TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

കെടുകാര്യസ്ഥതയുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്റേയും കൂത്തരങ്ങ്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ട്രംപ്
കെടുകാര്യസ്ഥതയുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്റേയും കൂത്തരങ്ങ്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ട്രംപ്
സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനം തുടങ്ങി, ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളിലും യുഎന്‍ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കും
സുഷമ സ്വരാജിന്റെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനം തുടങ്ങി, ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളിലും യുഎന്‍ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കും
‘ദൈവം മന്ത്രവടിയുമായി നടക്കുന്ന മാന്ത്രികനല്ല, പരിണാമ, മഹാ വിസ്‌ഫോടന സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളയാന്‍ കഴിയില്ല,’ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി മാര്‍പാപ്പ
‘ദൈവം മന്ത്രവടിയുമായി നടക്കുന്ന മാന്ത്രികനല്ല, പരിണാമ, മഹാ വിസ്‌ഫോടന സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളയാന്‍ കഴിയില്ല,’ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി മാര്‍പാപ്പ
ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആകാശത്ത് അമേരിക്കയുടെ ശക്തി പ്രകടനം, കൊറിയന്‍ മുനമ്പിലൂടെ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പറത്തി
ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആകാശത്ത് അമേരിക്കയുടെ ശക്തി പ്രകടനം, കൊറിയന്‍ മുനമ്പിലൂടെ യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പറത്തി
മുങ്ങി മരിച്ച പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് റോഹിംഗ്യന്‍ യുവതി, ലോകത്തിന്റെ കണ്ണീരായി ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം
മുങ്ങി മരിച്ച പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് റോഹിംഗ്യന്‍ യുവതി, ലോകത്തിന്റെ കണ്ണീരായി ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം
ഇര്‍മക്കും ജോസെക്കും പിന്നാലെ കരീബിയന്‍ തീരത്തെ നിലംപരിശാക്കാന്‍ മരിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു
ഇര്‍മക്കും ജോസെക്കും പിന്നാലെ കരീബിയന്‍ തീരത്തെ നിലംപരിശാക്കാന്‍ മരിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു
2014 ല്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 39 ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ലെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി
2014 ല്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 39 ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ലെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി
പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന സമീപനം തുടരുമെന്ന് യുഎസ്
പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന സമീപനം തുടരുമെന്ന് യുഎസ്
‘ബോംബുകളുടെ മാതാവ് യുഎസിന്റെ പക്കലാണെങ്കില്‍ പിതാവ് തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്,’ സ്വന്തം ആണവ ശേഷിയെപ്പറ്റി നിര്‍ണായക സൂചന നല്‍കി ഇറാന്‍
‘ബോംബുകളുടെ മാതാവ് യുഎസിന്റെ പക്കലാണെങ്കില്‍ പിതാവ് തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്,’ സ്വന്തം ആണവ ശേഷിയെപ്പറ്റി നിര്‍ണായക സൂചന നല്‍കി ഇറാന്‍
More Stories..