1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 11, 2013

{Io-knð C-\nbpw Xm-c-§Ä D-Zn-¡p-Ibpw A-kv-X-an-¡p-Ibpw sN-¿pw… ]-t£ ssZ-hw H-cn¡-te A-h-X-cn-¡m-dp-Åp… A-hXm-tcm-t±-iw I-gn-ªv A-hÀ a-S-§p-Ibpw sN-¿pw…. {In-¡-än-se ssZ-hw X-sâ 200þmw sS-kv-än-\v ti-jw ]m-U-gn-¡p-I-bmWv. k-a-b-am-sb-óv a\-Êv ]-dª-Xv sIm-ïv. sSzm-ân 20, G-IZn-\ {In-¡-äp-I-fnð \n-óv t\c-s¯ hn-c-an-¨ k-¨n³ sS-ïpð-¡À sS-kv-äv {In-¡-änð \nópw Iq-Sn hn-c-an-¡p-ó-tXm-sS {In-¡-än-sâ Fñm th-Zn-I-fnð \nópw sd-t¡mÀ-Up-I-fp-sS cm-P-Ip-am-c³ ]-Sn-bn-d-§p-I-bm-Wv.

198 sS-Ìp-IÄ I-fn-¨ k-¨n-sâ c-ïv sS-Ìv a-Õ-c-§Ä Iq-Sn-tb C-\nbpw tem-Iw Im-Wp-I-bpÅq. \-hw-_À 14 \v B-cw-`n-¡p-ó 200þmw sS-kv-täm-sS {In¡-äv ssa-Xm\-¯v \n-óv Av-t±-lw hn-S-sNmñpw. _n-kn-kn-sF-bv-¡v F-gpXn-b hn-Im-c-`-cn-Xam-b I-¯n-em-Wv k-¨n³ X-sâ hn-c-an-¡ð {]-Jym]-\w \-S-¯n-b-Xv. 24 hÀ-jw \o-ï I-cn-b-dn-\v hn-c-aw Ip-dn-¡p-ó-Xn-sâ th-Z-\ I-¯n-se Htcm h-cn-bnepw \n-g-en-¨n-cp-óp.

{In-¡-äv C-ã-s¸-Sp-ó-h-scópw Añm-¯-h-scópw B-fpI-sf c-ïm-bn Xn-cn-¨mð _-lp-`q-cn]-£w h-cp-ó {In¡-äv t{]-an-I-fp-sS ssZ-h-am-bn-cp-óp k-¨n³. aq-fn-¸d-óv h-cp-ó ]-´n-s\ A-\m-bm-kw _m-äv sIm-ïv sXm-«v d¬-km-¡n am-äp-ó am-{´n-IX ssZ-h-¯n-\ñm-sX BÀ-¡v I-gn-bpw. ]Xn-s\mómw h-b-Ênð {In¡-äv ssa-Xm\-¯v F¯n-b k-¨n³ A-óv ap-Xð A-Xv am-{X-am-Wv sN-bv-Xn-cp-óXv. {In-¡-än-\v th-ïn am{Xw Po-hn¨p. k-¨n-sâ hm-¡p-I-fnð X-só ]-d-ªmð ” C-´y-bv-¡v th-ïn {In¡-äv I-fn¡p-ó-Xm-bn-cp-óp F-¡m-e-t¯bpw F-sâ kz-]v\w. {Inv¡-äv F-\n-¡v 24 hÀ-jw \o-ï kz-]v-\-am-bn-cpóp. {In¡-äv Cñm-¯ H-cp Po-hnX-s¯ Ip-dn-¨v Nn-´n-¡m³ t]mepw h-¿.Imc-Ww ]Xn-s\mómw hb-Êv ap-Xð A-Xv am-{X-am-Wv Rm³ sN-bvX-Xv”.

1973 G-{]nð \m-en-\v apw-s_-bnð P-\n-¨ k-¨n³ X-sâ ]-Xn-\m-dm-a-s¯ h-b-Ên-em-Wv ]m-In-Øm-s\-Xn-tc C-´y-bp-sS G-ähpw {]m-bw Ip-d-ª sS-Ìv Xm-c-am-bn A-c-t§-dp-ó-Xvv. ]-Xn-t\-gma-s¯ h-b-Ênð Cw-¥-ïnse HmÄ-Uv-{Sm-t^mÀ-Unð \-S-ó a-Õ-c-¯nð B-Zy-s¯ sk-ôz-dn t\Sn-sIm-ïv k-¨n³ \m-sf-bp-sS Xm-c-sa-óv A-óv hn-[n-sb-gpXn. ]n-óo-Sv F-{X-sb-{X I-fn-IÄ… C-´y-bp-sS {]-Xo-£I-sf kz-´w Np-a-en-te-än \-S-ó a-säm-cp I-fn-¡m-c³ {In-¡-än-ep-ïm-bn-«nñ… tIm-S-n¡-W-¡n-\v P-\-§-fp-sS {]mÀ-°-\-bnð sd-t¡mÀ-Up-IÄ k-¨n-sâ ap-ónð X-IÀ-óp-ho-Wp….

