1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ലയണല്‍ മെസിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത് മൂന്നു കോടി രൂപയിലേറെ
ലയണല്‍ മെസിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത് മൂന്നു കോടി രൂപയിലേറെ
ലണ്ടനില്‍ നടന്ന ലേലത്തില്‍ ബാര്‍സലോണയുടെ സ്റ്റാര്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ ലയണല്‍ മെസിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത് 5,56,000 ഡോളര്‍ (3 കോടി 46 ലക്ഷം രൂപ). ഡാമിയന്‍ ഹിര്‍സ്റ്റ് എന്ന ആര്‍ട്ടിസ്റ്റാണ് 'ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ മെസി സ്പിന്‍ പെയിന്റിങ് ഫോര്‍ വണ്‍ ഇന്‍ ഇലവന്‍' എന്ന ചിത്രം വരച്ചത്.
മുസ്ലീം തീവ്രവാദികള്‍തിരേ പരസ്യമായി സേവിയര്‍ ഖാന്‍ വട്ടായിലച്ചന്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു
മുസ്ലീം തീവ്രവാദികള്‍തിരേ പരസ്യമായി സേവിയര്‍ ഖാന്‍ വട്ടായിലച്ചന്‍  പ്രതികരിക്കുന്നു
നിഷ്കളങ്കരായ   ഇരുപത്തിയൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്ന് അവരുടെ രക്തം കടലിലോഴുക്കിയ മുസ്ലീംതീവ്രവാദികള്‍ക്കെതിരെ മനം നൊന്ത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സേവിയര്‍ ഖാന്‍ വട്ടായിലച്ചന്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു .   ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ലോകം മുഴുവന്‍  ഭീതി പരത്തുന്ന മത തീവ്ര വാദികളുടെ മനസ്സാ ക്ഷി യില്ലാത്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ , ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാ മലയാളികളും ഒന്നടങ്കം സ്നേഹിക്കുന്ന  പാലക്കാട് …
ദുഃഖങ്ങളടയ്ക്കാന്‍ വഴിതേടി
ദുഃഖങ്ങളടയ്ക്കാന്‍ വഴിതേടി
ഒരു വഴിതേടി, ഇരുട്ടിന്റെ ചോരവാര്‍ന്നു ഇറങ്ങുമീ രാത്രിയില്‍പടിയിറങ്ങിയപ്പോള്‍
ഏഴു വർഷത്തിനു ശേഷം സൽമാൻ റുഷ്ദി വീണ്ടും വരുന്നു
ഏഴു വർഷത്തിനു ശേഷം സൽമാൻ റുഷ്ദി വീണ്ടും വരുന്നു
ഏഴു വർഷങ്ങളുടെ നീണ്ട ഇടവേളക്കു ശേഷം പുതിയ നോവലുമായെത്തുകയാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദി. രണ്ടു വർഷങ്ങൾ, എട്ടു മാസങ്ങൾ, ഇരുപത്തിയെട്ടു രാത്രികൾ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നോവൽ സെപ്റ്റംബറിൽ റാൻഡം ഹൗസ് പ്രസാധകരാണ് പുറത്തിറക്കുക. ചരിത്രവും പുരാണവും പ്രണയവും ഇടകലരുന്നതാണ് പുതിയ നോവലെന്ന് പ്രസാധകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. തന്റെ മറ്റു നോവലുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏതാണ്ട് 250 പേജുകൾ മാത്രം വരുന്ന …
‘Nphó kmcn’ Npäpó hnhmZw
‘Nphó kmcn’ Npäpó hnhmZw
tkmWnb KmÔnbpsS PohnXw hnjbam¡pó hnhmZ ]pkvXIw 'Zn sdUv kmcn' \oï FXnÀ¸pIÄ¡pw {]Xntj[§Ä¡pw tijw C´ybnð ]pd¯nd§n. \oï 7 hÀjs¯ Im¯ncn¸n\p tijamWv kv]m\njv Fgp¯pImc³ PmhnbÀ tamtdm FgpXnb Nphó kmcn¡v C´ybnð {]kn²oIcWm\paXn e`n¡póXv. 2008 ð kv]m\njv `mjbnemWv Nphó kmcn BZyw ]pd¯nd§nbXv.
