FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 1, 2013

kq-cy-s\ñn ]o-U-\-tI-kn-se H-cp {]-Xn-sb H-gn-sI _m-¡n-bp-Åh-sc Fñmw sh-dp-tX hn« ssl-t¡mS-Xn \-S]-Sn kp-{]ow-tImS-Xn d-±v sN-bvXp. ssl-t¡mS-Xn hn-[n-bv-¡v F-Xn-tc kÀ-¡mÀ k-aÀ-¸n-¨ A-¸oð ]-cn-K-Wn-¨m-Wv \-S-]Sn. ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-bnð sR-«ð {]-I-Sn-¸n-¨ kp-{]ow-tImS-Xn ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-sb i-àam-b `m-j-bnð hn-aÀ-in-¡p-Ibpw sN-bvXp.

tI-knð hoïpw hm-Zw tIÄ-¡m³ kp-{]ow tImS-Xn ssl-t¡m-SXn-tbm-Sv \nÀ-t±-in¨p. aq-óm-gv-N-bv-¡p-Ånð Fñm {]-Xn-Ifpw Io-g-S-§-W-saópw B-dv am-k-¯n-\p-Ånð tI-kv \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡-W-saópw D-¯-c-hnð ]-d-bp-óp-ïv. 2005 \-hw-_À 11\m-Wv kp-{]ow tImS-Xn kÀ-¡m-cn-sâ A-¸oð ^-b-enð kzo-I-cn-¨-Xv.

1996em-Wv tI-kn-\v B-kv-]-Zam-b kw`-hw \-S-¡p-óXv. _-kv I-ï-Î-dm-bn-cp-ó cm-Pp-hp-am-bn {]-W-b-¯n-em-bn-cp-ó H³-]Xmw ¢m-kp-Im-cn C-bmfp-sam-¯v \m-Sv hn-«-tXm-sS-bm-Wv ]oU-\w B-cw-`n-¡p-óXv. cm-Pp s]¬-Ip-«n-sb [À-½-cmP-\v hnð-¡p-Ibpw ]n-óo-Sv C-bmÄ C-S-\n-e-¡m-c-\m-bn \m-ev]-Xv Zn-h-k-t¯m-fw s]¬-Ip-«n-sb tI-c-f-¯n-\v A-I¯pw ]p-d-¯p-am-bn \n-ch-[n Øe-¯v sImïp-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨p F-óp-am-Wv tIkv. tI-knð 35 {]-Xn-I-fm-Wv D-ïm-bn-cp-óXv. F-ómð C-h-sc Fñmw ssl-t¡mS-Xn sh-dp-tX hn-«n-cpóp. ap-Jy {]-Xnbm-b [À-½-cmP-\v Po-h-]-cy-´w X-S-hn-\v hn-[n-¨n-cp-só-¦nepw ssl-t¡mS-Xn A-Xv A-ôv hÀ-j-am-bn Np-cp-¡n-bn-cp-óp.

tI-kn-se {]-XnI-sf sh-dp-tX hn« ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS \-S]-Sn \q-X-\am-b kr-ãn-bm-sW-óv kp-{]ow-tIm-S-Xn-bn-se cïw-K _-ôn-se P-kv-än-kv F.sI. ]-Sv-\m-bn-Iv ]-cn-l-kn¨p. P-Ìn-kv Úm³ kp-[m an-{ibpw P-Ìn-kv F.sI. ]-Sv-\m-bn-Ip-am-Wv tI-knð hm-Zw tI-«Xv. ap-Jy-{]-Xnbm-b [À-½-cmP-\v B t]-cv F§-s\ h-óp F-óv P-Ìn-kv Úm³ kp-[m an-{ibpw tNm-Zn-¨p.

a-b-¡p-a-cp-óp Ip-¯n-sh¨pw aZyw \ð-In-bp-am-Wv \mð-¸-tXm-fw t]À X-só \n-ch-[n X-h-W am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b-sX-óv s]¬-Ip-«n sam-gn \ð-In-bn-cpóp. hn-Nm-c-W th-f-bn-señmw X-sâ sam-gn-bnð s]¬-Ip-«n Dd-¨v \n-ón-cp-só-¦nepw c-£-s]-Sm³ km-[n-¡p-am-bn-cp-ón«pw A-Xn-\v {i-an-¨n-sñópw A-Xn-\mð s]¬-Ip-«n-bp-sS k-½-X-t¯m-sS-bm-Wv ]oU-\w \-S-ó-sX-óp-ap-Å {]-Xn-`m-Kw A-`n-`m-j-I-cp-sS hm-Zw ssl-t¡mS-Xn Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

