1 GBP= 96.80 INR

1 $ = 61.8 INR
1 € = 69.96  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee June 9, 2013

tI-{µ-¯n-em-bm-epw, kw-Øm-\-¯m-bmepw hn-tZ-i-bm-{X-bm-{X-IÄ a-{´n-amÀ-¡v ]p-¯-cn-bñ. hn-tZ-i-bm-{X-I-fnð {]-[m-\-a{´n a³-tam-l³ knMpw H«pw ]n-óneñ. I-gn-ª H¼-Xv hÀ-j-¡m-e-¯n-\n-S-bv-¡v 67 hn-tZ-i-bm-{X-I-fm-Wv {]-[m-\-a{´n \-S-¯n-bXv. hn-tZ-i-bm-{X-IÄ-¡mbn sNe-hn-«-XmIs« 642 tImSn cq-]bpw. hnhcmhImi \nba{]Imcw {][m\a{´nbpsS Hm^nkv XsóbmWv Cu IW¡pIÄ sh_vsskänð sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

A-ta-cn-¡³ bm-{X-IÄ-¡m-Wv {]-[m-\-a{´n G-ähpw Iq-Sp-Xð {]m-apJyw \ð-In. Ata-cn-¡-bn-te¡v H³]-Xp X-h-W-bm-Wv k-µÀ-i-\-¯n-\m-bn t]m-bXv. Gähpw IqSpXð XpI sNehmbXv Hcp hÀjw ap¼v Pn-20 D¨tIm-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡m³ \S¯n-b bm-{X-v-¡m-Wv.  -27 tIm-Sn-bm-Wv Nn-e-h-gn¨Xv. 2008 HtÎm_-dnð Atacn¡ -{^m³kv bm{X-¡v 24 tIm-Sn cq-] Nn-e-h-gn-¨p. \mep XhW {][m\a{´n CwKvfïpw {^m³kpw kµÀin¨p.

2005ð [m-¡- k-µÀ-in-¡m³  3.07 tImSn cq-] Nn-e-hmbn.  C-XmWv Gähpw sNehp Ipdª hntZibm-{X. FbÀ C´ybpsSbpw thymatk\bpsSbpw t_mbnMv sPäv hnam-\-§-fmWvvv {][m\-a{´n hn-tZ-i-bm-{X-bv-¡v D-]-tbm-Kn-¡p-óXv.

\n§fpsS A`n{]mb§Ä ChnsS tcJs¸SpˉpI

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä F³ BÀ sF aebmfnbpsS A`n{]mbamhWsaónñ

Comments are Closed.

More Stories..