1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 15, 2013

tN-cp-hIÄ

]¨cn  500 {Kmw
Dgpóv  300 {Kmw
]ôkmc  Hcp kv]q¬
D¸v  ]mI¯n\v
ap«  6 F-®w

X-¿m-dm-¡p-ó hn-[w

]¨-cn D-gpóv IpXnÀs¯Sp¯v Ac¨p Ie¡n ]ôkmc tNÀ¯nf-¡pI. Hcp ]m{X¯nð ap« DSs¨mgn¨v ASn¨p ]X¸n¨p amhnð Ie¡pI.CXnð Bhiy¯n\v D¸n«nf¡n hbv¡pI.tZmi¡ñv NqSmbtijw amhv tImcnsbmgn¨p Nps«Sp¡pI.NqtSmsS NSv-\n Iq«n Ign¡mw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.