1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 6, 2013

tNcphIÄ
1. N¸m¯n  10 F®w
2. s\bvao³  1/2 Intem
3. sNdnb DÅn  1 I¸v
4. aªÄs¸mSn  1/2 Sokv]q¬
5. ]¨apfIv sNdpXmbn AcnªXv 7 F®w
6. \mc§m\ocv  2 1/2 Sokv]q¬
7. F®  1 Sokv]q¬
8. Idnth¸ne  1 Xïv
9. D¸v  ]mI¯n\v

X-¿m-dm-¡p-ó hn[w: BZyw ao³ henb IjvW§fm¡n apdn¨v aªÄs¸mSnbpw D¸pw shÅhpw tNÀ¯v thhn¡pI. tijw thhn¨ ao³ DSs¨Sp¡pI. CXnð ]¨apfIv AcnªXpw \mc§m\ocpw F®bpw Idnth¸nebpw ]mI¯n\v D¸pw tNÀ¯v tbmPn¸n¡pI. Xp-SÀóv Cu ao³ ^nñn§nð \nóv Ipd¨v FSp¯v Hmtcm N¸m¯n¡v DÅnepw h¨v tdmÄ sN¿pI

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.