കൃത്രിമ മധുര പാനീയങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ശരാശരി 1,84,000 പേരെയെന്ന് പഠനം

download

Bookmark the permalink.