1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Ip-«n-I-fnð Cu-än-§v Un-tkm-tU-gv-kv Iq-Sp-óp
Ip-«n-I-fnð Cu-än-§v Un-tkm-tU-gv-kv Iq-Sp-óp
ap³-s]-§p-anñm-¯ hn-[w Ip-«n-I-fnð Cu-än-§v Un-tkm-tU-gv-kv Iq-Sp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. ]-¯v h-b-Ênð Xm-sg-bp-Å Ip-«n-I-fnð t]mepw `£-Ww I-gn-¡m-¯-Xp aq-ew D-ïm-Ip-ó A-t\m-sd-Ivkn-b F-ó A-h-Ø km-[-c-W-am-Ip-ó-Xm-bn hn-Z-Kv-²À ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.
th-ï-sb-óv F§-s\ a-cym-Z-tbm-sS ]-dbmw?
th-ï-sb-óv F§-s\ a-cym-Z-tbm-sS ]-dbmw?
A-d-¯p-ap-dn-¨v... th-ï-sb-óp ]-d-bp-ó-sX§-s\? {]-tXy-In-¨v A-Sp-¸¡m-tcm-Sv..a-äp-Å-h-cp-sS hn-Im-cw hr-W-s¸-Sm-¯m-sX th-ïm-sb-óp ]-d-bp-I A-{X F-fp-¸añ. C-Xn-\p-Å Nn-e Ip-d-¡p-h-gn-IÄ C-Xm....
Xet¨mÀ Xnópó Aao_ acWw hnX-¡p-óp
Xet¨mÀ Xnópó Aao_ acWw hnX-¡p-óp
a\pjy akvXnjv-Iw ImÀóp Xnópó Aao_ ]mInkvXm\nð acWw hnXbv¡póp. s\t¥dnb s^mtedn Fó Aao_m _m[ aqew Ignª Aôpamk¯n\nsS 10t]À acn¨Xmbn temImtcmKy kwLS\bpsS tUm.apkm Jm³ Adnbn¨p.Cu tcmKw _m[n¨mð acWw GXmïv Dd¸msWómWv Gähpw `oXnP\Iamb Imcyw. tcmK_m[tbähcnse acW\nc¡v 98iXam\amsWóv apkm Jms\ D²cn¨v KmÀUnb³ dnt¸mÀ«v sNbvXp. …
tlmÀ-tam¬ do-s¹-bv-kv-saâv sX-dm-¸n Im³-kÀ km[y-X Ip-d-bv-¡pw
tlmÀ-tam¬ do-s¹-bv-kv-saâv sX-dm-¸n Im³-kÀ km[y-X Ip-d-bv-¡pw
kv-{Xo-I-fnð BÀ-¯ hn-c-am-¯n-\v ti-jw \-S-¯pó tlmÀ-tam¬ do-s¹-bv-kv-saâv sX-dm-¸n lr-t{Zm-K km-[y-Xbpw Im³-kÀ km-[y-Xbpw Ip-d-bv-¡p-sa-óv ]T\w. BÀ-¯-h hn-c-a-¯n-\v ti-jw ]-¯v hÀ-j-t¯-¡v F-¦nepw F-¨v-BÀ-Sn sN-¿p-ó kv-{Xo-I-fnð lr-t{Zm-Kw h-cm-\p-Å km[y-X \-tó Ip-d-bp-sa-óm-Wv im-kv-{X-ÚÀ I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv.
c-ïv cq-]-bv-¡v H-cp an-\n-«v U-b-_-än-Iv sS-kv-äv Un-kw-_-tdm-sS
c-ïv cq-]-bv-¡v H-cp an-\n-«v U-b-_-än-Iv sS-kv-äv Un-kw-_-tdm-sS
H-cp an-\n-«nð Xm-sg ka-bw sIm-ïv c-à-¯n-se ¥q-t¡m-kn-sâ Af-hv I-sï-¯m-\m-Ip-ó ]pXn-b C-]-I-cWw Un-kw-_-tdm-sS \n-e-hnð h-cp-sa-óv im-kv-{X-ÚÀ. sS-kv-än-\v sh-dpw 2 cq]-sb Nn-e-hm-Ip-I-bpÅp. \n-e-hnð ¥q-t¡m-kv ao-ä-dp-I-fnð D-]-tbm-Kn-¡p-ó c-à-¯n-sâ B-bn-c-¯nð H-cw-iw am-{Xw a-Xn ]pXn-b sS-Ìn-\v F-óXpw C-X-n-sâ {]-tXy-I-X-bmWv. ]-Xn-hm-bn c-à-¯n-se ]-ô-km-c-bp-sS Af-hv ]cn-tim-[n-¡p-ó A-dp-]¯n-sbm-óv Z-i-e-£-t¯m-fw h-cp-ó U-b-_-än-Iv tcm-Kn-IÄ-¡v H-cm-izm-k-am-bn-cn¡pw ]pXn-b D-]-IcWw.
