FOR POUND RATE CLICK HERE

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee February 1, 2013

kq-cy-s\ñn ]o-U-\-tI-kn-se H-cp {]-Xn-sb H-gn-sI _m-¡n-bp-Åh-sc Fñmw sh-dp-tX hn« ssl-t¡mS-Xn \-S]-Sn kp-{]ow-tImS-Xn d-±v sN-bvXp. ssl-t¡mS-Xn hn-[n-bv-¡v F-Xn-tc kÀ-¡mÀ k-aÀ-¸n-¨ A-¸oð ]-cn-K-Wn-¨m-Wv \-S-]Sn. ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-bnð sR-«ð {]-I-Sn-¸n-¨ kp-{]ow-tImS-Xn ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n-sb i-àam-b `m-j-bnð hn-aÀ-in-¡p-Ibpw sN-bvXp.

tI-knð hoïpw hm-Zw tIÄ-¡m³ kp-{]ow tImS-Xn ssl-t¡m-SXn-tbm-Sv \nÀ-t±-in¨p. aq-óm-gv-N-bv-¡p-Ånð Fñm {]-Xn-Ifpw Io-g-S-§-W-saópw B-dv am-k-¯n-\p-Ånð tI-kv \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡-W-saópw D-¯-c-hnð ]-d-bp-óp-ïv. 2005 \-hw-_À 11\m-Wv kp-{]ow tImS-Xn kÀ-¡m-cn-sâ A-¸oð ^-b-enð kzo-I-cn-¨-Xv.

1996em-Wv tI-kn-\v B-kv-]-Zam-b kw`-hw \-S-¡p-óXv. _-kv I-ï-Î-dm-bn-cp-ó cm-Pp-hp-am-bn {]-W-b-¯n-em-bn-cp-ó H³-]Xmw ¢m-kp-Im-cn C-bmfp-sam-¯v \m-Sv hn-«-tXm-sS-bm-Wv ]oU-\w B-cw-`n-¡p-óXv. cm-Pp s]¬-Ip-«n-sb [À-½-cmP-\v hnð-¡p-Ibpw ]n-óo-Sv C-bmÄ C-S-\n-e-¡m-c-\m-bn \m-ev]-Xv Zn-h-k-t¯m-fw s]¬-Ip-«n-sb tI-c-f-¯n-\v A-I¯pw ]p-d-¯p-am-bn \n-ch-[n Øe-¯v sImïp-t]m-bn ]o-Un-¸n-¨p F-óp-am-Wv tIkv. tI-knð 35 {]-Xn-I-fm-Wv D-ïm-bn-cp-óXv. F-ómð C-h-sc Fñmw ssl-t¡mS-Xn sh-dp-tX hn-«n-cpóp. ap-Jy {]-Xnbm-b [À-½-cmP-\v Po-h-]-cy-´w X-S-hn-\v hn-[n-¨n-cp-só-¦nepw ssl-t¡mS-Xn A-Xv A-ôv hÀ-j-am-bn Np-cp-¡n-bn-cp-óp.

tI-kn-se {]-XnI-sf sh-dp-tX hn« ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS \-S]-Sn \q-X-\am-b kr-ãn-bm-sW-óv kp-{]ow-tIm-S-Xn-bn-se cïw-K _-ôn-se P-kv-än-kv F.sI. ]-Sv-\m-bn-Iv ]-cn-l-kn¨p. P-Ìn-kv Úm³ kp-[m an-{ibpw P-Ìn-kv F.sI. ]-Sv-\m-bn-Ip-am-Wv tI-knð hm-Zw tI-«Xv. ap-Jy-{]-Xnbm-b [À-½-cmP-\v B t]-cv F§-s\ h-óp F-óv P-Ìn-kv Úm³ kp-[m an-{ibpw tNm-Zn-¨p.

a-b-¡p-a-cp-óp Ip-¯n-sh¨pw aZyw \ð-In-bp-am-Wv \mð-¸-tXm-fw t]À X-só \n-ch-[n X-h-W am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-b-sX-óv s]¬-Ip-«n sam-gn \ð-In-bn-cpóp. hn-Nm-c-W th-f-bn-señmw X-sâ sam-gn-bnð s]¬-Ip-«n Dd-¨v \n-ón-cp-só-¦nepw c-£-s]-Sm³ km-[n-¡p-am-bn-cp-ón«pw A-Xn-\v {i-an-¨n-sñópw A-Xn-\mð s]¬-Ip-«n-bp-sS k-½-X-t¯m-sS-bm-Wv ]oU-\w \-S-ó-sX-óp-ap-Å {]-Xn-`m-Kw A-`n-`m-j-I-cp-sS hm-Zw ssl-t¡mS-Xn Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