G-ähpw Iq-Sp-Xð sS-kv-äv I-fn-¨ Xm-cw (198), G-ähpw Iq-Sp-Xð sS-kv-äv d¬-kv t\Sn-b Xm-cw (15837), G-ähpw Iq-Sp-Xð G-IZn-\ d¬-kv t\-Sn-b Xm-cw (18426), G-ä-hpw Iq-Sp-Xð sS-kv-äv sk-ôz-dn-IÄ (51), G-ähpw Iq-Sp-Xð G-IZn-\ sk-ôz-dn-IÄ (49) k-¨n-s\ tX-Sn-h-ó sd-t¡mÀ-Up-IÄ \n-c-h-[n-bm-Wv. 1996 epw 99 epw C-´y-³ So-an-sâ Iym-]v-ä-\m-bn-cp-só-¦nepw Iym-]vä-sâ k-½À-±w kz-´w {]-I-S-\-¯n-\v t]mepw `m-c-am-sW-óv Xn-c-¨-dn-ª-tXm-sS kz-bw Iym-]v-ä³-kn H-gn-bp-I-bm-bn-cp-óp. 2003 se tem-I-I-¸nð 673 d¬-kv kv-tIm-À sN-bv-Xv tem-I-I-¸n-se s¹-bÀ Hm-^v Z SqÀ-W-saâm-bn Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-«p. 97 ð hn-kv-U-¬ {In-¡äÀ Hm-^v Z C-bÀ ]p-c-kv-Im-cw t\-Sn-b k-¨n³ 2008 em-Wv G-ähpw Iq-Sp-Xð sS-Ìv d¬-kv t\-Sp-ó Xm-c-sa-ó {_-bm³ em-d-bp-sS dn-t¡mÀ-Uv a-dn-I-S-¡p-ó-Xv. {In-¡-än-se C-Xn-lm-kw km-£mð tUm¬ {_m-Uv-am³- k-¨n-s\ kz-´w ]n³-Km-an-bm-bn {]-Jym-]n-¨-Xnð ]-cw a-sä-´v th-Ww B {]-Xn-`-bp-sS aq-ey-a-f-¡m³.

2010 ð Z-£n-Wm-{^n-bv-¡v F-Xn-tc Kzmfn-tbm-dnð \-S-ó G-IZn-\ a-Õ-c-¯nð U-_nÄ sk-ôz-dn t\Sn-sIm-ïm-Wv k-¨n³ X-sâ {]-Xn-`-bp-sS I-cp-¯v sX-fn-bn-¨Xv. Cu t\-«w ssI-h-cn-¡p-ó B-Zy-s¯ I-fn-¡m-c-\m-Wv k-¨n³. 147 ]-´nð \n-óv 25 t^m-dpw aq-óv kn-Iv-kdpw DÄ-s¸-sS 200 d¬-km-Wv Aó-s¯ am-¨nð k-¨n³ A-Sn-¨p-Iq-«n-bXv. {In-¡-än-sâ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bn sk-ôz-dn-I-fnð H-cp Xm-cw sk-ôz-dn Xn-I-¡p-óXpw k-¨n-\mWv. sS-Ìn-epw G-I-Zn-\-¯n-ep-am-bn 100 sk-ôz-dn-I-fm-Wv k-¨n-sâ k-¼m-Zyw.

en-änð am-ÌÀ F-ó hn-fn-t¸-cnð \n-óv am-ÌÀ »m-ÌÀ F-ó t]-cn-te-¡p-Å k-¨n-sâ h-fÀ-¨- H-cp C-Xn-lm-k-amWv. temÀ-Uv lm-cn-kv CâÀ-kv-IqÄ {In-¡-änð hn-t\m-Zv Ivmw-»n-bv-s¡m-¸w k-¨n³ ]-Sp-¯p-bÀ-¯n-b 664 d¬-kn-sâ Iq-«p-sI-«nð Xp-S-§p-óp k-¨n-\v {In-¡än-t\m-Sp-Å {]-W-bhpw k¨n-t\m-Sv {In¡-äv tem-I-¯n-\p-Å B-cm-[-\-bpw. I-fn-¡-f-¯n-se Xo-]m-dp-ó ]-´p-Ifpw hm-Kzm-Z-§fpw ssZh-s¯ `-b-s¸-Sp-¯n-bnñ. Hmtcm ]´pw kz-X-kn-²amb ssi-en-bnð k-¨n³ t\-cn-«p. H-cp I-hn-X-bp-sS N-´-ap-Å-Xm-bn-cp-óp A-t±-l-¯n-sâ C-ónw-Kv-kp-I-sfñmw.

