FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 21, 2013

]ÝnaL«w kwc£n¡m\pÅ tUm. IkvXqcncwK³ I½nänbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡póXp kw_Ôn¨v tI{µ h\w ]cnØnXn a{´mebw DóXm[nImc kanXn cq]hXv¡cn¡pw. h\w ]cnØnXn a{´mebamWv kanXn cq]oIcn¡póXv.dnt¸mÀ«v kab_ÔnXambn \S¸nem¡póXn\mbmWv kanXn. h\w ]cnØnXn a{´mebw sk{I«dnbmbncn¡pw kanXn A[y£³. kanXnbnse aäv AwK§sf ]nóoSv Xocpam\n¡pw.

IkvXqcn cwKsâ t\XrXz¯nepÅ kanXnbpsS dnt¸mÀ«v \S¸m¡m\pÅ Xocpam\w a{´mebw DS³ hnÚm]\w sN¿pw. ]ÝnaL«¯nse Bdp kwØm\§fnembn 60,000 NXpc{i IntemaoäÀ {]tZiw ]cnØnXn ZpÀ_e taJebmbn IW¡m¡pw.Cu taJebnð J\\w, ]mds]m«n¡ð, Xm]sshZypXn \neb§Ä, aen\oIcWw Dïm¡pó hyhkmb§Ä Fónh A\phZn¡nñ. ImämSn, PesshZypXn XpS§nb aäv ]²XnIÄ {Kmak`IfpsS AwKoImct¯msStb A\phZn¡q.

a[y{]tZinð DÛhn¨v almcm{ã hgnsbmgpIpó X]vXn \Zn apXð I\ymIpamcn hscbpÅ 1,500 In.ao. ]ÝnaL«w cmPys¯ Gähpw henb ]cnØnXn kwc£nX taJebmIpw. ]ÝnaL«¯nse 37 iXam\w hcpó Cu {]tZiw ]cnØnXn kwc£W \nba¯nsâ ]cn[nbnepamIpw.ssPhsshhn[yw, h\taJe, P\km{µX Fón§s\ aqómbn XcwXncn¨mWv \nb{´W§Ä hcpóXv. ]cnØnXn kwc£W\nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpó hyhkmb§fpsS ]«nI ]pd¯nd¡pw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ലണ്ടന്‍ മലയാളിയുടെ ഏക മകന്‍ മൂവാറ്റുപുഴക്കു സമീപം കാറപകടത്തില്‍ മരിച്ചു
അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ലണ്ടന്‍ മലയാളിയുടെ ഏക മകന്‍ മൂവാറ്റുപുഴക്കു സമീപം കാറപകടത്തില്‍ മരിച്ചു
കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനിടെ എയ്ഡ്‌സ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ റിപ്പോര്‍ട്ട്
കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനിടെ എയ്ഡ്‌സ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ റിപ്പോര്‍ട്ട്
അമേരിക്കയില്‍ കുടുംബാസൂത്രണ ക്ലിനിക്കില്‍ വെടിവപ്പ്, പോലീസുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
അമേരിക്കയില്‍ കുടുംബാസൂത്രണ ക്ലിനിക്കില്‍ വെടിവപ്പ്, പോലീസുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു
വയറു വിശക്കുമ്പോള്‍ ബിന്ദുവിനും നാലു മക്കള്‍ക്കും ഇനി ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്കായി കാത്തിരിക്കണ്ട, സഹായ ഹസ്തവുമായി ദിലീപും ജയസൂര്യയുമെത്തി
വയറു വിശക്കുമ്പോള്‍ ബിന്ദുവിനും നാലു മക്കള്‍ക്കും ഇനി ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്കായി കാത്തിരിക്കണ്ട, സഹായ ഹസ്തവുമായി ദിലീപും ജയസൂര്യയുമെത്തി
നൂഡില്‍സിനു പിന്നാലെ പാസ്തയിലും ഈയത്തിന്റെ അംശം കൂടുതല്‍, ഇന്ത്യയില്‍ നെസ്ലെ വീണ്ടും പുലിവാലു പിടിക്കുന്നു
നൂഡില്‍സിനു പിന്നാലെ പാസ്തയിലും ഈയത്തിന്റെ അംശം കൂടുതല്‍, ഇന്ത്യയില്‍ നെസ്ലെ വീണ്ടും പുലിവാലു പിടിക്കുന്നു
ബര്‍ഗറില്‍ എലിയുടെ തല വച്ച് കട പൂട്ടിച്ചവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി മക്‌ഡൊണാഡ്‌സ്
ബര്‍ഗറില്‍ എലിയുടെ തല വച്ച് കട പൂട്ടിച്ചവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി മക്‌ഡൊണാഡ്‌സ്
സ്ചിപോള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ മിടുക്കന്‍ റോബോട്ട് വഴികാണിക്കും
സ്ചിപോള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ മിടുക്കന്‍ റോബോട്ട് വഴികാണിക്കും
ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയില്‍ ഷിയാ പള്ളിക്കു നേരെ ഭീകരാക്രമണം, ഇമാം കൊല്ലപ്പെട്ടു
ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയില്‍ ഷിയാ പള്ളിക്കു നേരെ ഭീകരാക്രമണം, ഇമാം കൊല്ലപ്പെട്ടു
മദ്രസയിലെ ദുരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതിന്റെ പേരില്‍ വേട്ടയാടപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റും തരംഗമാകുന്നു
മദ്രസയിലെ ദുരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതിന്റെ പേരില്‍ വേട്ടയാടപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റും തരംഗമാകുന്നു
More Stories..