1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 4, 2014

\-s«ñn-\v ]-cp-t¡-äv i-co-cw X-f-À-óv t]m-b-hÀ-¡v B-izm-k-am-bn ]pXn-b a-cp-óv hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯p. C³-sP£-sâ cq-]-¯n-ep-Å a-cp-óv F-en-I-fnð ]-co-£n¨-Xv hn-P-b-am-bn-cp-ó-Xm-bn C-Xn-\v t\-XrXzw \ðIn-b im-kv-{X-ÚÀ A-dn-bn¨p. \-s«ñnð £-Xw ]än-b ta-J-e-I-fn-se kv-ss]-\ð s\-À-Æv ss^-_-dp-I-fp-sS h-fÀ-¨ X-S-bp-ó H-cp \m-Nz-dð F³-ssk-an-sâ {]-hÀ¯-\w X-S-bp-I-bmWv Cu C³-sP-£³ sN-¿p-óXv.

bp-F-kv \m-j-Wð C³-Ìn-äyq«v Hm-^v \yq-tdm-f-Pn-¡ð Un-tkm-tU-gv-km-Wv C-Xv hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯n-cn-¡p-ó-Xv. F-ómð a-cp-óv A-Xn-sâ ssi-i-h Zn-i-bn-em-sWópw Iq-Sp-Xð ]-co-£-W-§Ä B-h-iy-ap-sï-ópw K-th-j-W-¯n-\v t\-XrXzw \ðInb tUm. en³ Pm-¡v-am³ ]-d-bpóp. \-s«ñv X-IÀ-óv F-gp-t\-ð-¡m³ km-[n-¡m-¯ F-en-I-fn-em-Wv a-cp-óv ]-co-£n-¨Xv. G-gm-gvN-s¯ C³-P£-\v ti-jw F-enIÄ Hm-Sn-¨m-Sn \-S-ó-Xm-bn en³ Pm-¡v-am³ ]-d-bp-óp.

a-cp-óv hn-P-b-I-c-am-bmð ssh-Zy-im-kv-{X-¯n-\v A-]qÀ-Æ t\-«-amIpw F-óv en³ ]-dªp. sF-F-kv-]n F-ó t]-cn-«n-cn-¡p-ó a-cp-óv i-co-cw X-fÀ-óv In-S-¸nem-b \n-c-h-[n t]À-¡v B-izm-k-am-Ipw. t\-¨À tP-W-enð B-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨v dn-t¸mÀ-«v {]-kn-²-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.