H-cmÄ-¡v X-só ]o-Un-¸n-¡m³ s]¬-Ip-«n k½-Xw \ð-In-sb-óv ]-d-ªmð a-\-Ên-em-¡m-\m-Ip-saópw F-ómð tI-kn-se \m-ev]-Xv {]-Xn-IÄ-¡pw k½-Xw \ð-In-sb-óv ]-d-bp-ó sssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n sR-«n-¡p-ó-Xm-sWópw kp-{]ow tImS-Xn A-`n-{]m-b-s¸«p. s]¬-Ip-«n C-¡m-cy-¯nð I-Åw ]-d-ªp F-ómtWm I-cp-tX-ï-sXópw tImS-Xn tNm-Zn-¨p.

H-cp tI-kn-se sX-fn-hv a-äp tI-kp-I-fnepw ]-cn-K-Wn¨ ssl-t¡mS-Xn km-t¦-Xn-I-am-bn Kp-cp-X-cam-b ho-gv-N-bm-Wv h-cp-¯n-bn-cn-¡p-ó-sX-óv P-kv-än-kv ]-Sv-\m-bn-Iv ]-d-ªp.

]n. sP. Ip-cy³ F-só ]o-Un-¸n-¨p

cm-Pyk-`m sU-]yq-«n sN-b-À-am\pw ap³ a-{´n-bp-am-bn-cp-ó ]n. sP. Ip-cy³ X-só ]-eh-«w ]o-Un-¸n-¨n-cp-ó-Xm-bn kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-bp-sS sh-fn-s¸-Sp-¯ð. I-gn-ª-Znh-kw X-sâ A-`n-`m-jI-\v F-gpXn-b I-¯n-em-Wv s]¬-Ip-«n ]n. sP. Ip-cy-\v F-Xn-tc Kp-cp-X-cam-b B-tcm-]-W-§-fp-am-bn cwK-¯v h-óXv. Ip-an-fn ]-ômb-¯v K-Ì-lu-knð h-¨v ]n. sP. Ip-cy³ X-só ]-eX-h-W _-em-Õw-Kw sN-bv-Xn-«p-sï-óm-Wv s]¬-Ip-«n X-sâ I-¯nð ]-d-ªn-cn-¡p-ó-Xv.

F-ómð D-ó-X cm-{ão-b kzm-[o-\hpw ]-Whpw D-]-tbm-Kn-¨v ]n.sP. Ip-cy³ tI-kv tX-¨v am-bv-¨v I-f-bp-I-bm-bn-cp-óp F-ópw s]¬-Ip-«n B-tcm-]n-¡póp. ]n. sP. Ip-cy-\v F-Xn-cm-bn ]o-cp-ta-Sv Pp-Un-jyð ^-Ìv-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-äv tIm-S-Xn-bnð kz-Im-cy lÀ-Pn k-aÀ-¸n-¨n-cp-óp. Cu tI-knð tImS-Xn s]¬-Ip-«n-bp-sS sam-gn tc-J-s¸-Sp-¯p-Ibpw Ip-cy-\v t\m-«o-kv A-b-¡p-I-bpw sN-bv-X-XmWv. F-ómð tI-kv \-S-]-Sn-IÄ d-±m-¡-W-sa-óv Im-«n Ip-cy³ ssl-t¡m-S-Xn-sb k-ao-]n-s¨-¦nepw \-S-¡m-¯-Xn-\mð kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð \n-óv A-\pIq-e D-¯c-hv k-¼m-Zn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

]n.sP. Ip-cy-s\ tI-knð \n-óv H-gn-hm¡n-b \-S]-Sn ]p-\-]cn-tim-[n-¡m³ km-[y-am-b-sXñmw sN-¿-W-sa-óv s]¬-Ip-«n Uz-t¡-än-\v F-gpXn-b I-¯nð ]-d-bp-ópïv. t]m-eokpw `-c-W-Iq-S-hpw tNÀ-óv tI-kv A-«n-a-dn-bv-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xm-bpw I-¯nð B-tcm-]n-¡p-óp-ïv.