H-cmÄ-¡v X-só ]o-Un-¸n-¡m³ s]¬-Ip-«n k½-Xw \ð-In-sb-óv ]-d-ªmð a-\-Ên-em-¡m-\m-Ip-saópw F-ómð tI-kn-se \m-ev]-Xv {]-Xn-IÄ-¡pw k½-Xw \ð-In-sb-óv ]-d-bp-ó sssl-t¡m-S-Xn-bp-sS hn-[n sR-«n-¡p-ó-Xm-sWópw kp-{]ow tImS-Xn A-`n-{]m-b-s¸«p. s]¬-Ip-«n C-¡m-cy-¯nð I-Åw ]-d-ªp F-ómtWm I-cp-tX-ï-sXópw tImS-Xn tNm-Zn-¨p.

H-cp tI-kn-se sX-fn-hv a-äp tI-kp-I-fnepw ]-cn-K-Wn¨ ssl-t¡mS-Xn km-t¦-Xn-I-am-bn Kp-cp-X-cam-b ho-gv-N-bm-Wv h-cp-¯n-bn-cn-¡p-ó-sX-óv P-kv-än-kv ]-Sv-\m-bn-Iv ]-d-ªp.

]n. sP. Ip-cy³ F-só ]o-Un-¸n-¨p

cm-Pyk-`m sU-]yq-«n sN-b-À-am\pw ap³ a-{´n-bp-am-bn-cp-ó ]n. sP. Ip-cy³ X-só ]-eh-«w ]o-Un-¸n-¨n-cp-ó-Xm-bn kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-bp-sS sh-fn-s¸-Sp-¯ð. I-gn-ª-Znh-kw X-sâ A-`n-`m-jI-\v F-gpXn-b I-¯n-em-Wv s]¬-Ip-«n ]n. sP. Ip-cy-\v F-Xn-tc Kp-cp-X-cam-b B-tcm-]-W-§-fp-am-bn cwK-¯v h-óXv. Ip-an-fn ]-ômb-¯v K-Ì-lu-knð h-¨v ]n. sP. Ip-cy³ X-só ]-eX-h-W _-em-Õw-Kw sN-bv-Xn-«p-sï-óm-Wv s]¬-Ip-«n X-sâ I-¯nð ]-d-ªn-cn-¡p-ó-Xv.

F-ómð D-ó-X cm-{ão-b kzm-[o-\hpw ]-Whpw D-]-tbm-Kn-¨v ]n.sP. Ip-cy³ tI-kv tX-¨v am-bv-¨v I-f-bp-I-bm-bn-cp-óp F-ópw s]¬-Ip-«n B-tcm-]n-¡póp. ]n. sP. Ip-cy-\v F-Xn-cm-bn ]o-cp-ta-Sv Pp-Un-jyð ^-Ìv-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-äv tIm-S-Xn-bnð kz-Im-cy lÀ-Pn k-aÀ-¸n-¨n-cp-óp. Cu tI-knð tImS-Xn s]¬-Ip-«n-bp-sS sam-gn tc-J-s¸-Sp-¯p-Ibpw Ip-cy-\v t\m-«o-kv A-b-¡p-I-bpw sN-bv-X-XmWv. F-ómð tI-kv \-S-]-Sn-IÄ d-±m-¡-W-sa-óv Im-«n Ip-cy³ ssl-t¡m-S-Xn-sb k-ao-]n-s¨-¦nepw \-S-¡m-¯-Xn-\mð kp-{]ow tIm-S-Xn-bnð \n-óv A-\pIq-e D-¯c-hv k-¼m-Zn-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

]n.sP. Ip-cy-s\ tI-knð \n-óv H-gn-hm¡n-b \-S]-Sn ]p-\-]cn-tim-[n-¡m³ km-[y-am-b-sXñmw sN-¿-W-sa-óv s]¬-Ip-«n Uz-t¡-än-\v F-gpXn-b I-¯nð ]-d-bp-ópïv. t]m-eokpw `-c-W-Iq-S-hpw tNÀ-óv tI-kv A-«n-a-dn-bv-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xm-bpw I-¯nð B-tcm-]n-¡p-óp-ïv.