_u-f-À-amÀ-¡v k-¨n-³ `-b-am-bn-cpóp. AXp-sIm-ïm-Wtñm k-¨n-sâ hn¡-äv e-`n-¡p-ó-hÀ Ip-ªp§-sf t]m-se A-Ëm-Zn-¡p-ó-Xpw. Hmtcm {]m-h-iyhpw B hn¡-äv ho-gp-t¼mÄ F-Xn-cm-fn-I-fp-sS B-Ëm-Zm-c-h-§Ä-¡-¸p-dw Km-e-dn-IÄ \n-i-Ð-am-Ip-óp… k-¨n³ Xn-f-§n-bmð am{Xw C-´y P-bn-¡p-ó H-cp Im-e-ap-ïm-bn-cp-óp… Im-ew am-dn… k-¨n-\v {]m-bw Iq-Sn-sbópw hn-c-an-¡-W-saópw A-e-ap-d-bn-«-hÀ Nm-¼y³-kv eo-Kn-sâ ss^-\ð I-ïn-cp-ón-cn-¡-Ww. cm-P-Øm³ tdm-b-ð-kn-s\-Xn-tc-bp-Å a-Õ-c-¯nð c-ïm-as¯ Hm-h-dnð k-¨n-sâ a-t\m-l-cam-b H-cp I-hÀ ss{U-hv. _m-änð Npw-_n-¨v ]-´v _uï-dn sse-\n-te-¡v ]-d-¡pó B a-t\m-l-c Im-gv-NI-ïv F-Xn-cm-fn-IÄ t]mepw ssI-¿-Sn-¨ \n-an-jw… hn-aÀ-i-I-cp-sS hm-b-S-¸n-¡m³ {]-Xn-`-bp-sS B an-óð kv-]À-iw am{Xw a-Xn-bm-bn-cp-óp. AXp-sIm-ïm-Wv tem-I-I-¸v t\Sn-b C-´y³ Sow k-¨n-s\ Np-a-en-te-än-b-t¸mÄ hn-cm-Sv sIm-bv-en ]-d-ª hm-¡p-IÄ C-´y-bp-sS kz-c-am-Ipó-Xv- :” 24 hÀ-jw Cu a-\p-jy³ C-´y-bp-sS {]-Xo-£I-sf Np-a-óp. A-Xp-sIm-ïm-Wv k-¨n-s\ C-t¸m-Ä R-§Ä Np-a-en-te-äp-ó-sXóv”- \-µn Sow C-´y.

So-an-tâbpw cm-Py-¯n-sâbpw {]-Xo-£I-sf H-ä-bv-¡v Np-a-en-teän-b k-¨n-\nð \n-óv C-´y³ {In-¡-äv H-cp ]m-Sv h-fÀ-ón-cn-¡póp. temI-s¯ G-ähpw an-I-¨ {In¡-äv So-am-Wv C-óv C-´y. A-]-cm-Pn-Xamb B ap-tó-ä-¯nð bp-h-Xz-¯n-sâ ssI-I-fn-te-¡v C-´y-bp-sS {]-Xo-£I-sf Gð-¸n-¡m³ k-a-b-am-sb-óv k-¨n³ Xn-cn-¨-dn-bpóp. C-óv I-fn-¡f-s¯ tImÄ-a-bnÀ sIm-Ån-¡p-ó Hmtcm bp-h-Xm-c-¯n-tâbpw {]-tNmZ-\w k-¨n-\m-bn-cp-óp F-ó-Xnð kw-i-b-anñ. k-¨n-sâ tjm-«p-I-fnð \n-óv t{]-tNmZ-\w DÄv-s¡m-ïv A-hÀ {In-¡-äv I-fn-¡p-t¼mÄ ssZ-hw ]m-U-gn-¡p-I-bm-Wv… ]-W-sam-gp-Ip-ó {In¡-äv ssa-Xm-\-§-fnð F§-s\ {In¡-äv I-fn-¡m-sa-ó-Xn-sâ am-Xr-I-bm-bn… F§-s\ {In-¡-än-s\ am{Xw kv-t\-ln-¡-W-sa-ó-Xn-sâ am-Xr-I-bm-bn…

k-¨n-\v ap-ónð Io-g-S§n-b dn-t¡mÀ-Up-I-fn-eqsS

Most Matches in Odi :463
Most Matches in Test :198
Most runs in Test :15837 runs
Most runs in ODI :18426 runs
Most Fours in odi :2016 fours
Most Fours in test :2044 Fours
Most 150+ scores in odi :5
Most 150+ scores in test :20
Most hundreds by a batsman in Test:51 hundreds
Most Hundreds by a batsman in ODI :49 hundreds
Most Ninties in Odi :18
Most Ninties in Test :10
Most fifties by a batsman in Test :67
Most fifties by a batsman in ODI :96
Most Man of Match in odi :62
Most Man of series in odi :15
Most Balls Faced in odi :21367
Most ODI runs in a calendar year :1,894 ODI runs in 1998.
Most centuries in a calendar year :9 ODI centuries in 1998.
Most runs scored by a batsman in ODI tournament finals: Tendulkar 1851,
Most centuries hit by a batsman in ODI tournament Finals: Tendulkar (6 ton)
Most Runs in world cup :2278
Most Runs in single world cup :673 Runs in 2003 world cup
Most Hundreds in world cup :6
Most fifties in world cup :15
Most successful batsman in wins :( 11157 runs in 234 matches)
Most successful batsman in chases :( 5490 runs in 127 matches)

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.