TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 15, 2012

_nPp amfntb¡ð


hnbó: hnbóbnð BZyambn BtLmjn¨ sImc«nap¯nbpsS Xncp\mÄ `àn \nÀ`cambncpóp. ^m. tXmakv- Xmï¸nÅnbpsS apJyImÀ½nIXz¯nð \Só BtLmj]qÀÆamb Znhy_enbnð ^m. tXmakv- sIm¨pNnd, ^m. tUhnkv If]pcbv¡ð, ^m. tXmakv- {]tim`v, ^m. tdmPÀ hmg¸nÅn Fóo sshZoIÀ kw_Ôn¨p. \nch[n sImc«nap¯n `àhnizmknIÄ ]Ån A¦W¯nð kónlnXcmbncpóp.

^m. tUhnkv If]pcbv¡ensâ ss__nÄ ktµiw Bßob {]tNmZ\w \ðIpóXmbncpóp. sagpIpXncnIÄ I¯n¨p ]nSn¨p \S¯nb t\mth\bpw ap¯pIpSbpw tXmcW§fpw \ndª {]Zn£Ww sImc«nap¯ntbmSpÅ `àn hnfntNmXpóXmbncpóp. Xncp\mfnð ]s¦Sp¯ FñmhÀ¡pw KmbI kwL¯n\pw klIcn¨hÀ¡pw ap¯nbpsS `àÀ \µn Adnbn¨p. ASp¯hÀjw HtÎm_À ]s{´ïmw XnbXn hnbóbnð hoïpw Xncp\mÄ hn]peambn BtLmjn¡psaóv sImc«n ap¯nbpsS Iq«mbva F³ BÀ sF aebmfntbmSv ]dªp.

IqSpXð Nn{X§Ä¡v ChnsS ¢n¡v sN¿pI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

നോര്‍ത്താംപ്ടന്‍ പള്ളിയില്‍ പരിശുദ്ധ: വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനിയുടെ 85 ത്  ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാള്‍ ഫെബ്രുവരി 22, 23 തീയതികളില്‍
നോര്‍ത്താംപ്ടന്‍ പള്ളിയില്‍ പരിശുദ്ധ: വട്ടശ്ശേരില്‍ തിരുമേനിയുടെ 85 ത്  ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാള്‍ ഫെബ്രുവരി 22, 23 തീയതികളില്‍
കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും ടണ്‍ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സില്‍
കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും ടണ്‍ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സില്‍
ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാളെ 20 നു
ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നാളെ 20 നു
ഹെയര്‍ഫീല്‍ഡില്‍ ബ്ര. സാബു ആറുതൊട്ടി നയിക്കുന്ന ധ്യാനം മാര്‍ച്ച് 8,9,10 തീയതികളില്‍
ഹെയര്‍ഫീല്‍ഡില്‍ ബ്ര. സാബു ആറുതൊട്ടി നയിക്കുന്ന ധ്യാനം മാര്‍ച്ച് 8,9,10 തീയതികളില്‍
ഫാ. ജോസ് അന്ത്യാംകുളം നയിക്കുന്ന നൈറ്റ് വിജില്‍ ടെന്‍ഹാമില്‍ 16 നു, നാളെ.
ഫാ. ജോസ് അന്ത്യാംകുളം നയിക്കുന്ന നൈറ്റ് വിജില്‍ ടെന്‍ഹാമില്‍ 16 നു, നാളെ.
എയ്ല്‍സ്‌ഫോഡില്‍ സീറോ മലബാര്‍ മിഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം ഞായറാഴ്ച; മാര്‍ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കല്‍ ഉദ്ഘടനം ചെയ്യും
എയ്ല്‍സ്‌ഫോഡില്‍ സീറോ മലബാര്‍ മിഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം ഞായറാഴ്ച; മാര്‍ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കല്‍ ഉദ്ഘടനം ചെയ്യും
സ്റ്റീവനേജില്‍ ഫാ.ആന്റണി പറങ്കിമാലില്‍ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന വാര്‍ഷീക ധ്യാനം മാര്‍ച്ച് 1 ,2 ,3 തീയതികളില്‍.
സ്റ്റീവനേജില്‍ ഫാ.ആന്റണി പറങ്കിമാലില്‍ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന വാര്‍ഷീക ധ്യാനം മാര്‍ച്ച് 1 ,2 ,3 തീയതികളില്‍.
ബ്രദര്‍ റെജി കൊട്ടാരം നയിക്കുന്ന ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം മാര്‍ച്ച് 8,9,10 തീയ്യതിയില്‍ ലണ്ടനില്‍
ബ്രദര്‍ റെജി കൊട്ടാരം നയിക്കുന്ന ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം മാര്‍ച്ച് 8,9,10 തീയ്യതിയില്‍ ലണ്ടനില്‍
പന്ത്രണ്ടാമത് ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകന്‍ ടെമ്പിളില്‍ 20 നു.
പന്ത്രണ്ടാമത് ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഈസ്റ്റ്ഹാം ശ്രീ മുരുകന്‍ ടെമ്പിളില്‍ 20 നു.
More Stories..