TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

kvIqÄ hr¯nbm ¡ms\¯nb-hÀ¡v Hcp tImSnbpw kzÀW_nkv-Iäp-Ifpw!

Al½Zm_m-Zv: kvIqÄ hr¯nbm¡m³ F¯nb A[ym]Icpw hnZymÀYnIfpw hr¯nbm¡póXn\n-sSv e`n¨Xv Hcp tImSn cq]bpw 59 e£w cq]bpsS kzÀWhpamWv. PohnX¯nð Ctóhsc C{Xbpw XpI t\cn«p Iïn«nñm¯ AhÀ AXv Iïv sImXn XoÀ¡póXn\p apsó s]meokv Xq¯phmcns¡mïv t]mbn. KpPdm¯nse Nmµv-tJZmbn¡v kao]apÅ HF³Pnkn Iym¼knð {]hÀ¯n¡pó tI{µob hnZymeb¯nð \nómWv C{Xbpw …

Zðlnbnð {InÌnb³ ]Ån¡pt\sc hoïpw B{IaWw

\yqUðln: Uðlnbnð {InkvXy³ ]Ån¡p t\À¡v hoïpw B{IaWw. hk´vIpôv Aðt^m¬km tZhmeb¯n\p t\scbmWv B{IaWw DïmbXv. ]ÅnbpsS hmXnepIÄ A{IanIÄ ASn¨p XIÀ¯p. ]Ån¡pÅnse hkvXp¡Ä hen¨p hmcnbn« \nebnemWv. kw`h¯n\v ]nónð BcmsWóv hyàañ. shfp¸n\v aqóp aWntbmsS ]ffn aXnð NmSn¡Só A{IanIÄ tKäv ASn¨p XIÀ¯p. tZhmeb¯nsâ hmXnepIÄ XIÀ¯ …

C´y-bp.Fkv _Ôw ssN\bv¡v `ojWnbñ:H_m-a

hmjnMvS¬: Xsâ C´ym kµÀi\w ssN\sb AkzkvYcm¡póXnð bpFkv {]knUâv _dmIv H_mabv¡v AXnibw. C´ybpambn bpFkn\v ASp¯ _ÔamWpÅsXóXnð Hcp kwibhpw thsïóv ]dª H_ma hmjnMvSWpw \yqUðlnbpw X½nepÅ \ñ _Ô¯nsâ t]cnð ssN\ ]cn{`m´cmtIï Imcyansñópw hyIvXam¡n. Xsâ C´y kµÀi\¯nsâ ]ivNm¯e¯nð ssN\okv kÀ¡mÀ Nne {]kvXmh\IÄ \S¯nsbóv tI«t¸mÄ …

cïmas¯ P¸m³ s]ucs\bpw h[ns¨óv sF Fkv

tSmtIym: CÉmanIv tÌäv (sF.Fkv) hnaXÀ _µnbm¡nb Pm¸\okv ]{X{]hÀ¯I³ sI³Pn tKmt«msb h[n¡pó hnUntbm ]pd¯v. i\nbmgvN cm{XnbnemWv tKmt«msb h[n¡pó hnUntbm ]pd¯ph-óXv. P¸m³Imc\mb cïmas¯ _µn sIôn tKmt«msb CÉmanIv tÌäv s(F. Fkv.) `oIcÀ h[n¨ kw`hs¯ lo\hpw \nµyhpsaóv P¸m³ {][m\a{´n jn³skm Bs_ Ipäs¸Sp¯n. i\nbmgvN cm{Xn …

tZiob sKbnwkv : saUð ]«nIbnð tIcfw aqómw Øm\¯v

Xncph\´]pcw : tZiob sKbnwknð ]¯n\§Ä ]qÀ¯nbmbt¸mÄ saUð¸«nIbnð tIcfw aqómw Øm\¯v. cïv kzÀW saUepIfpÄs¸sS Bdp saUepIfmWv tIcf¯n³sd k¼mZyw. Ggp kzÀWw t\Snb lcnbm\bmWv apónð. lcnbm\bv¡v F«p t]mbn³dpïv. Ggp t]mbn³dpambn a[y{]tZimWv cïmw Øm\¯v. tIcf¯n\pw almcm{ãbv¡pw Bdp t]mbn³dpïv. cïv kzÀWaS¡w AôpsaUepIfpw \o´ð Ipf¯nð \nómWv …

Z£nWm{^n¡bnse Gähpw Ip{]kn²\mb sImebmfn¡v ]tcmÄ

tI]vSu¬: Z£nWm{^n¡bnð hÀWhnthN\w sImSp¼ncnsImï 80IfpsS Ahkm\w \qdpIW¡n\v Idp¯hÀK¡msc Iq«s¡mesN¿m³ t\XrXzw \ðIpIbpw Cc« Poh]cy´apÄs¸sS in£ Gäphm§pIbpw sNbvX bqPn³ Un tIm¡n\v 20 hÀj¯n\ptijw ]tcmÄ A\phZn¨p. sNbvX sXänð ]Ým¯]n¨ Un tIm¡n\v cmPy]ptcmKXnbpw kplrZm´co£hpw ap³\nÀ¯nbmWv ]tcmÄ \ðIm³ kÀ¡mÀ Xocpam\n¨sXóv Z£nWm{^n¡³ \nbaa{´n ssa¡ð akpZ ]dªp. sImSpwIpähmfnbmbn …

