1 GBP= 98.00 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

എന്‍എച്ച്എസില്‍ ബജറ്റ് കമ്മി 822 പൗണ്ടായി ഉയര്‍ന്നു
എന്‍എച്ച്എസില്‍ ബജറ്റ് കമ്മി 822 പൗണ്ടായി ഉയര്‍ന്നു
യുകെ ആര്‍മ്ഡ് ഫോഴ്‌സില്‍ തുടരാന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ക്ക് താല്‍പര്യമില്ല
യുകെ ആര്‍മ്ഡ് ഫോഴ്‌സില്‍ തുടരാന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ക്ക് താല്‍പര്യമില്ല
കാനഡയിലുണ്ട് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ അപരന്‍
കാനഡയിലുണ്ട് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ അപരന്‍
ഐപിഎല്ലില്‍ ബാംഗഌരിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് ചെന്നൈ ഫൈനലില്‍; സിഎസ്‌കെയുടെ ജയം മൂന്ന് വിക്കറ്റിന്
ഐപിഎല്ലില്‍ ബാംഗഌരിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് ചെന്നൈ ഫൈനലില്‍; സിഎസ്‌കെയുടെ ജയം മൂന്ന് വിക്കറ്റിന്
പതിനൊന്നാം വയസ്സില്‍ ഗ്രാജുവേറ്റഡാണ് തനിഷ്‌ക് ഏബ്രഹാം.
പതിനൊന്നാം വയസ്സില്‍ ഗ്രാജുവേറ്റഡാണ് തനിഷ്‌ക് ഏബ്രഹാം.
കാന്റര്‍ബറിയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി കാറപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കാന്റര്‍ബറിയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി കാറപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി തെറ്റാണെന്ന് പരസ്യമായി വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവിയര്‍ ഖാന്‍ വട്ടായിലച്ചന്‍.അച്ചനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരിലും അനുകൂലിക്കുന്നവരിലും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പ്.
സ്വവര്‍ഗ്ഗരതി തെറ്റാണെന്ന് പരസ്യമായി വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് സേവിയര്‍ ഖാന്‍ വട്ടായിലച്ചന്‍.അച്ചനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരിലും അനുകൂലിക്കുന്നവരിലും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പ്.
എന്‍എച്ച്എസില്‍ നേഴ്‌സുമാരോട് അവഗണന; കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ ശരാശരി ശമ്പളത്തില്‍ ഇടിവ്
എന്‍എച്ച്എസില്‍ നേഴ്‌സുമാരോട് അവഗണന; കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ ശരാശരി ശമ്പളത്തില്‍ ഇടിവ്
കെന്റില്‍ ഭൂമികുലുക്കം; അപകടങ്ങളും പരുക്കുകളുമില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട്
കെന്റില്‍ ഭൂമികുലുക്കം; അപകടങ്ങളും പരുക്കുകളുമില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട്
More Stories..