TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 3, 2013

\yq-Uðln:hm-l-\m-]-I-S-¯nð a-cn-¨ .bpF-kv a-e-bm-fn-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-\v c-tï-Imð tIm-Sn \-ã-]-cn-lm-cw. 23 hÀ-j-w \o-ï \n-b-a-bp-²¯n-s\m-Sp-hn-em-Wv Xp-I e-`n-¨-Xv.
tIm«b¯n\Sp¯p ]m¼mSn-bn-emWv Atacn¡³ aebmfn tPmbn Ipcp-hn-f 23 hÀ-jw ap-¼v hm-l-\m-]-I-S-¯nð sImñ-s¸-«Xv. C-t¸mÄ A-t±-l-¯n-sâ B-{in-X-À¡v 57,49,500 cq]bpw 12% ]enibpw C³jpd³kv XpIbmbn \ðIm³ kp{]ow tImSXn D¯chv. ]cmXn \ðInb 1990 G{]nð apXepÅ ]enibpw tNÀ¡pt¼mÄ GItZiw 2.16 tImSn cq]bmWp sam¯w \jvS]cnlmcw.


tPmbn IpcphnfbpsS `mcy Nnó½bpw aI³ PnPp Ipcphnfbpw aäpw \ðInb lÀPnbnemWp PUvPnamcmb Pn.Fkv. knMvhn, Fkv.sP. aptJm]m[ymb FónhcpsS s_ônsâ D¯chv. tPmbn HmSn¨ ImdmWv A]IS¯nð s]«Xv. {^oam³ amt\Pvsaâv tImÀ]tdj³ Fó kvYm]\¯nsâ \yqtbmÀ¡v {_mônð amt\Pcmbncpó tPmbn¡v 43,100 cq] (Aóv 2500 tUmfÀ) amk i¼fapïmbncpóp.

ho«nte¡p amkw 30,000 cq] \ðInbncpóp. 20 hÀjwIqSn tPmenbnð XpScmambncpóp þ CsXms¡ IW¡m¡n 57,25,000 cq]bpw 18% ]enibpamWp tIm«bw hml\m]IS ss{S_yqWenð \ðInb ]cmXnbnð Bhiys¸«ncpóXv. A]IS_m[yX _kv ss{UhÀ¡pw tPmbn¡pw 75:25 Fó A\p]mX¯nð IW¡m¡n sam¯w \jvS]cnlmcw 18,38,500 XpIsbóp \nivNbn¨ ss{S_yqWð, AXnð 25% Ipd¨tijw 13,80,625 cq]bpw 12% \nc¡nð ]enibpw A\phZn-¨p. AXns\Xnsc Ccp]£hpw sslt¡mSXnsb kao]n¨p. ss{UhÀ¡pw tPmbn¡pw Xpey D¯chmZn¯amWpÅsXópw sam¯w \jvS]cnlmcw 47,09,500 cq]sbóp IW¡m¡n AXnsâ ]IpXn 23,45,750 cq]bpw ]enibpw tPmbnbpsS IpSpw_¯n\p \ðIm\pambncpóp hn[n. 1990 G{]nense \nc¡nemWp tUmfÀaqeyw sslt¡mSXn IW¡m¡nbXv.

\jvS]cnlmcw A\phZn¨ hÀjs¯ (1993) tUmfÀ \nc¡p IW¡nseSp¡Wsaópw A]IS¯n\v tPmbn D¯chmZnbsñópw hmZn¨p IpSpw_w kp{]ow tImSXnbnð A¸oð \ðIn. tUmfÀ \nc¡neñ \jvS]cnlmcw tNmZn¨sXóXp IW¡nseSp¯ kp{]ow tImSXn, 1990se \nc¡p IW¡nseSp¯ Iogvt¡mSXn \S]Sn icnh¨p. _kv ss{UhdpsS ]nghpam{XamWv A]IS¯n\p ImcWsaó hmZw _kv ss{Uhdpw DSabpw \ntj[n¨n«nsñópw tPmbn¡ptað Ipäamtcm]n¡m³ sXfnshmópansñópw tImSXn hyIvXam¡n. tPmbnbpsS hmÀjnI hcpam\w 5.19 e£w cq]sbóp IW¡m¡nb tImSXn AXns\ 14 sImïp KpWn¨p: 72,66,000 cq].