C-Xn-\n-sS ]n. sP.Ip-cy³ X-só ]o-Un-¸n-¨-Xm-bpÅ sam-gn-bnð Dd-¨v \nð-¡p-ó-Xm-bn H-cp kz-Im-cy Nm-\-en-\v \ðIn-b A-`n-ap-J-¯nð s]¬-Ip-«n {]-Xn-I-cn¨p. Sn.hn-bnð Ip-cy-sâ Nn{Xw h-cp-t¼mÄ s]¬-Ip-«n Snhn Hm-^v sNbv-X ti-jw F-gp-t\-äv t]m-Im-dp-sï-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS A-½ ]-dªp. ]-{X-¯n-se Nn{Xw I-ïm-Wv Ip-cy\pw X-só ]o-Un-¸n-¨-h-cp-sS Iq-«-¯n-ep-ïv F-óv a-IÄ ]-d-ª-sX-óv A-½ ]-dªp. X-só G-ähpw A-[n-Iw X-h-W ]o-Un-¸n-¨Xpw Ip-cy-\m-sWópw s]¬-Ip-«n X-tóm-Sv sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-«p-sï-óv s]¬-Ip-«n-bp-sS A-½ ]-d-ªp.

{]-Xn-IÄ k-aq-l-¯n-en-t¸mgpw am-\yÀ, ap-Jy-{]-Xn [À-½-cm-P³ H-fn-hnð

kq-cy-s\ñn tI-knð in-£ d-±m-¡-s¸-« 35 {]-Xn-I-fnð ]-ecpw k-aq-l-¯nð C-t¸mgpw am-\y³-am-cp-sS th-j-¯nð kp-J-am-bn Po-hn-¡póp. tI-kn-se ap-Jy-{]-Xnbm-b [À-½-cm-P³ H-fn-hn-emWv. s]m³-Ip-ów Nn-d-¡S-hv kz-tZ-inbm-b [À-½-cm-P³ tI-kn-se {][m-\ km-£n-Iq-Sn B-bn-cpóp. hn-Nm-c-W-bv-¡n-S-bnð H-fn-hnð t]m-b C-bm-sf {]-XnI-sf in-£n¨p-sIm-ïp-Å hn-[n h-óv F-«v am-k-§Ä-¡v ti-jw IÀ-®m-S-I-bn-se H-cp ]m-d-a-S-bnð \n-óv t]m-eo-kv ]n-Sn-IqSp-I B-bn-cpóp. th-jw am-dn H-fn-hv Po-hn-Xw \-bn-¨p-h-cn-I-bm-bn-cp-óp C-bmÄ. Xp-SÀ-óv {]-tXy-I hn-Nm-c-W \S-¯n C-bm-sf Po-h-]-cy-´w X-S-hn-\v in-£n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

Iq-«-am-\-`wKw, X«n-sImïp-t]m-Ið F-óo Ip-ä-§-fm-Wv C-bmÄ-¡v F-Xn-tc Np-a-¯n-bXv. C-Xn-\n-sS a-äv {]-Xn-I-fp-sS in-£ d-±m-¡n-b-t¸mÄ C-bm-fp-sS in-£ A-ôv hÀ-j-am-bn ssl-t¡mS-Xn Np-cp-¡n-bn-cpóp. Xp-SÀ-óv Pm-ay-¯nð C-d§n-b C-bmÄ hoïpw H-fn-hnð t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp.

tI-kn-se {]-Xn-I-fm-bn-cpó t]m-eo-kv D-tZym-K-س {io-Ip-amÀ, \memw {]-Xn-bm-bn-cp-ó sd-Pn F-ón-hÀ hn-Nm-c-W-bv-¡n-S-bnð B-ßl-Xy sN-bv-Xn-cpóp. s]¬-Ip-«n-sb {]W-bw \-Sn-¨v h-i-¯m¡n-b I-ï-ÎÀ cm-Pp C-t¸mgpw I-ï-ÎÀ ]-Wn Xp-S-cpóp. C-t¸mÄ A-Sn-amenþ ]-Wn-¡³ Ip-Sn dq-«nð Hm-Sp-ó _-kn-se I-ï-Î-dm-Wv cm-Pp.

