1 GBP= 98.00 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 14, 2013

h-¯n-¡m³ kn-än: Fópw ]m-h-§Ä-s¡m-¸w \n-e-sIm-ï hy-àn-Xz-amWv  ]pXn-b ]m-¸-bm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸« tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm. IÀ-Zn-\m-fm-bn Xn-c-sªSp-¡-s¸-«-t¸mÄ X-só A-t±-lw X-sâ {]-hÀ¯-\-ssi-en sIm-ïv AÀ-Pâo-\n-b³ P-\-X-bv-¡v ap-¼nð A-Ûp-X-§Ä kr-ãn-¨p. IÀ-±n-\m-fm-bn Xn-c-sªsSp-¡-s¸-« th-f-bnð X-\n-¡-\p-h-Zn-¨ a-Wnta-S H-gn-hm-¡n H-cp sIm-¨p ho-«n-te-¡v Xma-kw am-äp-I-bmWv tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm sN-bv-XXv. _-knð bm-{X sN-¿pó , Ip-in-\n-¡m-sc H-gn-hm-¡n kz-´-am-bn `£-Ww ]mN-Iw sN-¿p-ó H-cp km-[m-c-W-¡m-c-\m-bn A-t±-lw Po-hn-¨p. 2001 em-Wv IÀ-±n-\m-fm-bn A-t±-lw sX-c-sªSp-¡-s¸-«Xv. Cu th-f-bnð AÀ-Pâo-\-bnð \nópw tdm-an-te-¡v h-cm-s\m-cp§n-b _-Ôp-¡-sfbpw kp-lr-¯p-¡-sfbpw A-t±-lw kv-t\-l-]qÀ-Æw hn-e-¡p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. ]-Ww F-t¸mgpw ]m-h-§Ä-¡m-bn I-cp-X-W-sa-óm-Wv A-t±-lw \nÀ-tZ-in-¨Xv.

]m-h-§Ä-¡m-bn Fópw \n-e-sIm-ï A-t±-lw AÀ-P-âo-\-bnð `-£y-£m-aw cq-£-am-b-t¸mÄ `-c-W-IÀ-¯m¡-sf hn-aÀ-in-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. 1936 Un-kw-_À 16 \m-bn-cpóp tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥n-tbm-bp-sS P-\-\w. _m-ey-Im-ew I-ã-X-IÄ \n-d-ª-Xm-bn-cp-óp.  km-aq-ly-tk-h-\-¯n-\v {]-Y-a ]-cnK-W-\ \ð-In-bm-Wv A-t±-lw X-sâ Po-hn-X-¯nse Hmtcm Np-hSpw ap-tóm-«p-sh-¨Xv. F-ópw km-[m-c-W-¡m-c-\p-th-ïn Po-hn-Xw D-gn-ªp-sh¨ tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm ]-t{Xm-kn-sâ knw-lm-k-\-¯n-te-¡v F-¯p-t¼mÄ A-Xv B-tKm-f I-t¯m-en-¡m-k-`-bv-¡v ]pXn-b DuÀ-Öw ]-I-cpw.

]pXn-b amÀ-¸m-¸ {^m³-ko-kv H-óm-a³ F-ó t]-cn-em-bn-cn¡pw A-dn-b-s¸-Sp-I. k-`-bp-sS c-ïm-bn-cw hÀj-s¯ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-Wv P-kyq-«v k-`m hn-izm-kn hn-ip-² ]-t{Xm-kn-sâ knw-lm-k-\-¯n-sâ A-[n-]-\m-Ip-óXv. P-kyq-«v k-\ym-kn-bm-bn Bßo-b Po-hn-Xw B-cw-`n¨ tPmÀ-Öv acntbm _À-tKm-¥n-tbm 1992 ð _n-j-¸pw 1998 BÀ-¨v _n-j-¸p-am-bn Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«p. ]n-óoSv tPm¬ t]mÄ c-ïm-a³ amÀ-¸m-¸-bmWv tPmÀ-Öv acntbm _À-tKm-¥n-tbm-sb IÀ-±n-\m-fm-bn D-bÀ-¯n-b-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ഹോളിഡേ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നവര്‍ സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്യാമല്‍ ഫഌ പിടിപെട്ടേക്കാം
ഹോളിഡേ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നവര്‍ സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്യാമല്‍ ഫഌ പിടിപെട്ടേക്കാം
ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലക്ക് ആദ്യ വനിതാ വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍
ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലക്ക് ആദ്യ വനിതാ വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍
ഡേവിഡ് കാമറൂണ്‍ എയ്ഞ്ചലാ മെര്‍ക്കലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും
ഡേവിഡ് കാമറൂണ്‍ എയ്ഞ്ചലാ മെര്‍ക്കലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തും
ഹിജഡകള്‍,അര്‍ദ്ധ നാരികള്‍ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോ?തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവര്‍ അജ്ഞതയിലോ, അതോ സാത്താന്റെ വക്താക്കളോ?
ഹിജഡകള്‍,അര്‍ദ്ധ നാരികള്‍ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോ?തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവര്‍ അജ്ഞതയിലോ, അതോ സാത്താന്റെ വക്താക്കളോ?
ജൂണ്‍ നാലിന് ഒമ്പതിനും നെറ്റുവര്‍ക്ക് റെയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ പണിമുടക്കും
ജൂണ്‍ നാലിന് ഒമ്പതിനും നെറ്റുവര്‍ക്ക് റെയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ പണിമുടക്കും
ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്‌പെഷ്യല്‍ മിഷനായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്
ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്‌പെഷ്യല്‍ മിഷനായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്
വിശന്ന് വലയുന്നവര്‍ കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യയിലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
വിശന്ന് വലയുന്നവര്‍ കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യയിലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
‘യുകെയിലെ ക്യാന്‍സര്‍ മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ജിപി ഡോക്ടര്‍മാര്‍’
‘യുകെയിലെ ക്യാന്‍സര്‍ മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ജിപി ഡോക്ടര്‍മാര്‍’
മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് സമാധാന വാഹകന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌നിന്നും ടോണി ബ്ലെയര്‍ രാജിവെച്ചു
മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് സമാധാന വാഹകന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌നിന്നും ടോണി ബ്ലെയര്‍ രാജിവെച്ചു
More Stories..