1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee January 26, 2015

tNcph-IÄ

ss]\m¸nÄ sIm¯nbcnªXv 1 F®¯nsâ
tX§ NnchnbXv ap¡mð I¸v
]ôkmc 5 tS/kv
s\¿vv 1 Sn/kv

X¿mdm¡pó hn-[w

Hcp ]m\nte¡v sIm¯nbcnª ss]\m¸nÄ C«v shÅw apgph³ häpóXp hsc thhn¡pI. CXv anIv-knbnð C«v HcpXhW ASns¨Sp¡pI. AtX ]m-{X-¯nð Xsó ss]\m¸nÄ t]Ìv tX§ NncInbXv ]ôkmc Ch tNÀ¯v hgäpI. CXnte-¡v s\¿pw IqSn tNÀ¯v HópIqSn hgän hm§mw. Cu an{inXw XWp¯Xn\p tijw sNdnb DcpfIfmbn Dcp«n tX§ ]o-cbnð ap¡nsbSp¯v D]tbmKn¡mw.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.