TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee July 3, 2013

\yq-Uðln:hm-l-\m-]-I-S-¯nð a-cn-¨ .bpF-kv a-e-bm-fn-bp-sS Ip-Spw-_-¯n-\v c-tï-Imð tIm-Sn \-ã-]-cn-lm-cw. 23 hÀ-j-w \o-ï \n-b-a-bp-²¯n-s\m-Sp-hn-em-Wv Xp-I e-`n-¨-Xv.
tIm«b¯n\Sp¯p ]m¼mSn-bn-emWv Atacn¡³ aebmfn tPmbn Ipcp-hn-f 23 hÀ-jw ap-¼v hm-l-\m-]-I-S-¯nð sImñ-s¸-«Xv. C-t¸mÄ A-t±-l-¯n-sâ B-{in-X-À¡v 57,49,500 cq]bpw 12% ]enibpw C³jpd³kv XpIbmbn \ðIm³ kp{]ow tImSXn D¯chv. ]cmXn \ðInb 1990 G{]nð apXepÅ ]enibpw tNÀ¡pt¼mÄ GItZiw 2.16 tImSn cq]bmWp sam¯w \jvS]cnlmcw.


tPmbn IpcphnfbpsS `mcy Nnó½bpw aI³ PnPp Ipcphnfbpw aäpw \ðInb lÀPnbnemWp PUvPnamcmb Pn.Fkv. knMvhn, Fkv.sP. aptJm]m[ymb FónhcpsS s_ônsâ D¯chv. tPmbn HmSn¨ ImdmWv A]IS¯nð s]«Xv. {^oam³ amt\Pvsaâv tImÀ]tdj³ Fó kvYm]\¯nsâ \yqtbmÀ¡v {_mônð amt\Pcmbncpó tPmbn¡v 43,100 cq] (Aóv 2500 tUmfÀ) amk i¼fapïmbncpóp.

ho«nte¡p amkw 30,000 cq] \ðInbncpóp. 20 hÀjwIqSn tPmenbnð XpScmambncpóp þ CsXms¡ IW¡m¡n 57,25,000 cq]bpw 18% ]enibpamWp tIm«bw hml\m]IS ss{S_yqWenð \ðInb ]cmXnbnð Bhiys¸«ncpóXv. A]IS_m[yX _kv ss{UhÀ¡pw tPmbn¡pw 75:25 Fó A\p]mX¯nð IW¡m¡n sam¯w \jvS]cnlmcw 18,38,500 XpIsbóp \nivNbn¨ ss{S_yqWð, AXnð 25% Ipd¨tijw 13,80,625 cq]bpw 12% \nc¡nð ]enibpw A\phZn-¨p. AXns\Xnsc Ccp]£hpw sslt¡mSXnsb kao]n¨p. ss{UhÀ¡pw tPmbn¡pw Xpey D¯chmZn¯amWpÅsXópw sam¯w \jvS]cnlmcw 47,09,500 cq]sbóp IW¡m¡n AXnsâ ]IpXn 23,45,750 cq]bpw ]enibpw tPmbnbpsS IpSpw_¯n\p \ðIm\pambncpóp hn[n. 1990 G{]nense \nc¡nemWp tUmfÀaqeyw sslt¡mSXn IW¡m¡nbXv.

\jvS]cnlmcw A\phZn¨ hÀjs¯ (1993) tUmfÀ \nc¡p IW¡nseSp¡Wsaópw A]IS¯n\v tPmbn D¯chmZnbsñópw hmZn¨p IpSpw_w kp{]ow tImSXnbnð A¸oð \ðIn. tUmfÀ \nc¡neñ \jvS]cnlmcw tNmZn¨sXóXp IW¡nseSp¯ kp{]ow tImSXn, 1990se \nc¡p IW¡nseSp¯ Iogvt¡mSXn \S]Sn icnh¨p. _kv ss{UhdpsS ]nghpam{XamWv A]IS¯n\p ImcWsaó hmZw _kv ss{Uhdpw DSabpw \ntj[n¨n«nsñópw tPmbn¡ptað Ipäamtcm]n¡m³ sXfnshmópansñópw tImSXn hyIvXam¡n. tPmbnbpsS hmÀjnI hcpam\w 5.19 e£w cq]sbóp IW¡m¡nb tImSXn AXns\ 14 sImïp KpWn¨p: 72,66,000 cq].