]mIv ]Ånbnse kvt^mS\¯n\v ]nónð Pp³Zñm: acWw 60 Bbn

Ckvfmam_mZv: ]mInØm\nse jn¡mÀ]qÀ Pnñbnð jnbm hn`mK¯nsâ Bcm[\mebamb Camw_-ÀK aue IÀ_ebnepïmb kvt^mS\¯nð sImñs¸«hcpsS F®w Adp]Xmbn DbÀóp. jn¡mÀ]qÀ sU]yq«n I½ojWdmWv C¡mcyw hyàam¡nbXv. KpcpXc ]cn¡pItfmsS 31 t]À {]tZis¯ hnhn[ Bip]{XnIfnð Ignbpópsïópw At±lw kqNn¸n¨p. eJnZÀ {]tZi¯v ØnXn sN¿pó ]Ånbnð shÅnbmgvN {]mÀ°\bv¡nsSbmbncpóp kvt^mS\w. kvt^mS\¯nð A³]Xne[nIw …

ab¡pacpópambn bph\S\pw tamUepIfpw AdÌnð

sIm-¨n: aebmf kn\nabv¡v Icp¯pÅ IYm]m{X§sf k½m\n¨ Nne Akmam\y{]Xn`IÄ Cónñ. hyXykvXhpw im´sKuch{]IrXnbmÀóXpamb apJapÅ \S³-amÀ. apcfn, F³ F^v hÀKokv XpS§n F{Xtbm t]À. ]pXpXeapdbnð tNmt¢äv \mbI³-amcñmsX Icp¯³ IYm]m{X§sf DÖzeam¡m³ t]móhÀ CsñópÅ ]cmXn¡pÅ Hcp \S\mWv ssj³ tSmw Nmt¡m. ]cp¡³ apJw, GXv tdônepw A`n\bn¡m\pÅ Ignhv, …

sFknkns\ shñphnfn¨p tPmÀZm³: ss]eäns\ h[n¨mð ‘\n§fpsS BfpIfpsS’ IY Ign¡pw

A-½m³: CÉmanIv tÌäv Xo{hhmZnIÄ XS¦enð h¨ncn¡pó X§fpAbvsä ss]eäns\ Pohs\msS hn«pIn«nbnsñ¦nð X§fpsS ]nSnbnepÅ apgph³ sF-Fkv Xo{hhmZnItfbpw h[n¡psaóv tPmÀZm³ `ojWn apg¡n. sF-Fkv _µnbm¡nb X§fpsS ss]eäv- se^v-ä\âv- aphm A¯v- Að- sIknbms_¯ns\ Poht\msS hn«pIn«WsaómWv tPmÀZmsâ Bhiyw. Asñ¦nð X§fpsS XShnepÅ kmPnZm Að- dnjmhn DÄs¸sSbpÅ sFknkv- …

knJv Xo{hhmZw ]p\cpÖohn¸n¡m³ ]mIv {iasaóv shfns¸Sp¯ð

NÞnK-Vv: HcpIme¯v ]ôm_nð sImSp¼ncnsImïncpó JenØm³ hnLS\ hmZs¯ XncnsI sImïphcm³ ]mIv Nmc kwLS\bmb sFFkvsF \o¡w \S¯póXmbn dnt¸mÀ«v. Xmbv-e³Unepw atejybnepw `oIc Iym¼pIÄ XpS§n AhnsS knJv bphm¡sf ]cnioen¸n¡pIbmWv sF-Fkv-FbpsS \o¡w. ]ôm_v ap³ apJya{´n _nbm´v kn§nsâ LmXI\mb PKvZÀ knMv Xmcsb tNmZyw sNbvXt¸mgmWv At\zjW GP³knIÄ¡v …

മൂന്നാറിലെ തൊഴിലാളി സമരം; ആവേശമായി വിഎസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
മൂന്നാറിലെ തൊഴിലാളി സമരം; ആവേശമായി വിഎസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ യുവാവിന്റെ മരണം; മരണകാരണം തലയ്‌ക്കേറ്റ പരുക്ക്
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ യുവാവിന്റെ മരണം; മരണകാരണം തലയ്‌ക്കേറ്റ പരുക്ക്
കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
ഇഎസ് ബിജിമോള്‍എംഎല്‍എ എഡിഎമ്മിനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തു; ബിജിമോള്‍ക്കെതിരെ കേസ്
ഇഎസ് ബിജിമോള്‍എംഎല്‍എ എഡിഎമ്മിനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തു; ബിജിമോള്‍ക്കെതിരെ കേസ്
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുടെ ഭീഷണി; റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുടെ ഭീഷണി; റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി
കൊച്ചിയില്‍ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയുമായി ദുബായിലെ ലെജന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്; ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ 500 കോടി നിക്ഷേപിക്കും. ജോജി മാത്യൂ
കൊച്ചിയില്‍ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയുമായി ദുബായിലെ ലെജന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്; ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ 500 കോടി നിക്ഷേപിക്കും. ജോജി മാത്യൂ
പുസ്തം മരിച്ചിട്ടില്ല: ജയശ്രീമിശ്ര; കാരൂര്‍സോമന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
പുസ്തം മരിച്ചിട്ടില്ല: ജയശ്രീമിശ്ര; കാരൂര്‍സോമന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
കര്‍ഷകര്‍ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരല്ല; ഈമണ്ണില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കണം; മാര്‍ മാത്യു അറയ്ക്കല്‍
കര്‍ഷകര്‍ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരല്ല; ഈമണ്ണില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കണം; മാര്‍ മാത്യു അറയ്ക്കല്‍
More Stories..