TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

_mÀtImg: bphtamÀ¨bpsS sks{I«dntbäv amÀ¨nð kw-LÀjw

Xncph\´]pcw: _mÀtImgt¡knð a{´n sI.Fw amWnbpsS cmPn Bhiys¸«v bphtamÀ¨ {]hÀ¯IÀ \S¯nb sk{It«dnbäv amÀ¨nð kwLÀjw. t]meokv I®oÀhmXIhpw Pe]oc¦nbpw {]tbmKn¨p. amWnsb £n¡m\mWv kÀ¡mÀ {ian¡pósXópw tIkv kn._n.sF¡v-hnSWsaópw amÀ¨ns\ A`nkwt_m[\ sNbvXv kwkmcn¨ _n.sP.]n kwØm\ {]knUâv hn.apcfo[c³ ]dªp.   ]mfbw càkm£n aÞ]¯nð \nómcw`n¨ bphtamÀ¨ amÀ¨v sk{It«dnbän\papónð …

_methebv¡mbn F¯n¨ 200 Ip«nIsf c£s¸Sp¯n

sslZcm_mZv: sslZcm_mZnse `hm\n \Kdnð ]peÀs¨ t]meokv \S¯nb sdbvUnð 200ð Gsd _methe¡msc tamNn¸n¨p. Chcnð ]ecpw Bdp hbÊn\p Xmsg {]mbapÅhcpw apcpXc BtcmKy{]iv-\§Ä t\cnSpóhcpamsWóv t]meokv ]dªp. i\nbmgvN ]peÀs¨bmWv t]meokv sdbvUv \S¯nbXv. ]¯p t]sc AdÌp sNbvXn«pïv. c£nXm¡fnð \nóv Ip«nIsf hnebv¡p hm§n hnð¸\ \S¯nbncpó bmknð …

_o¨pIfnð amdv adbv¡msX \S¡m\pÅ AhImi¯n\mbn bphXnIfpsS AÀ²\Kv\X {]Xn-tj[w

dntbm Un P\otdm: _o¨pIfnð amdv adbv¡msX \S¡m\pÅ AhImiw t\SpóXn\mbn s]mXpthZnbnð bphXnIÄ amdnSw ]qÀWambpw Xpdóp Im«n {]Xntj[n¨p. {_koensâ Xekv-Ym\amb dntbm Un P\otdmbnemWv Cu A]qÀh kacw \SóXv.   {_koense _o¨pIfnð amdpadbv¡msX \S¡m\pÅ A\paXn kÀ¡mÀ \ðInbncpónñ. AXns\ XpSÀóv X§Ä¡v amdv adbv¡msX _o¨pIfnð \S¡m\pÅ …

kp\µ tIkv: \fn\n kn§ns\bpw cmlpð I³hens\bpw tNmZyw sNbvXp

\yqUðln : ap³tI{µa{´n iin Xcqcnsâ `mcy kp\µ ]pjvIdnsâ Zpcql acWs¯¡pdn¨v At\zjn¡pó {]tXyI kwLw ]{X{]hÀ¯Icmb \fn\n kn§ns\bpw cmlpð I³hens\bpw tNmZyw sNbv-Xp. iin Xcqcpambn ]mIv- Fgp¯pImcn salÀ Xcmdn\pÅ _Ôs¯¡pdn¨v- acn¡póXn\v- Bdpamkw apt¼ kp\µ ]pjv-IÀ Adnªncpópshóv- am[ya{]hÀ¯Ibpw kp\µbpsS kplr¯pambncpó \fn\n knMv-. kp\µbpsS ZpcqlacWw …

`oIctI{µ§Ä CñmXm¡Wsaóv ]mInkvXmt\mSv H_ma

\yqUðln: ]m¡nØm\nð `oIcÀ¡p kpc£nX Xmhfsamcp¡póXv AwKoIcn¡m\mhnsñóp bpFkv {]knU³dv _cmIv H_ma. 26/11 `oIcm{IaW¯n\p ]nónð {]hÀ¯n¨hsc \nba¯n\p apónð sImïphcWsaópw At±lw Bhiys¸«p. dn¸»nIv Zn\mtLmj¯nð ]s¦Sp¡m³ C´ybnse¯m\ncns¡ Hcp C´y SpsU¡p \ðInb A`napJ¯nemWp ]m¡nØm\v bpFkv {]knU³dn³sd Xm¡oXv.   aqóp Znhks¯ kµÀi\¯n\p \msfbmWv H_ma F¯póXv. `oIcXbvs¡Xntc …

ssew-KnIm-tcm-]-W-§Ä X-Ån-¡f-ªv B³{Up cm-P-Ip-am-c³; C-Xv B³-{Up-hn-sâ B-Zy {]-Xn-IcWw

