FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 3, 2013

\yq-Uðln:hm-l-\m-]-I-S-¯nð a-cn-¨ .bpF-kv a-e-bm-fn-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-\v c-tï-Imð tIm-Sn \-ã-]-cn-lm-cw. 23 hÀ-j-w \o-ï \n-b-a-bp-²¯n-s\m-Sp-hn-em-Wv Xp-I e-`n-¨-Xv.
tIm«b¯n\Sp¯p ]m¼mSn-bn-emWv Atacn¡³ aebmfn tPmbn Ipcp-hn-f 23 hÀ-jw ap-¼v hm-l-\m-]-I-S-¯nð sImñ-s¸-«Xv. C-t¸mÄ A-t±-l-¯n-sâ B-{in-X-À¡v 57,49,500 cq]bpw 12% ]enibpw C³jpd³kv XpIbmbn \ðIm³ kp{]ow tImSXn D¯chv. ]cmXn \ðInb 1990 G{]nð apXepÅ ]enibpw tNÀ¡pt¼mÄ GItZiw 2.16 tImSn cq]bmWp sam¯w \jvS]cnlmcw.


tPmbn IpcphnfbpsS `mcy Nnó½bpw aI³ PnPp Ipcphnfbpw aäpw \ðInb lÀPnbnemWp PUvPnamcmb Pn.Fkv. knMvhn, Fkv.sP. aptJm]m[ymb FónhcpsS s_ônsâ D¯chv. tPmbn HmSn¨ ImdmWv A]IS¯nð s]«Xv. {^oam³ amt\Pvsaâv tImÀ]tdj³ Fó kvYm]\¯nsâ \yqtbmÀ¡v {_mônð amt\Pcmbncpó tPmbn¡v 43,100 cq] (Aóv 2500 tUmfÀ) amk i¼fapïmbncpóp.

ho«nte¡p amkw 30,000 cq] \ðInbncpóp. 20 hÀjwIqSn tPmenbnð XpScmambncpóp þ CsXms¡ IW¡m¡n 57,25,000 cq]bpw 18% ]enibpamWp tIm«bw hml\m]IS ss{S_yqWenð \ðInb ]cmXnbnð Bhiys¸«ncpóXv. A]IS_m[yX _kv ss{UhÀ¡pw tPmbn¡pw 75:25 Fó A\p]mX¯nð IW¡m¡n sam¯w \jvS]cnlmcw 18,38,500 XpIsbóp \nivNbn¨ ss{S_yqWð, AXnð 25% Ipd¨tijw 13,80,625 cq]bpw 12% \nc¡nð ]enibpw A\phZn-¨p. AXns\Xnsc Ccp]£hpw sslt¡mSXnsb kao]n¨p. ss{UhÀ¡pw tPmbn¡pw Xpey D¯chmZn¯amWpÅsXópw sam¯w \jvS]cnlmcw 47,09,500 cq]sbóp IW¡m¡n AXnsâ ]IpXn 23,45,750 cq]bpw ]enibpw tPmbnbpsS IpSpw_¯n\p \ðIm\pambncpóp hn[n. 1990 G{]nense \nc¡nemWp tUmfÀaqeyw sslt¡mSXn IW¡m¡nbXv.

\jvS]cnlmcw A\phZn¨ hÀjs¯ (1993) tUmfÀ \nc¡p IW¡nseSp¡Wsaópw A]IS¯n\v tPmbn D¯chmZnbsñópw hmZn¨p IpSpw_w kp{]ow tImSXnbnð A¸oð \ðIn. tUmfÀ \nc¡neñ \jvS]cnlmcw tNmZn¨sXóXp IW¡nseSp¯ kp{]ow tImSXn, 1990se \nc¡p IW¡nseSp¯ Iogvt¡mSXn \S]Sn icnh¨p. _kv ss{UhdpsS ]nghpam{XamWv A]IS¯n\p ImcWsaó hmZw _kv ss{Uhdpw DSabpw \ntj[n¨n«nsñópw tPmbn¡ptað Ipäamtcm]n¡m³ sXfnshmópansñópw tImSXn hyIvXam¡n. tPmbnbpsS hmÀjnI hcpam\w 5.19 e£w cq]sbóp IW¡m¡nb tImSXn AXns\ 14 sImïp KpWn¨p: 72,66,000 cq].

