TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds

_methebv¡mbn F¯n¨ 200 Ip«nIsf c£s¸Sp¯n

sslZcm_mZv: sslZcm_mZnse `hm\n \Kdnð ]peÀs¨ t]meokv \S¯nb sdbvUnð 200ð Gsd _methe¡msc tamNn¸n¨p. Chcnð ]ecpw Bdp hbÊn\p Xmsg {]mbapÅhcpw apcpXc BtcmKy{]iv-\§Ä t\cnSpóhcpamsWóv t]meokv ]dªp. i\nbmgvN ]peÀs¨bmWv t]meokv sdbvUv \S¯nbXv. ]¯p t]sc AdÌp sNbvXn«pïv. c£nXm¡fnð \nóv Ip«nIsf hnebv¡p hm§n hnð¸\ \S¯nbncpó bmknð …

_o¨pIfnð amdv adbv¡msX \S¡m\pÅ AhImi¯n\mbn bphXnIfpsS AÀ²\Kv\X {]Xn-tj[w

dntbm Un P\otdm: _o¨pIfnð amdv adbv¡msX \S¡m\pÅ AhImiw t\SpóXn\mbn s]mXpthZnbnð bphXnIÄ amdnSw ]qÀWambpw Xpdóp Im«n {]Xntj[n¨p. {_koensâ Xekv-Ym\amb dntbm Un P\otdmbnemWv Cu A]qÀh kacw \SóXv.   {_koense _o¨pIfnð amdpadbv¡msX \S¡m\pÅ A\paXn kÀ¡mÀ \ðInbncpónñ. AXns\ XpSÀóv X§Ä¡v amdv adbv¡msX _o¨pIfnð \S¡m\pÅ …

kp\µ tIkv: \fn\n kn§ns\bpw cmlpð I³hens\bpw tNmZyw sNbvXp

\yqUðln : ap³tI{µa{´n iin Xcqcnsâ `mcy kp\µ ]pjvIdnsâ Zpcql acWs¯¡pdn¨v At\zjn¡pó {]tXyI kwLw ]{X{]hÀ¯Icmb \fn\n kn§ns\bpw cmlpð I³hens\bpw tNmZyw sNbv-Xp. iin Xcqcpambn ]mIv- Fgp¯pImcn salÀ Xcmdn\pÅ _Ôs¯¡pdn¨v- acn¡póXn\v- Bdpamkw apt¼ kp\µ ]pjv-IÀ Adnªncpópshóv- am[ya{]hÀ¯Ibpw kp\µbpsS kplr¯pambncpó \fn\n knMv-. kp\µbpsS ZpcqlacWw …

`oIctI{µ§Ä CñmXm¡Wsaóv ]mInkvXmt\mSv H_ma

\yqUðln: ]m¡nØm\nð `oIcÀ¡p kpc£nX Xmhfsamcp¡póXv AwKoIcn¡m\mhnsñóp bpFkv {]knU³dv _cmIv H_ma. 26/11 `oIcm{IaW¯n\p ]nónð {]hÀ¯n¨hsc \nba¯n\p apónð sImïphcWsaópw At±lw Bhiys¸«p. dn¸»nIv Zn\mtLmj¯nð ]s¦Sp¡m³ C´ybnse¯m\ncns¡ Hcp C´y SpsU¡p \ðInb A`napJ¯nemWp ]m¡nØm\v bpFkv {]knU³dn³sd Xm¡oXv.   aqóp Znhks¯ kµÀi\¯n\p \msfbmWv H_ma F¯póXv. `oIcXbvs¡Xntc …

ssew-KnIm-tcm-]-W-§Ä X-Ån-¡f-ªv B³{Up cm-P-Ip-am-c³; C-Xv B³-{Up-hn-sâ B-Zy {]-Xn-IcWw

കൗമാരക്കാരിയായ അമേരിക്കന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടെന്ന ആരോപണം പരസ്യമായി നിഷേധിച്ച് ആന്‍ഡ്രു രാജകുമാരന്‍. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്.

