1 GBP= 92.80 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബോട്ട് മുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടം; രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ ഇറ്റലിയില്‍ എത്തി
കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബോട്ട് മുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടം; രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ ഇറ്റലിയില്‍ എത്തി
വിമാനത്തില്‍ കത്തിയുമായി കയറാനൊരുങ്ങിയ പൈലറ്റ് അറസ്റ്റില്‍
വിമാനത്തില്‍ കത്തിയുമായി കയറാനൊരുങ്ങിയ പൈലറ്റ് അറസ്റ്റില്‍
ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിംഗ് അല്‍ഗോറിഥം മാറ്റുന്നു; ഇനി മുതല്‍ ആദ്യപരിഗണന മൊബൈല്‍ ഫ്രണ്ട്‌ലി വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്ക്
ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിംഗ് അല്‍ഗോറിഥം മാറ്റുന്നു; ഇനി മുതല്‍ ആദ്യപരിഗണന മൊബൈല്‍ ഫ്രണ്ട്‌ലി വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്ക്
യു.എ.ഇ സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഇനി മലയാളവും
യു.എ.ഇ സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഇനി മലയാളവും
നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തട്ടിപ്പ്: ഉതുപ്പിനായി സി.ബി.ഐ ഇന്റര്‍പോളിനെ സമീപിക്കുന്നു
നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തട്ടിപ്പ്: ഉതുപ്പിനായി സി.ബി.ഐ ഇന്റര്‍പോളിനെ സമീപിക്കുന്നു
ജപ്പാനിലും തായ്‌വാനിലും ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയ ശേഷം പിന്‍വലിച്ചു
ജപ്പാനിലും തായ്‌വാനിലും ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയ ശേഷം പിന്‍വലിച്ചു
അമേരിക്ക കെട്ടുകഥകള്‍ ചമച്ച് ഇറാനെ ഭീകരരാഷ്ട്രമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ്
അമേരിക്ക കെട്ടുകഥകള്‍ ചമച്ച് ഇറാനെ ഭീകരരാഷ്ട്രമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ്
ഐസ് ക്രൂരത വീണ്ടും; ഇത്തവണ കഴുത്തറുത്തത് എത്യോപ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ
ഐസ് ക്രൂരത വീണ്ടും; ഇത്തവണ കഴുത്തറുത്തത് എത്യോപ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ
യുഎഇ പ്രവാസികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നടുവേദനക്കാരെന്ന് പഠനം
യുഎഇ പ്രവാസികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നടുവേദനക്കാരെന്ന് പഠനം
More Stories..