AXnsâ \mensemóv (18,16,500) tPmbnbpsS sNehn\¯nð Ipd¨tijw, IpSpw_¯n\pÅ \jvS]cnlmcw 54,49,500 cq] Fóp \nivNbn¨p. tPmbn acn¡pt¼mÄ ssa\dmbncpó cïp a¡Ä¡p ]nXmhnsâ kvt\lw \jvSs¸«Xn\v Hmtcme£w cq] hoXhpw `mcybv¡p PohnX]¦mfn \jvSs¸«Xn\v Hcpe£w cq]bpw IqSn tNÀ¯mWp sam¯w 57,49,500 cq]. ]eni IqSn tNÀ¡pt¼mÄ 2.16 tImSn. CXn\Iw GItZiw 20 e£w cq] e`n¨n«psïómWp lÀPn¡mÀ¡pthïn lmPcmb kn.F³. {ioIpamÀ hyIvXam¡póXv. _m¡n XpI aqópamk¯n\Iw \ðIm\mWp tImSXnbpsS \nÀtZiw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

പ്രിസ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പിഴവുകള്‍ മൂലം യുകെയില്‍ ഒരു വര്‍ഷം പൊലിയുന്നത് 22,000 ജീവന്‍
പ്രിസ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പിഴവുകള്‍ മൂലം യുകെയില്‍ ഒരു വര്‍ഷം പൊലിയുന്നത് 22,000 ജീവന്‍
യുഎസില്‍ തോക്കു നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ജനകീയ ആവശ്യത്തിനെതിരെ കരുത്തരായ തോക്കു ലോബി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു
യുഎസില്‍ തോക്കു നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ജനകീയ ആവശ്യത്തിനെതിരെ കരുത്തരായ തോക്കു ലോബി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു
നൈജീരിയയില്‍ ബൊക്കോ ഹറാം ആക്രമണത്തിനിടെ കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ 70 ഓളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
നൈജീരിയയില്‍ ബൊക്കോ ഹറാം ആക്രമണത്തിനിടെ കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ 70 ഓളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
ബംഗ്ലാദേശിലെ റോഹിഗ്യന്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ഭസന്‍ ചാര്‍ ദ്വീപ് ഒരുങ്ങുന്നു; കൊള്ളക്കാരുടെ സങ്കേതമായതിനാല്‍ ദ്വീപ് വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ആരോപണം
ബംഗ്ലാദേശിലെ റോഹിഗ്യന്‍ അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ഭസന്‍ ചാര്‍ ദ്വീപ് ഒരുങ്ങുന്നു; കൊള്ളക്കാരുടെ സങ്കേതമായതിനാല്‍ ദ്വീപ് വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ആരോപണം
കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയുടെ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നില്‍ ഖലിസ്ഥാന്‍ പ്രവര്‍ത്തകന് ക്ഷണം; വിവാദം ഭയന്ന് വിരുന്ന് റദ്ദാക്കി
കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോയുടെ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നില്‍ ഖലിസ്ഥാന്‍ പ്രവര്‍ത്തകന് ക്ഷണം; വിവാദം ഭയന്ന് വിരുന്ന് റദ്ദാക്കി
21 മാസം പ്രായമുള്ള ആല്‍ഫി ഇവാന്‍സിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നം പൊലിയുന്നു; ജീവന്‍രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി
21 മാസം പ്രായമുള്ള ആല്‍ഫി ഇവാന്‍സിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നം പൊലിയുന്നു; ജീവന്‍രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി
നൈജീരിയയില്‍ 90 ഓളം സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ ബോക്കോ ഹറാം ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സൂചന
നൈജീരിയയില്‍ 90 ഓളം സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ ബോക്കോ ഹറാം ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി സൂചന
ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഉത്തര കൊറിയ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍
ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഉത്തര കൊറിയ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍
സിറിയ, തുര്‍ക്കി സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു; തുര്‍ക്കിയുടെ ചാരവിമാനം സിറിയന്‍ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടു
സിറിയ, തുര്‍ക്കി സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാകുന്നു; തുര്‍ക്കിയുടെ ചാരവിമാനം സിറിയന്‍ സൈന്യം വെടിവച്ചിട്ടു
More Stories..