1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 17, 2013

apÅnñm¯ ao³ 1 Intem
D¸vv,aªÄs¸mSn Bhiy¯n\v
tX§ 1 1/2 I¸v
apfIps]mSn 2 Sokv]q¬
IpcpapfIv s]mSn 2 Sokv]q¬
X¡mfn 4 F®w
sdm«n  Bhiy¯n\v
khmf Acn-ªXv 3 F®w
Côn Acn-ªXv 1 IjvWw
]¨ap-fIv 7
shfp¯pÅn -5 Añn
Idnth-¸ne 3 Xïv v

]mN-Iw sN-¿p-ó hn[w

BZyw ao³ aªÄs¸mSnbpw D¸pw tNÀ¯v thhn-¡p-I. Xp-SÀóv khmf, Côn, ]¨apfIv, shfp¯pÅn, Idnth¸ne Fónh sNdpXmbn Acnªv hgäpI. CtXmsSm¸w tX§ NncInbXv tNÀ¯v Cfw {_u¬ \ndamIpw hsc hg-äpI. Cu Iq«nte¡v ao³ thhn¨ph¨Xv tNÀ¯v hg-äpI. Bhiym\pkcWw sdm«n¡jW§Ä¡n-Sbnð ao³ akme sh¨v km³Uv-hn¨v X¿mdm¡mw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.