C-Xn-\n-sS ]n. sP.Ip-cy³ X-só ]o-Un-¸n-¨-Xm-bpÅ sam-gn-bnð Dd-¨v \nð-¡p-ó-Xm-bn H-cp kz-Im-cy Nm-\-en-\v \ðIn-b A-`n-ap-J-¯nð s]¬-Ip-«n {]-Xn-I-cn¨p. Sn.hn-bnð Ip-cy-sâ Nn{Xw h-cp-t¼mÄ s]¬-Ip-«n Snhn Hm-^v sNbv-X ti-jw F-gp-t\-äv t]m-Im-dp-sï-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS A-½ ]-dªp. ]-{X-¯n-se Nn{Xw I-ïm-Wv Ip-cy\pw X-só ]o-Un-¸n-¨-h-cp-sS Iq-«-¯n-ep-ïv F-óv a-IÄ ]-d-ª-sX-óv A-½ ]-dªp. X-só G-ähpw A-[n-Iw X-h-W ]o-Un-¸n-¨Xpw Ip-cy-\m-sWópw s]¬-Ip-«n X-tóm-Sv sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«p-sï-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS A-½ ]-d-ªp.

{]-Xn-IÄ k-aq-l-¯n-en-t¸mgpw am-\yÀ, ap-Jy-{]-Xn [À-½-cm-P³ H-fn-hnð

kq-cy-s\ñn tI-knð in-£ d-±m-¡-s¸-« 35 {]-Xn-I-fnð ]-ecpw k-aq-l-¯nð C-t¸mgpw am-\y³-am-cp-sS th-j-¯nð kp-J-am-bn Po-hn-¡póp. tI-kn-se ap-Jy-{]-Xnbm-b [À-½-cm-P³ H-fn-hn-emWv. s]m³-Ip-ów Nn-d-¡S-hv kz-tZ-inbm-b [À-½-cm-P³ tI-kn-se {][m-\ km-£n-Iq-Sn B-bn-cpóp. hn-Nm-c-W-bv-¡n-S-bnð H-fn-hnð t]m-b C-bm-sf {]-XnI-sf in-£n¨p-sIm-ïp-Å hn-[n h-óv F-«v am-k-§Ä-¡v ti-jw IÀ-®m-S-I-bn-se H-cp ]m-d-a-S-bnð \n-óv t]m-eo-kv ]n-Sn-IqSp-I B-bn-cpóp. th-jw am-dn H-fn-hv Po-hn-Xw \-bn-¨p-h-cn-I-bm-bn-cp-óp C-bmÄ. Xp-SÀ-óv {]-tXy-I hn-Nm-c-W \S-¯n C-bm-sf Po-h-]-cy-´w X-S-hn-\v in-£n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

Iq-«-am-\-`wKw, X«n-sImïp-t]m-Ið F-óo Ip-ä-§-fm-Wv C-bmÄ-¡v F-Xn-tc Np-a-¯n-bXv. C-Xn-\n-sS a-äv {]-Xn-I-fp-sS in-£ d-±m-¡n-b-t¸mÄ C-bm-fp-sS in-£ A-ôv hÀ-j-am-bn ssl-t¡mS-Xn Np-cp-¡n-bn-cpóp. Xp-SÀ-óv Pm-ay-¯nð C-d§n-b C-bmÄ hoïpw H-fn-hnð t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp.

tI-kn-se {]-Xn-I-fm-bn-cpó t]m-eo-kv D-tZym-K-س {io-Ip-amÀ, \memw {]-Xn-bm-bn-cp-ó sd-Pn F-ón-hÀ hn-Nm-c-W-bv-¡n-S-bnð B-ßl-Xy sN-bv-Xn-cpóp. s]¬-Ip-«n-sb {]W-bw \-Sn-¨v h-i-¯m¡n-b I-ï-ÎÀ cm-Pp C-t¸mgpw I-ï-ÎÀ ]-Wn Xp-S-cpóp. C-t¸mÄ A-Sn-amenþ ]-Wn-¡³ Ip-Sn dq-«nð Hm-Sp-ó _-kn-se I-ï-Î-dm-Wv cm-Pp.