kvtIm-«v-em-³-Un-\v Iq-Sp-Xð A-[n-Im-c-§Ä \ð-Im-\p-Å \-S-]-Sn-IÄ-¡v {_n-«o-jv ]mÀ-e-saâv Xp-S-¡-an«p

സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ നീക്കത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ് തുടക്കമിട്ടു. സ്വാതന്ത്യമെന്ന സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന്റെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യം തള്ളണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന് കൂടുതല്‍ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു

F³F-kvF-kv bp-sI hmÀjn-I s]mXp-tbm-Kw 24\v

എന്‍എസ്എസ് യുകെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം 24ന്

knFwFkvknbpsS aq-ómaXv HmÄ bpsI _mUvan⬠SqÀWsaâv Ih³{Snbnð; k½m\¯nsâ s]cpag s]¿pw

കവന്‍ട്രി മലയാളി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബിന്റെ മൂóാമത് ഓള്‍ യുകെ ബാഡ്മിന്റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് ഏപ്രിð 19ന് കവന്‍ട്രിയിലെ മോട്ട് ഹൗ#്‌സ ലെഷര്‍ സെന്ററിð നടത്തപ്പെടും.

sIâv lnµp kamP¯nsâ IpSpw_kwKahpw `P\bpw i\nbmgvN

കെന്റ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഭജനയും ശനിയാഴ്ച

bp.sI.Fkv.F³.Un.]n. imJmtbmK¯n\v GgmaXv IpSpw_bqWnäv KpcpIpew \nehnð hóp

യു.കെ.എസ്.എന്‍.ഡി.പി ശാഖായോഗത്തിന് ഏഴാമത് കുടുംബയൂണിറ്റായ ഗുരുകുലം നിലവില്‍ വന്നു. ഡിവൈസസില്‍ ചേര്‍ന്ന കുടുംബസംഗമത്തില്‍ വെച്ച് യു.കെ.ശാഖായോഗം യൂണിയന്‍ കമ്മിറ്റിയംഗം സൗമ്യ ഉല്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മൂന്നാറിലെ തൊഴിലാളി സമരം; ആവേശമായി വിഎസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
മൂന്നാറിലെ തൊഴിലാളി സമരം; ആവേശമായി വിഎസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ യുവാവിന്റെ മരണം; മരണകാരണം തലയ്‌ക്കേറ്റ പരുക്ക്
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ യുവാവിന്റെ മരണം; മരണകാരണം തലയ്‌ക്കേറ്റ പരുക്ക്
കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
ഇഎസ് ബിജിമോള്‍എംഎല്‍എ എഡിഎമ്മിനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തു; ബിജിമോള്‍ക്കെതിരെ കേസ്
ഇഎസ് ബിജിമോള്‍എംഎല്‍എ എഡിഎമ്മിനെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തു; ബിജിമോള്‍ക്കെതിരെ കേസ്
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുടെ ഭീഷണി; റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന് പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുടെ ഭീഷണി; റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങി
കൊച്ചിയില്‍ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയുമായി ദുബായിലെ ലെജന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്; ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ 500 കോടി നിക്ഷേപിക്കും. ജോജി മാത്യൂ
കൊച്ചിയില്‍ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയുമായി ദുബായിലെ ലെജന്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്; ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ 500 കോടി നിക്ഷേപിക്കും. ജോജി മാത്യൂ
പുസ്തം മരിച്ചിട്ടില്ല: ജയശ്രീമിശ്ര; കാരൂര്‍സോമന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
പുസ്തം മരിച്ചിട്ടില്ല: ജയശ്രീമിശ്ര; കാരൂര്‍സോമന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവല്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു
കര്‍ഷകര്‍ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരല്ല; ഈമണ്ണില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കണം; മാര്‍ മാത്യു അറയ്ക്കല്‍
കര്‍ഷകര്‍ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരല്ല; ഈമണ്ണില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കണം; മാര്‍ മാത്യു അറയ്ക്കല്‍
More Stories..