1 GBP= 96.80 INR

1 $ = 61.46 INR
1 € = 69.74  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 14, 2013

h-¯n-¡m³ kn-än: Fópw ]m-h-§Ä-s¡m-¸w \n-e-sIm-ï hy-àn-Xz-amWv  ]pXn-b ]m-¸-bm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸« tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm. IÀ-Zn-\m-fm-bn Xn-c-sªSp-¡-s¸-«-t¸mÄ X-só A-t±-lw X-sâ {]-hÀ¯-\-ssi-en sIm-ïv AÀ-Pâo-\n-b³ P-\-X-bv-¡v ap-¼nð A-Ûp-X-§Ä kr-ãn-¨p. IÀ-±n-\m-fm-bn Xn-c-sªsSp-¡-s¸-« th-f-bnð X-\n-¡-\p-h-Zn-¨ a-Wnta-S H-gn-hm-¡n H-cp sIm-¨p ho-«n-te-¡v Xma-kw am-äp-I-bmWv tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm sN-bv-XXv. _-knð bm-{X sN-¿pó , Ip-in-\n-¡m-sc H-gn-hm-¡n kz-´-am-bn `£-Ww ]mN-Iw sN-¿p-ó H-cp km-[m-c-W-¡m-c-\m-bn A-t±-lw Po-hn-¨p. 2001 em-Wv IÀ-±n-\m-fm-bn A-t±-lw sX-c-sªSp-¡-s¸-«Xv. Cu th-f-bnð AÀ-Pâo-\-bnð \nópw tdm-an-te-¡v h-cm-s\m-cp§n-b _-Ôp-¡-sfbpw kp-lr-¯p-¡-sfbpw A-t±-lw kv-t\-l-]qÀ-Æw hn-e-¡p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. ]-Ww F-t¸mgpw ]m-h-§Ä-¡m-bn I-cp-X-W-sa-óm-Wv A-t±-lw \nÀ-tZ-in-¨Xv.

]m-h-§Ä-¡m-bn Fópw \n-e-sIm-ï A-t±-lw AÀ-P-âo-\-bnð `-£y-£m-aw cq-£-am-b-t¸mÄ `-c-W-IÀ-¯m¡-sf hn-aÀ-in-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. 1936 Un-kw-_À 16 \m-bn-cpóp tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥n-tbm-bp-sS P-\-\w. _m-ey-Im-ew I-ã-X-IÄ \n-d-ª-Xm-bn-cp-óp.  km-aq-ly-tk-h-\-¯n-\v {]-Y-a ]-cnK-W-\ \ð-In-bm-Wv A-t±-lw X-sâ Po-hn-X-¯nse Hmtcm Np-hSpw ap-tóm-«p-sh-¨Xv. F-ópw km-[m-c-W-¡m-c-\p-th-ïn Po-hn-Xw D-gn-ªp-sh¨ tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm ]-t{Xm-kn-sâ knw-lm-k-\-¯n-te-¡v F-¯p-t¼mÄ A-Xv B-tKm-f I-t¯m-en-¡m-k-`-bv-¡v ]pXn-b DuÀ-Öw ]-I-cpw.

]pXn-b amÀ-¸m-¸ {^m³-ko-kv H-óm-a³ F-ó t]-cn-em-bn-cn¡pw A-dn-b-s¸-Sp-I. k-`-bp-sS c-ïm-bn-cw hÀj-s¯ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-Wv P-kyq-«v k-`m hn-izm-kn hn-ip-² ]-t{Xm-kn-sâ knw-lm-k-\-¯n-sâ A-[n-]-\m-Ip-óXv. P-kyq-«v k-\ym-kn-bm-bn Bßo-b Po-hn-Xw B-cw-`n¨ tPmÀ-Öv acntbm _À-tKm-¥n-tbm 1992 ð _n-j-¸pw 1998 BÀ-¨v _n-j-¸p-am-bn Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«p. ]n-óoSv tPm¬ t]mÄ c-ïm-a³ amÀ-¸m-¸-bmWv tPmÀ-Öv acntbm _À-tKm-¥n-tbm-sb IÀ-±n-\m-fm-bn D-bÀ-¯n-b-Xv.

\n§fpsS A`n{]mb§Ä ChnsS tcJs¸SpˉpI

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä F³ BÀ sF aebmfnbpsS A`n{]mbamhWsaónñ

Comments are Closed.

More Stories..