sn-¨n-cn-¡p-ó-Xn-\mð Cu hn-j-b-¯nð hym-]-I-NÀ-¨-bm-Wv \-S-¡p-óXv. slentIm]vSÀ tImg ]pd¯psImïphcm\pÅ At\zjW¯nð C´ysb klmbn-¡p-sa-óv A-t±-lw D-d-¸p-\ð-Ip-Ibpw sN-bvXp. Im-atdmWpambn \-S¯nb IqSn¡mgvNbnð {][m\a{´n a³taml³ knMv klmbw A`yÀ-Yn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-ómWv Cu hm-Kv-Zm\w. IqSn¡mgvN¡ptijw \S¯nb kwbpà ]{Xkt½f\¯nð Ccphcpw C¡mcyw shfns¸Sp-¯n-bXv.

‘Cämenb³ I¼\n AKÌ shÌvem³Unð\nóv slentIm]vSÀ hm§m\pÅ 3600 tImSnbpsS Icmdnð hnizmk DS¼Sn ewLn¡s¸«XmbpÅ Bt£]¯nð C´ybpsS Bi¦ Adnbn¨p. At\zjW¯nð {_n«s³d klmbw Bhiys¸SpIbpw sNbvXp’- a³taml³ knMv ]-dªp. ‘temI¯nð Gähpw iàamb AgnaXnhncp² \nba§fmWv {_n«\nepÅXv. AgnaXn FhnsSbmsW¦nepw AXns\Xnsc iàamb \ne]mSmWv {_n«³ kzoIcn¡pI. C´ybpambpÅ AKÌv shÌvem³Uns³d tIm]vSÀ Icmdns\¡pdn¨pÅ At\zjW¯n\v ]qÀW ]n´pW \ðIpw’ -Imad¬ hyàam¡n. F.U_vfyp 101 slentIm]vSdpIfpsS \nÀamXm¡fmb ^n³saIm\nIbpw D]I¼\nbmb AKÌ shÌvem³Upw Cämenb³ I¼\nIfmsW¦nepw AhcpsS {_n«\nse bq\nänemWv tIm]vSÀ Dïm¡póXv. Cu ]Ým¯e¯nemWv At\zjW¯nð C´y {_n«s³d klmbw tXSn-b-Xv. AKÌshÌvem³Uns³d {_n«\nse bq\näv 5,000¯ntesd t]À tPmen sN¿pó Øm]\ambXn\mð Icmdnð {_n«\pw Xmð]cy§fpïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ഭീകരത പ്രോസ്താഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം; ചൈനയില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ഒളിയമ്പെയ്ത് സുഷമാ സ്വരാജ്
ഭീകരത പ്രോസ്താഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം; ചൈനയില്‍ പാകിസ്താനെതിരെ ഒളിയമ്പെയ്ത് സുഷമാ സ്വരാജ്
സഞ്ജയ് ദത്തായി വെള്ളിത്തിരയില്‍ അരങ്ങുതകര്‍ത്ത് രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍; ‘സഞ്ജു’ ടീസറിന് വന്‍ വരവേല്‍പ്പുമായി ആരാധകര്‍
സഞ്ജയ് ദത്തായി വെള്ളിത്തിരയില്‍ അരങ്ങുതകര്‍ത്ത് രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍; ‘സഞ്ജു’ ടീസറിന് വന്‍ വരവേല്‍പ്പുമായി ആരാധകര്‍
ആണ്‍മക്കളില്ല! മാതാപിതാക്കളുടെ നിര്‍ബന്ധിത്തിനു വഴങ്ങി അഫ്ഗാന്‍ പെണ്‍കുട്ടി ആണായി ജീവിച്ചത് പത്തു വര്‍ഷം
ആണ്‍മക്കളില്ല! മാതാപിതാക്കളുടെ നിര്‍ബന്ധിത്തിനു വഴങ്ങി അഫ്ഗാന്‍ പെണ്‍കുട്ടി ആണായി ജീവിച്ചത് പത്തു വര്‍ഷം
പിണറായിയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരുടെ ദുരൂഹമരണം; വീട്ടമ്മ അറസ്റ്റില്‍; ചുരുളഴിയുന്നത് ക്രൂരമായ കൊലപാതക കഥ
പിണറായിയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരുടെ ദുരൂഹമരണം; വീട്ടമ്മ അറസ്റ്റില്‍; ചുരുളഴിയുന്നത് ക്രൂരമായ കൊലപാതക കഥ
നഴ്‌സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാക്കി സര്‍ക്കാര്‍; സമരവും ലോങ്മാര്‍ച്ചും പിന്‍വലിച്ചു
നഴ്‌സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാക്കി സര്‍ക്കാര്‍; സമരവും ലോങ്മാര്‍ച്ചും പിന്‍വലിച്ചു
അമേരിക്കന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോര്‍ജ് ബുഷിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
അമേരിക്കന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോര്‍ജ് ബുഷിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥിയെത്തി; വില്യം രാജകുമാരനും കേറ്റ് മിഡില്‍ടണ്‍ രാജകുമാരിക്കും ആണ്‍കുഞ്ഞ്
ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥിയെത്തി; വില്യം രാജകുമാരനും കേറ്റ് മിഡില്‍ടണ്‍ രാജകുമാരിക്കും ആണ്‍കുഞ്ഞ്
മേഘാലയയില്‍ പൂര്‍ണമായും അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഭാഗികമായും പ്രത്യേക സൈനികാധികാര നിയമം പിന്‍വലിച്ചു
മേഘാലയയില്‍ പൂര്‍ണമായും അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ ഭാഗികമായും പ്രത്യേക സൈനികാധികാര നിയമം പിന്‍വലിച്ചു
ഈജിപ്ത് അഴികള്‍ക്കുള്ളിലാക്കിയ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിന് യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ്
ഈജിപ്ത് അഴികള്‍ക്കുള്ളിലാക്കിയ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിന് യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ്
More Stories..