FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ഇന്ത്യയില്‍ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തില്‍, ബിജെപിയേയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനേയും വിമര്‍ശിച്ച് യുഎസ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
ഇന്ത്യയില്‍ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അപകടത്തില്‍, ബിജെപിയേയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനേയും വിമര്‍ശിച്ച് യുഎസ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബംഗ്ലാദേശില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും ഉള്‍പ്പടെ 10 പേര്‍ക്ക് വധഭീഷണി
ബംഗ്ലാദേശില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും ഉള്‍പ്പടെ 10 പേര്‍ക്ക് വധഭീഷണി
ലോക പ്രശസ്ത പര്‍വതാരോഹകന്റേയും കാമറാമാന്റേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ 16 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഹിമാലയത്തില്‍ കണ്ടെത്തി
ലോക പ്രശസ്ത പര്‍വതാരോഹകന്റേയും കാമറാമാന്റേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ 16 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഹിമാലയത്തില്‍ കണ്ടെത്തി
ആകാശത്തും കള്ളന്മാരുടെ വിളയാട്ടം, ഹോങ്‌കോങ് വിമാനത്തില്‍ തുര്‍ക്കി സ്വദേശിയുടെ രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളര്‍ കവര്‍ന്നു
ആകാശത്തും കള്ളന്മാരുടെ വിളയാട്ടം, ഹോങ്‌കോങ് വിമാനത്തില്‍ തുര്‍ക്കി സ്വദേശിയുടെ രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളര്‍ കവര്‍ന്നു
ബ്രൗസറുകളുടെ പോരാട്ടത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിനെ മലര്‍ത്തിയടിച്ചു
ബ്രൗസറുകളുടെ പോരാട്ടത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിനെ മലര്‍ത്തിയടിച്ചു
അഭയാര്‍ഥി പ്രവാഹത്തില്‍ കുട്ടികളും ഒഴുകുന്നു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യൂറോപ്പില്‍ എത്തിയത് 88,300 കുട്ടികള്‍
അഭയാര്‍ഥി പ്രവാഹത്തില്‍ കുട്ടികളും ഒഴുകുന്നു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യൂറോപ്പില്‍ എത്തിയത് 88,300 കുട്ടികള്‍
ലിബിയയില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ഥി ബോട്ട് മുങ്ങി മെഡിറ്ററേനിയനില്‍ നൂറോളം പേരെ കാണാതായി
ലിബിയയില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ഥി ബോട്ട് മുങ്ങി മെഡിറ്ററേനിയനില്‍ നൂറോളം പേരെ കാണാതായി
പതിനാറാം വയസില്‍ കാമുകനു വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരയായ യുവതിയുടെ കഥ
പതിനാറാം വയസില്‍ കാമുകനു വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരയായ യുവതിയുടെ കഥ
ചൈനയില്‍ ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ മമ്മി സ്വര്‍ണത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ നീക്കം
ചൈനയില്‍ ബുദ്ധ സന്യാസിയുടെ മമ്മി സ്വര്‍ണത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ നീക്കം
More Stories..