tI-kn-se cïmw {]-Xnbm-b D-jbpw ap-¸-s¯«mw {]-Xnbm-b ta-cnbpw H-fn-hn-emWv. tIm-«b-s¯ {]-tXyI tImS-Xn in-£n-¨ cm-tP-{µ³ \m-bÀ, tPmjn, tPm-kv sN-dn-bm³ F-ón-hÀ C-t¸mÄ hn-tZ-i-¯mWv. ]o-U-\-¯nð DÄ-s¸« tIm¬-{K-kv t\-Xm-hv tP¡-ºv kv-äo-^³ C-t¸mgpw s]m-Xp-{]-hÀ-¯-I-\mWv. a-säm-cp {]-Xnbm-b tPm-jn amXyp Ip-an-fn-bnð Ir-jn sN-bv-Xv I-gn-bpóp. A-c-b³ bq-k^v, A-jv-d^v, A-Pn, A-\nð, Pn-½n F-ón-hÀ aq-hm-äp-]p-g-bnð _n-kn-\Êpw dn-bð-F-tÌ-äv ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn kz-Ø-am-bn I-gn-bp-óp.

H-ä-s¸-«v s]¬-Ip-«n-bpw Ip-Spw-_hpw

]o-U-\-¯n-\v ti-jw H-ä-s¸-«v t]m-b s]¬-Ip-«n-bv¡pw Ip-Spw-_-¯n\pw ]n-óo-Sv C-Xp-h-sc-bp-Å Po-hn-X-¯nð B \m-ev-]-Xv Zn-h-k-t¯-¡mÄ Iq-Sp-Xð th-Z-\bpw ]o-U-\-hp-am-Wv G-äp-hm-t§-ïn h-ó-Xv.16 hÀ-jw \o-Xn-bv-¡v th-ïn t]m-cm-Sn-b-Xn-sâ t]-cnð Cu Ip-Spw-_w A-\p-`-hn-¡m-¯ th-Z-\-I-fnñ, ap-«m-¯ hm-Xn-ep-Ifpw Cñ. 1996 P-\p-h-cn 16\m-Wv C-Sp-¡n Pnñ-bn-se kq-cy-s\ñn-bnð \n-óv s]¬-Ip-«n-sb Im-Wm-Xm-Ip-óXv. \m-ev]-Xv Znh-kw \n-ch-[n t]-cp-sS Im-a-sh-dn-IÄ-¡v C-c-bm-tI-ïn h-ó s]¬-Ip-«n-sb {]-Xn-IÄ X-só s^-{_q-h-cn 26\v ho-Sn-\v k-ao-]w D-t]-£n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

ssew-Kn-I ]o-U-\-¯n-\v C-c-bm-b-Xn-sâ t]-cnð k-aq-lw H-óS¦w Cu Ip-Spw_-s¯ H-ä-s¸-Sp¯n. C-Sp-¡n-bn-se Po-hn-Xw Zp-Ê-l-am-b-tXm-sS C-hÀ tIm«-bw Pnñ-bn-te-¡v Xma-kw am-dn. {]-XnI-sf sh-dp-tX hn«p-sIm-ïpÅ ssl-t¡mS-Xn hn-[n-bv-¡v F-Xn-tc A-¸oð \ð-Im-\p-Å s]¬-Ip-«n-bp-tSbpw Ip-Spw-_-¯n-tâbpw Xo-cp-am-\-w ]n-tóbpw C-h-cp-sS Po-hn-Xw Zp-Ê-l-am¡n. t^m-Wn-eq-tSbpw Añm-sX-bp-ap-Å \n-ch-[n `o-j-Wn-IÄ-¡v h-g-§n-sñ-óv h-ó-t¸m-gm-Wv N-§m-\m-tÈ-cn hm-Wn-Py \n-IpXn Hm-^o-knð ]yq-Wm-bn tPm-en sN-bv-Xv h-ó s]¬-Ip-«n-sb ]-Wm-]l-c-W tI-knð Ip-Sp-¡p-ó-Xv. kw`-hw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS s]¬-Ip-«n k-kv-s]³-j-\n-ep-am-bn. s]¬-Ip-«n-sb a-\-]qÀ-Æw Ip-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp F-ó hmÀ-¯ h-ó-Xn-s\ Xp-SÀ-óv \m-K¼-Sw hm-Wn-Py \n-IpXn Hm-^o-kn-te-¡v s]¬-Ip-«n-bv-¡ Ø-ew am-äw \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp.