tN-X³ `-K-¯n-sâ ‘ lm-^v tKÄ-{^-ïv ‘ tam-ãn-¨ I-Y-sb-óv B-tcm-]-Ww
tN-X³ `-K-¯n-sâ ‘ lm-^v tKÄ-{^-ïv ‘ tam-ãn-¨ I-Y-sb-óv B-tcm-]-Ww
bq-Uð-ln : F-gp-¯p-Im-c³ tN-X³ `-K-¯n-sâ ]p-Xn-b t\m-hð lm-^v tKÄ {^-ïv tam-ãn-¨ I-Y-bm-sW-óv B-tcm-]-Ww. Cw-¥o-jv hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-am-b {_n-«o-jv enw-Kz-bp-sS Øm-]-I³ ]-äv-\ kz-tZ-in tUm-ÎÀ _oÀ-_ð Pm-bm-Wv tN-X³ `-K-¯n-s\-Xn-sc cw-K-s¯-¯n-b-Xv.   X-sâ \m-S-I-am-b Cw-¥o-jv t_m-en-bp-sS ]-IÀ-¸m-Wv lm-^v tKÄ-{^-sï-óv _oÀ-_ð Pm B-tcm-]n-¨p. A-Sp-¯n-sS Ip-«n-I-fp-am-bp-Å …
‘tbip adnbs¯ hnhmlw Ign¨ncpóp; cïp a¡fpapïmbncpóp’ hnhmZ ]cmaÀihpambn ‘Z temÌv tKmkv]ð’
‘tbip adnbs¯ hnhmlw Ign¨ncpóp; cïp a¡fpapïmbncpóp’ hnhmZ ]cmaÀihpambn ‘Z temÌv tKmkv]ð’
e-ï³: tbip {InkvXphnsâ `mcybmbncpóp aKvZe\m adnbsbópw, ChÀ¡v cïp Ip«nIÄ DïmbncpóXmbpw 1500 hÀjw ]g¡apÅ ssIsbgp¯v tcJ ]dbpóp. eï\nse {_n«ojv sse{_ddnbnð kq£n¨ncn¡pó AdmanIv `mjbnse Hcp  teJ\w Cw¥ojnte¡v hnhÀ¯\w sN¿s¸« Ncn{X tcJIÄ tiJcn¨v FgpXnb temÌv tKmkv]ð (\ãs¸« kphntijw) Fó ]pXnb IrXnbnemWv {InkvXphns\ aKvZe\m …
315 s\ 3 sImïv lcn¡m³ Adnbnñ; A²ym]nIbv¡v kkv-s]³j³
315 s\ 3 sImïv lcn¡m³ Adnbnñ; A²ym]nIbv¡v kkv-s]³j³
ImWv-]qÀ : 315 s\ aqópsImïv- lcn¡m³ Adnbm¯ ss{]adn kv-¡qÄ A[ym]nIbv-¡v kkv-s]³j³. _n[m\phnð lmÀl ss{]adn kv-¡qfnse A[ym]nIsbbmWv- t_knIv- in£m A[nImcn cmtP{µ {]kmZv- kkv-s]âp sNbv-XXv-.kÀ¡mÀ kv-IqfpIfnð `mcn¨ i¼fw hm§pó A²ym]IcpsS ]T\ \nehmcw Iïv A´whn«ncn¡pIbmWv _knIv in£m A[nImcn (_nFkv-F).   IgnªZnhkw kv-IqÄ kµÀi\¯n\nsS …
KhÀWÀ kÀÆIemime Nm³kedmtIïXnsñóv h¡w
KhÀWÀ kÀÆIemime Nm³kedmtIïXnsñóv h¡w
Xncph\´]pcw: KhÀWÀ kÀÆIemime Nm³kedmtIïXnsñóv ap³ KhÀWdpw tIm¬{Kkv t\Xmhpamb h¡w ]pcptjm¯a³. kÀhIemime hnjb¯nð KhÀWÀ kZminhw ssIs¡mï \S]Sns¡XnscbmWv h¡¯nsâ Cu {]XnIcWw.   KhÀWÀ kÀhImemimeIfpsS Nm³kedm¡nbncn¡pópshóXv \nba]camb Iogzg¡w am{XamWv. ]ïpÅ Iogzg¡§Ä Cu kmlNcy¯nð XpScWtamsbóv Nn´¡Ww. P\m[n]Xy kwhn[m\§Ä¡v tIm«w X«msXbmbncn¡Ww KhÀWdpsS {]hÀ¯\saópw At±lw ]dªp. …
tIcf kÀhIemimebpsS bpPnkn AwKoImcw \jvS-s¸-«p
tIcf kÀhIemimebpsS bpPnkn AwKoImcw \jvS-s¸-«p
Xn-cp-h-\-´-]p-cw : kw-kv-Ym-\-s¯ G-ä-hpw h-ep-Xpw ]-g-b-Xp-am-b tI-c-f kÀ-h-I-em-im-e-bv-¡v bp-Pn-kn-bp-sS Aw-Ko-Im-c-an-ñ.bp-Pn-kn-bp-sS A-´y-im-k-\w e-`n-¨n-«pw Aw-Ko-Im-cw t\-Sm-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ kzoIcn¨n«nñ.tZ-io-b A-sk-kv-saâv Bâv A-{I-Un-tä-j³ Iu¬-kn-en-sâ(F³-F-kn-kn) Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-sb-Sp-¡p-ó-Xnð Ignª A-ôv hÀ-j-am-bn kÀ-h-I-em-im-e ho-gv-N-h-cp-¯n.   F³-F-kn-kn A-{I-Un-tä-j³ BWv kÀ-h-I-em-im-e-IÄ-¡v km-¼-¯n-I {Kmâv \ð-Im\pw ]p-Xn-b tIm-gv-kp-IÄ A-\p-h-Zn-¡m\pw hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ-¡v …