AXnsâ \mensemóv (18,16,500) tPmbnbpsS sNehn\¯nð Ipd¨tijw, IpSpw_¯n\pÅ \jvS]cnlmcw 54,49,500 cq] Fóp \nivNbn¨p. tPmbn acn¡pt¼mÄ ssa\dmbncpó cïp a¡Ä¡p ]nXmhnsâ kvt\lw \jvSs¸«Xn\v Hmtcme£w cq] hoXhpw `mcybv¡p PohnX]¦mfn \jvSs¸«Xn\v Hcpe£w cq]bpw IqSn tNÀ¯mWp sam¯w 57,49,500 cq]. ]eni IqSn tNÀ¡pt¼mÄ 2.16 tImSn. CXn\Iw GItZiw 20 e£w cq] e`n¨n«psïómWp lÀPn¡mÀ¡pthïn lmPcmb kn.F³. {ioIpamÀ hyIvXam¡póXv. _m¡n XpI aqópamk¯n\Iw \ðIm\mWp tImSXnbpsS \nÀtZiw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കിം വാക്കു പാലിക്കുമോ? എന്താണ് ഉത്തര കൊറിയയില്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറ്റുനോക്കി ലോകം
ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കിം വാക്കു പാലിക്കുമോ? എന്താണ് ഉത്തര കൊറിയയില്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറ്റുനോക്കി ലോകം
അര്‍മീനിയയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം; രാജ്യവ്യാപകമായി കൂട്ട അറസ്റ്റ്
അര്‍മീനിയയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം; രാജ്യവ്യാപകമായി കൂട്ട അറസ്റ്റ്
മോദി, ഷി ജിന്‍പിങ്ങ് കൂടിക്കാഴ്ച അടുത്തയാഴ്ച ചൈനയില്‍; അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രധാന വിഷയമാകും
മോദി, ഷി ജിന്‍പിങ്ങ് കൂടിക്കാഴ്ച അടുത്തയാഴ്ച ചൈനയില്‍; അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രധാന വിഷയമാകും
യുഎസില്‍ റസ്റ്റോറന്റില്‍ നഗ്‌നനായെത്തിയ യുവാവ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ നാലു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
യുഎസില്‍ റസ്റ്റോറന്റില്‍ നഗ്‌നനായെത്തിയ യുവാവ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ നാലു പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
യുഎസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ യുവാവ് പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു
യുഎസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ യുവാവ് പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു
അമേരിക്കയില്‍ കാമുകന്റെ ഭാര്യയെ വധിക്കാന്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയ മലയാളി യുവതിയെ കുടുക്കിയത് ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടി
അമേരിക്കയില്‍ കാമുകന്റെ ഭാര്യയെ വധിക്കാന്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയ മലയാളി യുവതിയെ കുടുക്കിയത് ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടി
സുഷമാ സ്വരാജ് ചൈനയില്‍; ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇന്ത്യാ, പാക് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയില്ല
സുഷമാ സ്വരാജ് ചൈനയില്‍; ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇന്ത്യാ, പാക് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയില്ല
നിക്കരാഗ്വയില്‍ പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തി നെതിരെ ജനങ്ങള്‍ തെരുവില്‍; കലാപത്തില്‍ പത്തിലേറെ പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
നിക്കരാഗ്വയില്‍ പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തി നെതിരെ ജനങ്ങള്‍ തെരുവില്‍; കലാപത്തില്‍ പത്തിലേറെ പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
പലസ്തീനില്‍ സംഘര്‍ഷം അതിരൂക്ഷം; ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം നാലു പലസ്തീന്‍ യുവാക്കളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു
പലസ്തീനില്‍ സംഘര്‍ഷം അതിരൂക്ഷം; ഇസ്രയേല്‍ സൈന്യം നാലു പലസ്തീന്‍ യുവാക്കളെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു
More Stories..