TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
അവയവ ദാനം: ഇന്ത്യൻ എൻജിഒയും എൻഎച്ച്എസും കൈകോർക്കുന്നു
അവയവ ദാനം: ഇന്ത്യൻ എൻജിഒയും എൻഎച്ച്എസും കൈകോർക്കുന്നു
ഇന്ത്യയിലേയും യുകെയിലേയും അവയവ ദാനവും അനുബന്ധ നടപടിക്രമങ്ങളും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലെ മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷനും യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസും ധാരണയായി. ചെന്നൈയിൽ ട്രാസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ വച്ചാണ് ധാരണയിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. അവയവ ദാതാവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയവ ദാനം സംബന്ധിച്ച സങ്കീർണതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്റർമാരാണ്. ഫെബ്രുവരി 2010 നും ഡിസംബർ 2014 നും ഇടക്ക് കൂട്ടായ്മ ഇടപെട്ട …
ആരോഗ്യ ബജറ്റ്: എൻ. എച്ച്. എസും ആശുപത്രികളും ഇടയുന്നു
ആരോഗ്യ ബജറ്റ്: എൻ. എച്ച്. എസും ആശുപത്രികളും ഇടയുന്നു
യുകെ യിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളും എൻ. എച്ച്. എസും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക ബജറ്റ് ഉടമ്പടി തർക്കത്തിലാകുന്നു. എൻ. എച്ച്. എസ് ആശുപത്രികൾക്കു നൽകേണ്ട തുകയിൽ 1.7 ബില്യൺ പൗണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചതാണ് ആശുപത്രികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. എൻ. എച്ച്. എസിന്റെ ചെലവു കുറക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾ രോഗികളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് ആശുപത്രികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം …
ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധം: എൻഎച്ച്എസ്
ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധം: എൻഎച്ച്എസ്
2015 മാർച്ച് മുതൽ എൻ. എച്ച്. എസ്. നടത്തുന്ന എല്ലാ നിയമനങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർക്കൊപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർക്കും ഈ നിബന്ധന ബാധകമാകും. അതേ സമയം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് യൂണിയനിലെ ഏത് അംഗരാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണിതെന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. …
പഞ്ചസാര പിടിക്കാൻ ടാറ്റൂ
പഞ്ചസാര പിടിക്കാൻ ടാറ്റൂ
പ്രമേഹത്തിന്റെ തോത് അളക്കാൻ ഇനിമുതൽ ശരീരത്തിൽ സൂചി കുത്തിയിറക്കേണ്ട. പകരം കൈയിൽ ഒരു ടാറ്റൂ കുത്തിയാൽ മതി. കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻഡിയാഗോ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ടാറ്റൂ വികസിപ്പിച്ചത്. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് സ്വയം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ലളിതമാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം. ടാറ്റൂവിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡുകൾ പതിപ്പിച്ച് ഒരു സെൻസറിനൊപ്പം ചേർത്തു വക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓരോ തവണ ഭക്ഷണശേഷവും ഇലക്ട്രോഡുകൾ …
സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ മൂത്രംകൊണ്ടും മസാജ്
സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ മൂത്രംകൊണ്ടും മസാജ്