`£Ww {I-ao-I-cn-¨v F§s\ DuÀ-Ö-kz-eX ssI-h-cn-¡mw?
`£Ww {I-ao-I-cn-¨v F§s\ DuÀ-Ö-kz-eX ssI-h-cn-¡mw?
Hm-l-cn-hn-]-Wn-IÄ X-IÀ-ó-Sn-bmw, F-ómð \n-§Ä H-cn-¡epw A-§-s\-bm-I-cp-Xv. cm-hn-se H-¼-Xp-a-Wn¡v Hm-^o-kn-te-¡v Xn-cn-¡p-ó AtX DuÀ-Pw cm-{Xn-bp-sS A-´y-bm-a-§-fnepw sIm-ïp-\-S-¡p-ó H-cm-fm-Wv Po-hn-X-¯nepw ap³-]-´n-bn-se-¯p-I-bpÅq.
{]-ta-lw {]-Xn-k-Ôn-bm-Ipóp, Zp-cn-X-¯n-em-Ip-óXv 4.4 an-ey¬ {_-«o-jp-ImÀ
{]-ta-lw {]-Xn-k-Ôn-bm-Ipóp, Zp-cn-X-¯n-em-Ip-óXv 4.4 an-ey¬ {_-«o-jp-ImÀ
A-an-Xh-®w aq-ew {]-ta-l-¯n-\v A-Sn-a-s¸-Sp-ó-h-cp-sS F-®-¯nð Zn-\w-{]-Xn hÀ-²\-hv D-ïm-Ip-ó-Xm-bn ap-ó-dn-bn¸v. Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h³ tcm-K-¯n-\v A-Sn-a-s¸-Sp-¯p-ó Cu am-c-I hn-]-¯n-sâ ]n-Sn-bnð s]-Sp-ó-h-cp-sS F-®w hÀ-²n-¨p-h-cn-I-bm-sWópw C-sXm-cp tZ-io-b Zp-c-´-am-bn am-dp-I-bm-sWópw k-ó-² kw-L-S-\-IÄ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.
]mev Ip-Sn-¨mepw ]-Wn In-«pw
]mev Ip-Sn-¨mepw ]-Wn In-«pw
A-an-X-am-bmð ]mepw ]-Wn-X-cp-sa-óv P-Ìn³ _o-_-dn-\v a-\-Ên-em-bn. bq-hm-¡-fp-sS l-cam-b Cu ]-Xn-s\-«p-Im-c³ kwKo-X Xmcw A-an-X-am-bn ]m-ep-Ip-Sn-¨ P-Ìn³ _o-_À c-ïv X-h-W tÌ-Pnð NÀ-±n-¨p. Acn-tkm-W-bn-se s¥³-sU-bv-enð \-S-ó H-cp kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn-bv-¡n-sS-bm-Wv kw-`hw. i-\n-bm-gv-N- cm-{Xn B-bn-cp-óp kwKo-X ]-cn-]m-Sn \-S-óXv. NÀ-±n-en-s\ Xp-SÀ-ó tÌ-Pv hn«p-t]m-b _o-_À ]n-óo-Sv aS-§n h-óv …
tPm-en a-Sp¯p!!! bq-tdm-¸nð ]-¯v- i-X-am-\w tPm-en-¡mÀ¡pw Un-{]-j³
tPm-en a-Sp¯p!!! bq-tdm-¸nð ]-¯v- i-X-am-\w tPm-en-¡mÀ¡pw Un-{]-j³
bq-tdm-¸n-se ]-¯v i-X-am-\w tPm-en-¡mÀ-¡pw Un-{]-j³ aq-ew tPm-en \-ã-am-Ip-ó-Xm-bn K-th-jIÀ. {_n-«-\nð A-ônð aq-óv t]À¡pw Un-{]-j³ aq-ew tPm-en-bnð \n-óv A-h-[n-sb-Sp-t¡-ïn h-cp-ó-Xm-bpw I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡póp. hnjmZ tcm-Kw aq-ew H-cp {_-«o-jp-Im-c³ i-cm-i-cn 41 Znh-kw h-sc A-h-[n-sb-Sp-¡p-óp-sï-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. bq-tdm-]y³ Un-{]-j³ A-tkm-kn-tb-j-\m-Wv tPm-en k-ab-¯v hn-jm-Z-tcm-Kw aq-ew _p-²n-ap-«p-óh-sc Ip-dn-¨v ]T-\w \-S-¯n-b-Xv.
Nn]v-kv Ign¡tñ… Iym³kÀ hcpw
Nn]v-kv Ign¡tñ… Iym³kÀ hcpw
dkvtämdânepw ^mÌv ^pUv Hu«v-seäpIfnepw In«pó Nn]v-kv cpNntbmsS AI¯m¡póhÀ {i²nt¨mfp