k-l-{]-hÀ-¯-I-cp-sS C-S-bnepw A-bð-¡m-cp-sS C-S-bnepw Xn-I¨pw H-ä-s¸-« \n-e-bn-emWv Cu Ip-Spw-_w. ]-cn-N-b-s¸-Sp-ó Bcpw BZyw kw-t_m-[-\ sN-¿pó-Xv kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä F-ó \n-e-bn-em-Wv F-óv k-¦-S-t¯m-sS s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä H-cp A-`n-ap-J-¯nð hy-à-am-¡n-bn-cpóp. B-ßl-Xy sN-¿m³ `-b-am-b-Xn-\m-em-Wv ]n-Sn-¨v \nð-¡p-ó-sXópw C-hÀ hy-à-am-¡n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

സൗദി സന്ദര്‍ശക വിസക്കാര്‍ക്ക് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിര്‍ബന്ധം
സൗദി സന്ദര്‍ശക വിസക്കാര്‍ക്ക് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിര്‍ബന്ധം
ഇന്ത്യയുടെ 365 കോടി ചെലവു വരുന്ന അത്യാധുനിക ആയുധക്കപ്പല്‍ കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയില്‍ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു
ഇന്ത്യയുടെ 365 കോടി ചെലവു വരുന്ന അത്യാധുനിക ആയുധക്കപ്പല്‍ കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയില്‍ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു
കാഞ്ചനമാല എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്‍ സിനിമയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതും പിന്‍വലിച്ചതും എന്തിനാണ്?
കാഞ്ചനമാല എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്‍ സിനിമയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതും പിന്‍വലിച്ചതും എന്തിനാണ്?
അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ഗുരുതരമായ കരള്‍ രോഗത്തിന് അടിമയാണെന്നും തുടര്‍ച്ചയായ ചികിത്സയിലാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തല്‍
അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ഗുരുതരമായ കരള്‍ രോഗത്തിന് അടിമയാണെന്നും തുടര്‍ച്ചയായ ചികിത്സയിലാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തല്‍
അജുവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വാരിപ്പുണര്‍ന്ന് നിവിന്‍ പോളിയും കുടുംബവും, മലയാള സിനിമയില്‍ നഷ്ടമായ ആ പഴയ സൗഹൃദക്കാലം മടങ്ങിവരുന്നുവോ?
അജുവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വാരിപ്പുണര്‍ന്ന് നിവിന്‍ പോളിയും കുടുംബവും, മലയാള സിനിമയില്‍ നഷ്ടമായ ആ പഴയ സൗഹൃദക്കാലം മടങ്ങിവരുന്നുവോ?
കശ്മീരില്‍ പോലീസുകാരന് ഇരിക്കാന്‍ സ്ഥലം കണ്ടത് വനിതാ പോലീസുകാരിയുടെ മടിയില്‍, ചിത്രം വൈറലായതോടെ ജോലി തെറിച്ചു
കശ്മീരില്‍ പോലീസുകാരന് ഇരിക്കാന്‍ സ്ഥലം കണ്ടത് വനിതാ പോലീസുകാരിയുടെ മടിയില്‍, ചിത്രം വൈറലായതോടെ ജോലി തെറിച്ചു
30 വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍വാസത്തിനു ശേഷം ഇസ്രായേലി ചാരനെ അമേരിക്ക മോചിപ്പിച്ചു
30 വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍വാസത്തിനു ശേഷം ഇസ്രായേലി ചാരനെ അമേരിക്ക മോചിപ്പിച്ചു
വായ്‌നാറ്റം തടയാനായി വായില്‍ പെര്‍ഫ്യൂം അടിച്ച ഇന്ത്യന്‍ യുവതി മരിച്ചു.
വായ്‌നാറ്റം തടയാനായി വായില്‍ പെര്‍ഫ്യൂം അടിച്ച ഇന്ത്യന്‍ യുവതി മരിച്ചു.
ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ഹോസ്റ്റസിനെ കണ്ട് മനസിളകി, ഹിന്ദുമഹാസഭാ നേതാവടക്കം മൂന്നു പേര്‍ പിടിയില്‍
ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ഹോസ്റ്റസിനെ കണ്ട് മനസിളകി, ഹിന്ദുമഹാസഭാ നേതാവടക്കം മൂന്നു പേര്‍ പിടിയില്‍
More Stories..