1 GBP= 95.80 INR

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee March 14, 2013

h-¯n-¡m³ kn-än: Fópw ]m-h-§Ä-s¡m-¸w \n-e-sIm-ï hy-àn-Xz-amWv  ]pXn-b ]m-¸-bm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸« tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm. IÀ-Zn-\m-fm-bn Xn-c-sªSp-¡-s¸-«-t¸mÄ X-só A-t±-lw X-sâ {]-hÀ¯-\-ssi-en sIm-ïv AÀ-Pâo-\n-b³ P-\-X-bv-¡v ap-¼nð A-Ûp-X-§Ä kr-ãn-¨p. IÀ-±n-\m-fm-bn Xn-c-sªsSp-¡-s¸-« th-f-bnð X-\n-¡-\p-h-Zn-¨ a-Wnta-S H-gn-hm-¡n H-cp sIm-¨p ho-«n-te-¡v Xma-kw am-äp-I-bmWv tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm sN-bv-XXv. _-knð bm-{X sN-¿pó , Ip-in-\n-¡m-sc H-gn-hm-¡n kz-´-am-bn `£-Ww ]mN-Iw sN-¿p-ó H-cp km-[m-c-W-¡m-c-\m-bn A-t±-lw Po-hn-¨p. 2001 em-Wv IÀ-±n-\m-fm-bn A-t±-lw sX-c-sªSp-¡-s¸-«Xv. Cu th-f-bnð AÀ-Pâo-\-bnð \nópw tdm-an-te-¡v h-cm-s\m-cp§n-b _-Ôp-¡-sfbpw kp-lr-¯p-¡-sfbpw A-t±-lw kv-t\-l-]qÀ-Æw hn-e-¡p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. ]-Ww F-t¸mgpw ]m-h-§Ä-¡m-bn I-cp-X-W-sa-óm-Wv A-t±-lw \nÀ-tZ-in-¨Xv.

]m-h-§Ä-¡m-bn Fópw \n-e-sIm-ï A-t±-lw AÀ-P-âo-\-bnð `-£y-£m-aw cq-£-am-b-t¸mÄ `-c-W-IÀ-¯m¡-sf hn-aÀ-in-¡p-Ibpw sN-bv-Xp. 1936 Un-kw-_À 16 \m-bn-cpóp tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥n-tbm-bp-sS P-\-\w. _m-ey-Im-ew I-ã-X-IÄ \n-d-ª-Xm-bn-cp-óp.  km-aq-ly-tk-h-\-¯n-\v {]-Y-a ]-cnK-W-\ \ð-In-bm-Wv A-t±-lw X-sâ Po-hn-X-¯nse Hmtcm Np-hSpw ap-tóm-«p-sh-¨Xv. F-ópw km-[m-c-W-¡m-c-\p-th-ïn Po-hn-Xw D-gn-ªp-sh¨ tPmÀ-Pv acntbm _À-tKm-¥ntbm ]-t{Xm-kn-sâ knw-lm-k-\-¯n-te-¡v F-¯p-t¼mÄ A-Xv B-tKm-f I-t¯m-en-¡m-k-`-bv-¡v ]pXn-b DuÀ-Öw ]-I-cpw.

]pXn-b amÀ-¸m-¸ {^m³-ko-kv H-óm-a³ F-ó t]-cn-em-bn-cn¡pw A-dn-b-s¸-Sp-I. k-`-bp-sS c-ïm-bn-cw hÀj-s¯ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-Wv P-kyq-«v k-`m hn-izm-kn hn-ip-² ]-t{Xm-kn-sâ knw-lm-k-\-¯n-sâ A-[n-]-\m-Ip-óXv. P-kyq-«v k-\ym-kn-bm-bn Bßo-b Po-hn-Xw B-cw-`n¨ tPmÀ-Öv acntbm _À-tKm-¥n-tbm 1992 ð _n-j-¸pw 1998 BÀ-¨v _n-j-¸p-am-bn Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«p. ]n-óoSv tPm¬ t]mÄ c-ïm-a³ amÀ-¸m-¸-bmWv tPmÀ-Öv acntbm _À-tKm-¥n-tbm-sb IÀ-±n-\m-fm-bn D-bÀ-¯n-b-Xv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

150 വയസ്സുവരെ ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍
150 വയസ്സുവരെ ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍
പിഎഫ്എ ടീം ഓഫ് ദ് ഇയറില്‍ ചെല്‍സിയിലെ ആറ് താരങ്ങള്‍
പിഎഫ്എ ടീം ഓഫ് ദ് ഇയറില്‍ ചെല്‍സിയിലെ ആറ് താരങ്ങള്‍
ഹിമപാതത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ ഗൂഗിള്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവും
ഹിമപാതത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ ഗൂഗിള്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവും
കുവൈറ്റില്‍ കാണാതായ മലയാളി യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചു മൂടിയ നിലയില്‍
കുവൈറ്റില്‍ കാണാതായ മലയാളി യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചു മൂടിയ നിലയില്‍
ബ്രിട്ടനില്‍ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ കാരണം യു കെ യിലെ മലയാളികളുടെ സ്വാധീനം മൂലം എന്ന ചിലരുടെ വാദം എന്തിനുവേണ്ടി?
ബ്രിട്ടനില്‍ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ കാരണം യു കെ യിലെ മലയാളികളുടെ സ്വാധീനം മൂലം എന്ന ചിലരുടെ വാദം എന്തിനുവേണ്ടി?
ഭൂചലനത്തില്‍ നേപ്പാളിലെ ചരിത്രസ്മാരകം ദരഹര ടവര്‍ തകര്‍ന്നു
ഭൂചലനത്തില്‍ നേപ്പാളിലെ ചരിത്രസ്മാരകം ദരഹര ടവര്‍ തകര്‍ന്നു
ടോറികള്‍ അധികാരത്തില്‍ മടങ്ങി എത്തിയാല്‍ അവര്‍ എന്‍എച്ച്എസിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുമെന്ന് എഡ് മിലിബാന്‍ഡിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ടോറികള്‍ അധികാരത്തില്‍ മടങ്ങി എത്തിയാല്‍ അവര്‍ എന്‍എച്ച്എസിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുമെന്ന് എഡ് മിലിബാന്‍ഡിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഡേവിഡ് കാമറൂണിന്‍റെ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ഡേവിഡ് കാമറൂണിന്‍റെ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍
ആഴ്‌സണലിനെതിരായ മത്സരം ചെല്‍സി താരം ഡീഗോ കോസ്റ്റയ്ക്ക് നഷ്ടമാകും
ആഴ്‌സണലിനെതിരായ മത്സരം ചെല്‍സി താരം ഡീഗോ കോസ്റ്റയ്ക്ക് നഷ്ടമാകും
More Stories..