കൗമാരക്കാരിയായ അമേരിക്കന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടെന്ന ആരോപണം പരസ്യമായി നിഷേധിച്ച് ആന്‍ഡ്രു രാജകുമാരന്‍. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്.

kvtIm-«v-em-³-Un-\v Iq-Sp-Xð A-[n-Im-c-§Ä \ð-Im-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ-¡v {_n-«o-jv ]mÀ-e-saâv Xp-S-¡-an«p

സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ നീക്കത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് തുടക്കമിട്ടു. സ്വാതന്ത്യമെന്ന സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന്റെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യം തള്ളണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന് കൂടുതല്‍ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു

F³F-kvF-kv bp-sI hmÀjn-I s]mXp-tbm-Kw 24\v

എന്‍എസ്എസ് യുകെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം 24ന്

knFwFkvknbpsS aq-ómaXv HmÄ bpsI _mUvan⬠SqÀWsaâv Ih³{Snbnð; k½m\¯nsâ s]cpag s]¿pw

കവന്‍ട്രി മലയാളി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബിന്റെ മൂóാമത് ഓള്‍ യുകെ ബാഡ്മിന്റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് ഏപ്രിð 19ന് കവന്‍ട്രിയിലെ മോട്ട് ഹൗ#്‌സ ലെഷര്‍ സെന്ററിð നടത്തപ്പെടും.

sIâv lnµp kamP¯nsâ IpSpw_kwKahpw `P\bpw i\nbmgvN

കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും ശനിയാഴ്ച

ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; പ്രവാസി ക്ഷേമ, പുരനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ മുഖ്യ അജണ്ട; ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; പ്രവാസികള്‍ക്കായി 24 മണിക്കൂര്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍
ലോക കേരളസഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍; പ്രവാസി ക്ഷേമ, പുരനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ മുഖ്യ അജണ്ട; ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; പ്രവാസികള്‍ക്കായി 24 മണിക്കൂര്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ട്രംപിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് യു.എസ് മധ്യേഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്നത് പച്ചക്കള്ളം; ട്രംപിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് യു.എസ് മധ്യേഷ്യന്‍ കമാന്‍ഡര്‍
മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മതില്‍ വിവാദം; അമേരിക്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പോള്‍
മെക്‌സിക്കന്‍ അതിര്‍ത്തി മതില്‍ വിവാദം; അമേരിക്കയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പോള്‍
ചൈനീസ് കമ്പനിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊക്കകോളയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി; ജീവനക്കാരനെതിരെ കുറ്റപത്രം
ചൈനീസ് കമ്പനിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊക്കകോളയുടെ വ്യാപാര രഹസ്യം ചോര്‍ത്തി; ജീവനക്കാരനെതിരെ കുറ്റപത്രം
സൗദിയില്‍ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ്; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍
സൗദിയില്‍ ഭീതി പരത്തി വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസ്; ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് അധികൃതര്‍
തെരേസ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ വീണ്ടും പാര്‍ലമെന്റ് കടമ്പയില്‍ തട്ടി വീണു; പ്ലാന്‍ ബി കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 45 വോട്ടുകള്‍ക്ക്; തെരേസാ മേയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോര്‍ബിന്‍; ഇനി സര്‍വസമ്മതമായ കരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ്
തെരേസ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ വീണ്ടും പാര്‍ലമെന്റ് കടമ്പയില്‍ തട്ടി വീണു; പ്ലാന്‍ ബി കരാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 45 വോട്ടുകള്‍ക്ക്; തെരേസാ മേയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോര്‍ബിന്‍; ഇനി സര്‍വസമ്മതമായ കരാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോഡീല്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ്
20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 44 ആയി; ഒരാള്‍ മലയാളി; പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് ഇന്ത്യ; 15 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കശ്മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം 44 ആയി; ഒരാള്‍ മലയാളി; പിന്നില്‍ പാകിസ്താനെന്ന് ഇന്ത്യ; 15 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വളഞ്ഞ സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
യുവാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടില്‍ തന്നെ ജീവിതോപാധി ഒരുക്കലാണ് നവകേരളയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; ലോക കേരള സഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
യുവാക്കള്‍ക്ക് നാട്ടില്‍ തന്നെ ജീവിതോപാധി ഒരുക്കലാണ് നവകേരളയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; ലോക കേരള സഭ പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്; അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍മാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകം
സിറിയയില്‍ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്; അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്‍മാറ്റത്തെ പ്രശംസിച്ച് ലോകം
More Stories..