25 മത് വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വര്‍ഗീസ് ഇട്ടാറിനും മിനി വര്‍ഗീസിനും ആശംസകള്‍

wedding anniversary photo

Bookmark the permalink.