1 GBP= 98.50 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ലോകകപ്പ് വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍; ജപ്പാനോട് തോറ്റ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിരാശ
ലോകകപ്പ് വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍; ജപ്പാനോട് തോറ്റ ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിരാശ
നെഹ്‌റുവിന് മൗണ്ട് ബാറ്റണ്‍ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധമെന്ന് വിക്കീപീഡിയ പേജില്‍ തിരുത്ത്; മോഡി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്
നെഹ്‌റുവിന് മൗണ്ട് ബാറ്റണ്‍ പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധമെന്ന് വിക്കീപീഡിയ പേജില്‍ തിരുത്ത്; മോഡി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്
അമേരിക്കയും ക്യൂബയും എംബസികള്‍ തുറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു
അമേരിക്കയും ക്യൂബയും എംബസികള്‍ തുറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു
സ്‌നഹവും പരിചരണവും കിട്ടാതെ ആയിരങ്ങള്‍ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജെറമി ഹണ്ട്
സ്‌നഹവും പരിചരണവും കിട്ടാതെ ആയിരങ്ങള്‍ മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജെറമി ഹണ്ട്
0800 – ഈ നമ്പരിലേക്കുള്ള എല്ലാ കോളുകള്‍ ഇനി സൗജന്യമാണ്
0800 – ഈ നമ്പരിലേക്കുള്ള എല്ലാ കോളുകള്‍ ഇനി സൗജന്യമാണ്
ഡങ്കന്‍ സ്മിത്ത് ഉള്‍പ്പെടെ 19 എംപിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഐപിഎസ്എ റദ്ദാക്കി
ഡങ്കന്‍ സ്മിത്ത് ഉള്‍പ്പെടെ 19 എംപിമാരുടെ ഔദ്യോഗിക ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഐപിഎസ്എ റദ്ദാക്കി
വിംബിള്‍ഡണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ്: ജ്യോക്കോവിച്ച് മൂന്നാം റൗണ്ടില്‍ കടന്നു
വിംബിള്‍ഡണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ്: ജ്യോക്കോവിച്ച് മൂന്നാം റൗണ്ടില്‍ കടന്നു
ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തില്‍ മൂന്നാം റണ്‍വെയ്ക്ക് എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌സ് കമ്മീഷന്റെ പച്ചക്കൊടി
ഹീത്രൂ വിമാനത്താവളത്തില്‍ മൂന്നാം റണ്‍വെയ്ക്ക് എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌സ് കമ്മീഷന്റെ പച്ചക്കൊടി
ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ അപമാനിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പത്രപരസ്യം
ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ അപമാനിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പത്രപരസ്യം
More Stories..