1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2014

hmjnwKvS¬: Ft_mf _m[n¨v NnInÕbnembncpó \gvkn\v tcmKw t`Zambn. tcmKw t`ZambXns\ XpSÀóv ChÀ Bip]{Xn hn«p. Ft_mf _m[n¨ sse_ocnb¡mcs\ ip{iqjn¨ cïp \gv-kpamÀ¡mbncpóp Umeknð Ft_mf _m[n¨Xv.

  Ahsc ]nóoSv NnInÕbv¡mbn Aäv-emâbnse Fsamdn bqWnshgv-knän Bip]{Xnbnð {]thin¸n¡pIbmbncpóp.Ahcnsemcmfmb Bw_À hn³k\mWv tcmKw t`KambXv. AkpJw t`Zamb ChÀ XpSÀóv ho«nte¡v t]mbn.

  AtXkabw, ChÀ ip{iqjn¨ sse_ocnb¡mc³ tXmakv FdnIv U¦¬ acn¨ncpóp. tUmÎÀ {_qkv dn_v-\dnsâ t\XrXz¯nepÅ saUn¡ð kwLamWv Bw_sd NnInÕn¨Xv. tUmÎÀ {_qkv CXnt\mSIw \mep Ft_mf _m[nXcpsS tcmKw ]qÀWambpw NnInÕn¨v t`Zam¡nbn«pïv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.