TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

hr¡ Zm-\w sNbv-X kn-_n tXm-a-kn-\v B-Zcw; ^m tU-hn-kv Nn-d-taepw ]-s¦-Sp¡pw

വൃക്ക ദാനം ചെയ്ത് കരുണ കാട്ടിയ സിബി തോമസിനെ ആദരിക്കാന്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററിലും ന്യൂകാസിലിലുമുള്ള മലയാളികള്‍ ഒത്തുച്ചേരുന്നു. ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമേലിന്റെ സാóിധ്യത്തിð മാôസ്റ്ററിലാകും ആദ്യ സ്വീകരണം.

bpIvabv¡v \ht\XrXzw : {^m³knkv Ihf¡m«nð {]knUïv ,kPojv tSmw sk{I«dn

യുക്മയുടെ ദേശീയ ഭരണ സമിതിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 24 .01.2014 ശനിയാഴ്ച നനീട്ടന്‍ കേരള ക്ലബ്ബിന്റെ ആതിഥ്യത്തില്‍ സെന്റ് തോമസ് മോര്‍ കോളേജില്‍ വച്ച് നടന്നു.

t\mÀ-hn-¨v ss\-äv hn-Pnð 13\v

നോര്‍വിച്ചിലെ മരിയന്‍ സംഘം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നോര്‍വിച്ച് നൈറ്റ് വിജില്‍ അടുത്ത മാസം 13ന് നടക്കും.

hÀ® hnkvab§fpambn I®mSn {]ZÀi\¯n\v DÖze XpS¡w

അറിവിന്റെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും ചിന്തകളുണര്‍ത്തി കണ്ണാടി-വിഷ്വല്‍ ഇംപാക്ട് ഷോക്ക് വര്‍ണ്ണാഭമായ തുടക്കം

t\gv-kp-am-cp-sS sd-Pn-kv-t{S-j³ ]p-Xp-¡-en-\v ]pXn-b am-\-Z-Þ-§-fp-am-bn F³-FwFkn

ബ്രിട്ടീഷ് ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്‌സുമാരും മിഡ്‌വൈഫുമാരും തങ്ങളുടെ ജോലിയില്‍ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്‍എംസി പുതുക്കി.

ko\n-bÀ X-kv-Xn-I-I-fnð A-gn-¨p-]-Wn-s¡m-cp-§n {_n-«o-jv ssk-\yw; {]-tam-j³ am-\-Z-Þ-§-fnepw am-äw h-tó¡pw

സൈന്യത്തിലെ ഉന്നതതലത്തില്‍ അഴിച്ചുപണിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍. സൈന്യത്തെ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിലവിലെ തസ്തികകളും മറ്റും പുനപരിശോധിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സീനിയര്‍ തസ്തികയിലുള്ള 700ല്‍ ഏറെ പേരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

P\a\m icncw XfÀóp InS¸nemb tPm¬k¬ IcpW tXSpóp, ImcpWytbmsSm¸w \n§fpw klmbn¡ntñ ?

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചെമ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ ബ്ലായിത്തറ ജോര്‍ജിന്റെ കുടുംബം നിത്യവൃത്തിക്കായി ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്.

F-kv-sI-F-kvF-kvF-^v knð-hÀ Pq-_n-en-bp-sS `m-K-am-bn hn-jzð Cw-]m-Îv tjm kw-L-Sn-¸n-¡póp

എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സില്‍വര്‍ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടി വിഷ്വല്‍ ഇംപാക്ട് ഷോ ഇന്ന് (ശനി) കോഴിക്കോട് അരയിടത്ത് പാലം കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലെ സമര്‍ഖന്ദ് സ്‌ക്വയര്‍ തിയേറ്ററില്‍ ആരംഭിക്കും.

_w¥mtZinð cm{ãob kwLÀjw: 34 t]À sImñs¸«p

[m¡:_w¥mtZinð `cW]£ A\pIqenIfpw {]Xn]£m\pIqenIfpw X½nepÅ cm{ãob kwLÀj§fnembn 34Hmfw t]À sImñs¸«p. sjbvJv lko\ `cWIqSw cmPn sh¡Wsaóv Bhiys¸«v sImïv {]Xn]£ I£nbmb _w¥mtZiv \mjWð ]mÀ«n \S¯n hcpó {]t£m`§fpsS `mKambmWv ]pXnb kwLÀjw.   Ignª Znhkw 7,000 {]Xn]£ {]hÀ¯Isc `cWIqSw Adkväv sNbvXncpóp. cïmgvNbmbn {]Xn]£w \S¯n …

