1 GBP= 96.80 INR

1 $ = 62.13 INR
1 € = 70.12  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee April 2, 2013

bp-sI-bn-se an-\n-aw th-Pv kw-hn-[m-\w A-h-km-\n-¸n-¡m³ kÀ-¡mÀ B-tem-Nn-¡póp. ]-W-s¸-cp-¸ \n-c-¡n-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n {]-Xn-hÀ-jw hÀ-²\-hv h-cp¯n-sIm-ïp-Å an-\n-aw th-Pv kw-hn-[m-\-am-Wv D-S-¨p-hmÀ-¡m³ kÀ-¡mÀ B-tem-Nn-¡p-ó-Xv. tem t] I-½o-j-\m-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ kp-{][m-\ \nÀ-t±-i-§Ä kÀ-¡m-cn-\v ssI-am-dn-b-Xv.

`m-hn-bnð i-¼-f hÀ-²-\-hn-\v Aw-Ko-Im-cw \ð-Ip-ó-Xn-\v ap³-]v tPm-enbpw km-¼¯n-I cw-Khpw ]-cn-K-Wn-¡-W-sa-óm-Wv tem t] I-½o-j³ ap-tóm-«v h-¨n-cn-¡p-ó kp-{][m-\ \nÀ-t±iw. km-¼-¯n-I {]-Xnk-Ôn Xp-S-cp-ó km-l-N-cy-¯nð \n-b-{´-W-§Ä Fñm ta-J-e-bn-te-¡pw hym-]n-¸n-¡-W-saópw \nÀ-t±-i-ap-ïv.

an-\n-aw th-X-\-w kw-_-Ôn-¨ Im-cy-§-fnð hmÀjn-I ]cn-tim-[-\ \-S-¯pó-Xv Un-¸mÀ-«v-saâv t^mÀ _n-kn-\-Êm-Wv. Po-h-\-¡mÀ, kÀ-¡mÀ, bq-Wn-b-\p-IÄ F-ón-h-bp-am-bn NÀ-¨ \-S¯n-b ti-j-am-Ipw Fñm hÀ-j-hpw th-X-\ hÀ-±\-hv \-S-¸n-em-¡p-ó-Xv. th-X-\ hÀ-²\-hv \-S-¸n-em-¡p-t¼mÄ km-¼¯n-I km-l-N-cy-§Ä ]-cn-K-Wn-¡-W-sa-óv t\c-s¯ a-{´n-amÀ B-h-iy-s¸-«n-cp-ó-XmWv. F-ómð Un-¸mÀ-«v-saâv t^mÀ _n-kn\-Êv \-S¯n-b ap³ ]cn-tim-[-\-I-fnð th-X-\hpw km-¼-¯n-I-ta-J-e-bp-ambpw t\-c-n-«v _m-[n-¡p-ó Im-cy-§-sfmópw I-sï-¯m³ I-gn-ªn-cp-ónñ.

F-ómð km-¼¯n-I {]-Xn-kÔn-tbm-sS Im-cy-§Ä am-dn a-dn-ª-óm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ ]pXn-b I-sï¯ð. km-¼¯n-I am-µy-¯n-\v ap³-]p-ïm-bn-cp-ó-Xn-t\-¡mÄ sXm-gnð \nc-¡v G-sd Xm-gv-ó-Xmbpw an-\n-aw Iq-en D-b-c-¯n-se-¯n-sbópw A-t±-lw ]-dªp. sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iq-en Iq-«n-b-tXm-sS ]-e Øm-]-\-§fpw {]-Xn-k-Ôn-bn-em-bn. C-tXm-sS an-\n-aw Iq-en kw-hn-[m-\w A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸-«v I¬-ho-\nbâv tÌm-dp-I-fp-sS kwL-S-\ cwK-¯v F-¯n-bn-cp-óp.

Cu km-l-N-cy-¯n-em-Wv an-\n-aw Iq-en-bnð \n-óv ]n³-am-dm³ kÀ-¡mÀ B-tem-Nn-¡p-óXv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-äw Ip-d-bv-¡m\pw an-\n-aw Iq-en H-gn-hm-¡p-ó-Xn-eq-sS km-[n-¡p-sa-óm-Wv kÀ-¡mÀ I-cp-Xp-ó-Xv. sXm-gnð ta-J-e-bnð aÕ-cw i-à-am-hp-Ibpw Iq-en Ip-d-bp-Ibpw sN-¿p-ó km-l-Ncyw F-¯p-ó-tXm-sS {_n-«-\n-te-¡v D-Å Ip-Sn-tb-äw A-{X B-IÀ-j-I-añm-Xm-bn am-dp-sa-ó I-W-¡p-Iq-«-en-em-Wv kÀ-¡mÀ.

\n§fpsS A`n{]mb§Ä ChnsS tcJs¸SpˉpI

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä F³ BÀ sF aebmfnbpsS A`n{]mbamhWsaónñ

Comments are Closed.

സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാന്‍ പറ്റുന്ന വീടില്ല; ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ലണ്ടനില്‍
സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാന്‍ പറ്റുന്ന വീടില്ല; ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ലണ്ടനില്‍
]mIv ]Ånbnse kvt^mS\¯n\v ]nónð Pp³Zñm: acWw 60 Bbn
]mIv ]Ånbnse kvt^mS\¯n\v ]nónð Pp³Zñm: acWw 60 Bbn
യുകെയില്‍ ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യ വര്‍ദ്ധന
യുകെയില്‍ ബിയറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യ വര്‍ദ്ധന
sFknkns\ shñphnfn¨p tPmÀZm³: ss]eäns\ h[n¨mð ‘\n§fpsS BfpIfpsS’ IY Ign¡pw
sFknkns\ shñphnfn¨p tPmÀZm³: ss]eäns\ h[n¨mð ‘\n§fpsS BfpIfpsS’ IY Ign¡pw
ബ്രിട്ടണില്‍ സിഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍
ബ്രിട്ടണില്‍ സിഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍
ഖത്തറിന് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സില്‍ ഓഹരി; സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ചോദ്യങ്ങളുമായി വിമര്‍ശകര്‍
ഖത്തറിന് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍വെയ്‌സില്‍ ഓഹരി; സുരക്ഷാ ആശങ്കകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി ചോദ്യങ്ങളുമായി വിമര്‍ശകര്‍
നവമാധ്യമ കാലത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തില്‍ ‘സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോരാളി’കളും
നവമാധ്യമ കാലത്തില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തില്‍ ‘സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോരാളി’കളും
സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസറെ മര്‍ദ്ദിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാതാക്കിയ നാല് പേര്‍ക്ക് 61 വര്‍ഷം തടവ്
സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസറെ മര്‍ദ്ദിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റാതാക്കിയ നാല് പേര്‍ക്ക് 61 വര്‍ഷം തടവ്
വിന്‍സ്റ്റന്റ് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് ബ്രിട്ടണ്‍
വിന്‍സ്റ്റന്റ് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് ബ്രിട്ടണ്‍
More Stories..