മൂത്രംകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ചർമ്മസൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനും മുഖക്കുരുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്താനും സഹായിക്കുമെന്നു കണ്ടെത്തൽ. മൂത്രത്തിന്റെ ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് നശീകരണശേഷി ചർമ്മത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇൻ യുവർ ഓൺ പെർഫെക്ട് മെഡിസിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് മാർത്ത ക്രിസ്റ്റി പറയുന്നു. ധാതുസമ്പന്നമായ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മൂത്രത്തിനു മുഖക്കുരു, എക്സിമ, സോറിയാസിസ് പോലുള്ള ചർമ്മരോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാകും. ഏതാനും തുള്ളികൾ …
88 കിലോ ഭാരത്തിൽനിന്ന് സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിലേക്ക്
88 കിലോ ഭാരത്തിൽനിന്ന് സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിലേക്ക്
88 കിലോ ഭാരമുള്ള അവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഒരു സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിലേക്ക് അധികദൂരമില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് സാറാ ജെയിൻ മേയർ. നഴ്സ് ആയി ജോലിനോക്കുന്ന സാറയുടെ സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. തന്റെ പതിനെട്ടാം വയസിൽ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ മരണമാണ് സാറയെ വിഷാദത്തിലേക്കും നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും നയിച്ചത്. കിട്ടിയതെല്ലാം വാരിവലിച്ചു കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാവട്ടെ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളതും …
{_n«\nse Gähpw {]mbw Ipdª AhbhZmXmhv: c£s¸«Xv cïp Poh³
{_n«\nse Gähpw {]mbw Ipdª AhbhZmXmhv: c£s¸«Xv cïp Poh³
\hPmXinip {_n«\nse Gähpw {]mbw Ipdª AhbhZmXmhmbn. Icfpw hr¡IfpamWv ikv{X{InbbneqsS aäp cïp tcmKnIfpsS icoc¯nte¡v hnPbIcambn amän h¨Xv. ]Snªmd³ eï\nse lmaÀkvan¯v Bip]{XnbnemWv kntkdnb\neqsS s]¬Ipªp ]ndóXv. Fómð KÀ`Ime¯v Xet¨mdnte¡v thï{X HmIvknP³ e`n¡m¯Xn\mð KpcpXcmhØbnembncpóp Ipªv. Pohn¨ncn¡m\pÅ km[yX hncfamsWóv Dd¸mbtXmsS Ipªnsâ amXm]nXm¡fpw Bip]{Xn A[nIrXcpw AbhhZm\¯n\pÅ …
eï³ sF¡v tImf thï: BtcmKy kwLS\IÄ
eï³ sF¡v tImf thï: BtcmKy kwLS\IÄ
eïsâ A`nam\kvXw`§fnsemómb eï³ sFsb sIms¡mtImf kvt]m¬kÀ sN¿póXns\Xnsc BtcmKy kwLS\IÄ cwKs¯¯n. Ipªp§fpsS ]ñpItfbpw aäpw _m[n¡pó a[pc]m\ob§Ä IpSpw_§Ä \nXykµÀiIcmb eï³ sF t]mepÅ kvamcI§Ä kvt]m¬kÀ sN¿póXv sXämb ktµiw \ðIpsaómWv BtcmKy kwLS\IfpsS hmZw. sImt¡mtImf X§fpsS Ubäv tIm¡ñ adn¨v bYmÀY tIm¡mWv eï³ sF hgn ]ckys¸Sp¯pósXóv …
XSnIpd¡m³ ]s¯m³]Xmas¯ AShv
XSnIpd¡m³ ]s¯m³]Xmas¯ AShv
XSnIpd¡m³ In«mhpó Fñm hgnIfpw ]co£n¨v ]cmPbs¸«hÀ¡v CXm Ahkm\s¯ AShv. Hcp km[mcW I®mSn ssIhiw h¨psImïv XSnsb hcpXnbnem¡mw Fóp ]dbpóXv UbänwKv Kpcp Ìohv ansñdmWv. Htóm ctïm t\cs¯ `£Ww Dt]£n¡pIsbó ]gb amÀKs¯ ]cnjv¡cn¡pIbmWv anñÀ. Iq«¯nð IÀi\ambn ]ment¡ï Nne Nn«Ifpapïv. k´XklNmcnbmbn Hcp I®mSn IqsS …
]ón¸\n _m[nXcpsS F®¯nð hÀ[\hv: sUðlnbnð 100 t]À
]ón¸\n _m[nXcpsS F®¯nð hÀ[\hv: sUðlnbnð 100 t]À
C´ybnð ]ón¸\n _m[nXhcpsS F®w 230 Ihnªp. Gähpw ]pXnb IW¡\pkcn¨v XeØm\¯pam{Xw 100 t]À¡v ]\n _m[n¨n«pïv. acWkwJy 30 Ihnªp. ]ón¸\n ]SÀóp]nSn¡póXv XSbm³ 30000 tUmkv hmIvkn³ IcpXpsaóv tI{µ BtcmKy a{´mebw Adnbn¨p. ]cntim[\IÄ¡mbn \mep AXym[p\ne et_md«dnIÄIqSn Xpd¡pw. Fómð kpc£m ap³IcpXepIÄ Dïmbn«pw ]ón¸\n _m[nXcpsS F®w …