AXnsâ \mensemóv (18,16,500) tPmbnbpsS sNehn\¯nð Ipd¨tijw, IpSpw_¯n\pÅ \jvS]cnlmcw 54,49,500 cq] Fóp \nivNbn¨p. tPmbn acn¡pt¼mÄ ssa\dmbncpó cïp a¡Ä¡p ]nXmhnsâ kvt\lw \jvSs¸«Xn\v Hmtcme£w cq] hoXhpw `mcybv¡p PohnX]¦mfn \jvSs¸«Xn\v Hcpe£w cq]bpw IqSn tNÀ¯mWp sam¯w 57,49,500 cq]. ]eni IqSn tNÀ¡pt¼mÄ 2.16 tImSn. CXn\Iw GItZiw 20 e£w cq] e`n¨n«psïómWp lÀPn¡mÀ¡pthïn lmPcmb kn.F³. {ioIpamÀ hyIvXam¡póXv. _m¡n XpI aqópamk¯n\Iw \ðIm\mWp tImSXnbpsS \nÀtZiw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

റഷ്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എതിരായ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം സര്‍ക്കാര്‍ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു, സമര നായകനടക്കം അകത്ത്
റഷ്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എതിരായ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം സര്‍ക്കാര്‍ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു, സമര നായകനടക്കം അകത്ത്
ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് ഭീകരാക്രമണം, പ്രതിക്ക് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ല, ആക്രമണം നടത്തിയത് ഖാലിദ് മസൂദ് തനിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ 82 സെക്കന്‍ഡുകള്‍
ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് ഭീകരാക്രമണം, പ്രതിക്ക് ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമില്ല, ആക്രമണം നടത്തിയത് ഖാലിദ് മസൂദ് തനിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ 82 സെക്കന്‍ഡുകള്‍
ഡെബ്ബീ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ താണ്ഡവത്തില്‍ വിറച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയ, 3500 ഓളം പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു, കനത്ത നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
ഡെബ്ബീ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ താണ്ഡവത്തില്‍ വിറച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയ, 3500 ഓളം പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു, കനത്ത നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
വംശീയ അധിക്ഷേപവും ആക്രമണങ്ങളും തുടര്‍ക്കഥ, ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അമേരിക്കന്‍ സര്‍വകലാശാലകളെ കൈയ്യൊഴിയുന്നു
വംശീയ അധിക്ഷേപവും ആക്രമണങ്ങളും തുടര്‍ക്കഥ, ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അമേരിക്കന്‍ സര്‍വകലാശാലകളെ കൈയ്യൊഴിയുന്നു
കോട്ടയം സ്വദേശിക്കു നേരെയുണ്ടായ വംശീയ ആക്രമണം, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു
കോട്ടയം സ്വദേശിക്കു നേരെയുണ്ടായ വംശീയ ആക്രമണം, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു
‘നിങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള അമേരിക്കന്‍ ഹീറോ,’ യുഎസിലെ കന്‍സാസില്‍ ഇന്ത്യക്കാരനെ വെടിവക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച അമേരിക്കന്‍ പൗരന് ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ആദരവും 100,000 ഡോളറിന്റെ ചെക്കും
‘നിങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള അമേരിക്കന്‍ ഹീറോ,’ യുഎസിലെ കന്‍സാസില്‍ ഇന്ത്യക്കാരനെ വെടിവക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച അമേരിക്കന്‍ പൗരന് ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ആദരവും 100,000 ഡോളറിന്റെ ചെക്കും
ബ്രിട്ടനിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ യുകിപ്പില്‍ കലാപം, ഏക പാര്‍ലമെന്റംഗമായ ഡഗ്ലസ് കാര്‍സ്വെല്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു
ബ്രിട്ടനിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ യുകിപ്പില്‍ കലാപം, ഏക പാര്‍ലമെന്റംഗമായ ഡഗ്ലസ് കാര്‍സ്വെല്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു
വിമാനങ്ങളെ വട്ടംകറക്കി ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ കനത്ത ആലിപ്പഴ വീഴ്ച, സര്‍വീസുകള്‍ താളംതെറ്റി, കനത്ത മഴയില്‍ ഇതുവരെ 1447 റോഡ് അപകടങ്ങള്‍
വിമാനങ്ങളെ വട്ടംകറക്കി ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ കനത്ത ആലിപ്പഴ വീഴ്ച, സര്‍വീസുകള്‍ താളംതെറ്റി, കനത്ത മഴയില്‍ ഇതുവരെ 1447 റോഡ് അപകടങ്ങള്‍
മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് വിമാനങ്ങളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍, വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ പരാതി പ്രളയം
മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് വിമാനങ്ങളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍, വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ പരാതി പ്രളയം
More Stories..