_mÀtImg: bphtamÀ¨bpsS sks{I«dntbäv amÀ¨nð kw-LÀjw

Xncph\´]pcw: _mÀtImgt¡knð a{´n sI.Fw amWnbpsS cmPn Bhiys¸«v bphtamÀ¨ {]hÀ¯IÀ \S¯nb sk{It«dnbäv amÀ¨nð kwLÀjw. t]meokv I®oÀhmXIhpw Pe]oc¦nbpw {]tbmKn¨p. amWnsb £n¡m\mWv kÀ¡mÀ {ian¡pósXópw tIkv kn._n.sF¡v-hnSWsaópw amÀ¨ns\ A`nkwt_m[\ sNbvXv kwkmcn¨ _n.sP.]n kwØm\ {]knUâv hn.apcfo[c³ ]dªp.   ]mfbw càkm£n aÞ]¯nð \nómcw`n¨ bphtamÀ¨ amÀ¨v sk{It«dnbän\papónð …

കാന്‍സര്‍ രോഗിയായ ആലപ്പുഴയിലെ ഗോപി ചേട്ടന്‍ കരുണ തേടുന്നു, വോകിംഗ് കാരുണ്യയോടൊപ്പം നിങ്ങളും സഹായിക്കില്ലേ?
കാന്‍സര്‍ രോഗിയായ ആലപ്പുഴയിലെ ഗോപി ചേട്ടന്‍ കരുണ തേടുന്നു, വോകിംഗ് കാരുണ്യയോടൊപ്പം നിങ്ങളും സഹായിക്കില്ലേ?
ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമത്തിന് ലഭിച്ച പ്രളയസഹായനിധി കൈമാറി
ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമത്തിന് ലഭിച്ച പ്രളയസഹായനിധി കൈമാറി
ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര സമ്മാനവുമായി യുക്മ; യു.കെ മലയാളികള്‍ക്ക് ബ്രാന്‍ഡ് ന്യൂ ടൊയോട്ടാ കാറും കൈ നിറയെ സ്വര്‍ണ്ണ നാണയങ്ങളും
ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര സമ്മാനവുമായി യുക്മ; യു.കെ മലയാളികള്‍ക്ക് ബ്രാന്‍ഡ് ന്യൂ ടൊയോട്ടാ കാറും കൈ നിറയെ സ്വര്‍ണ്ണ നാണയങ്ങളും
യുക്മ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു; അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി 19ന് മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ യുക്മ ഫെസ്റ്റ് വേദിയില്‍
യുക്മ അവാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു; അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി 19ന് മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ യുക്മ ഫെസ്റ്റ് വേദിയില്‍
യുക്മ കലണ്ടറുകള്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി
യുക്മ കലണ്ടറുകള്‍ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി
ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ്/ ന്യൂ ഇയര്‍ ചാരിറ്റി ഇന്നു മുതല്‍ (നവംബര്‍ 25)
ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ്/ ന്യൂ ഇയര്‍ ചാരിറ്റി ഇന്നു മുതല്‍ (നവംബര്‍ 25)
പൈതൃകം 2018 ചരിത്ര വിജയമാക്കിയ ബ്രിസ്‌ബേന്‍ ക്‌നാനായ കത്തോലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കു പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍
പൈതൃകം 2018 ചരിത്ര വിജയമാക്കിയ ബ്രിസ്‌ബേന്‍ ക്‌നാനായ കത്തോലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കു പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍
യുക്മ മാത്സ് ചലഞ്ച് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചെംസ്‌ഫോര്‍ഡിലെ നൈജില്‍ ജേക്കബ് നാഷണല്‍ ചാമ്പ്യന്‍. ഋഷികേശ് ജൂനിയറിലും ജോസഫ് ജോജോ സീനിയര്‍ വിഭാഗം വിജയികള്‍
യുക്മ മാത്സ് ചലഞ്ച് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചെംസ്‌ഫോര്‍ഡിലെ നൈജില്‍ ജേക്കബ് നാഷണല്‍ ചാമ്പ്യന്‍. ഋഷികേശ് ജൂനിയറിലും ജോസഫ് ജോജോ സീനിയര്‍ വിഭാഗം വിജയികള്‍
എം.എം.സി.എയുടെ ശിശുദിനാഘോഷം വര്‍ണാഭമായി
എം.എം.സി.എയുടെ ശിശുദിനാഘോഷം വര്‍ണാഭമായി
More Stories..