tI-kn-se cïmw {]-Xnbm-b D-jbpw ap-¸-s¯«mw {]-Xnbm-b ta-cnbpw H-fn-hn-emWv. tIm-«b-s¯ {]-tXyI tImS-Xn in-£n-¨ cm-tP-{µ³ \m-bÀ, tPmjn, tPm-kv sN-dn-bm³ F-ón-hÀ C-t¸mÄ hn-tZ-i-¯mWv. ]o-U-\-¯nð DÄ-s¸« tIm¬-{K-kv t\-Xm-hv tP¡-ºv kv-äo-^³ C-t¸mgpw s]m-Xp-{]-hÀ-¯-I-\mWv. a-säm-cp {]-Xnbm-b tPm-jn amXyp Ip-an-fn-bnð Ir-jn sN-bv-Xv I-gn-bpóp. A-c-b³ bq-k^v, A-jv-d^v, A-Pn, A-\nð, Pn-½n F-ón-hÀ aq-hm-äp-]p-g-bnð _n-kn-\Êpw dn-bð-F-tÌ-äv ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn kz-Ø-am-bn I-gn-bp-óp.

H-ä-s¸-«v s]¬-Ip-«n-bpw Ip-Spw-_hpw

]o-U-\-¯n-\v ti-jw H-ä-s¸-«v t]m-b s]¬-Ip-«n-bv¡pw Ip-Spw-_-¯n\pw ]n-óo-Sv C-Xp-h-sc-bp-Å Po-hn-X-¯nð B \m-ev-]-Xv Zn-h-k-t¯-¡mÄ Iq-Sp-Xð th-Z-\bpw ]o-U-\-hp-am-Wv G-äp-hm-t§-ïn h-ó-Xv.16 hÀ-jw \o-Xn-bv-¡v th-ïn t]m-cm-Sn-b-Xn-sâ t]-cnð Cu Ip-Spw-_w A-\p-`-hn-¡m-¯ th-Z-\-I-fnñ, ap-«m-¯ hm-Xn-ep-Ifpw Cñ. 1996 P-\p-h-cn 16\m-Wv C-Sp-¡n Pnñ-bn-se kq-cy-s\ñn-bnð \n-óv s]¬-Ip-«n-sb Im-Wm-Xm-Ip-óXv. \m-ev]-Xv Znh-kw \n-ch-[n t]-cp-sS Im-a-sh-dn-IÄ-¡v C-c-bm-tI-ïn h-ó s]¬-Ip-«n-sb {]-Xn-IÄ X-só s^-{_q-h-cn 26\v ho-Sn-\v k-ao-]w D-t]-£n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

ssew-Kn-I ]o-U-\-¯n-\v C-c-bm-b-Xn-sâ t]-cnð k-aq-lw H-óS¦w Cu Ip-Spw_-s¯ H-ä-s¸-Sp¯n. C-Sp-¡n-bn-se Po-hn-Xw Zp-Ê-l-am-b-tXm-sS C-hÀ tIm«-bw Pnñ-bn-te-¡v Xma-kw am-dn. {]-XnI-sf sh-dp-tX hn«p-sIm-ïpÅ ssl-t¡mS-Xn hn-[n-bv-¡v F-Xn-tc A-¸oð \ð-Im-\p-Å s]¬-Ip-«n-bp-tSbpw Ip-Spw-_-¯n-tâbpw Xo-cp-am-\-w ]n-tóbpw C-h-cp-sS Po-hn-Xw Zp-Ê-l-am¡n. t^m-Wn-eq-tSbpw Añm-sX-bp-ap-Å \n-ch-[n `o-j-Wn-IÄ-¡v h-g-§n-sñ-óv h-ó-t¸m-gm-Wv N-§m-\m-tÈ-cn hm-Wn-Py \n-IpXn Hm-^o-knð ]yq-Wm-bn tPm-en sN-bv-Xv h-ó s]¬-Ip-«n-sb ]-Wm-]l-c-W tI-knð Ip-Sp-¡p-ó-Xv. kw`-hw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS s]¬-Ip-«n k-kv-s]³-j-\n-ep-am-bn. s]¬-Ip-«n-sb a-\-]qÀ-Æw Ip-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp F-ó hmÀ-¯ h-ó-Xn-s\ Xp-SÀ-óv \m-K¼-Sw hm-Wn-Py \n-IpXn Hm-^o-kn-te-¡v s]¬-Ip-«n-bv-¡ Ø-ew am-äw \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp.

k-l-{]-hÀ-¯-I-cp-sS C-S-bnepw A-bð-¡m-cp-sS C-S-bnepw Xn-I¨pw H-ä-s¸-« \n-e-bn-emWv Cu Ip-Spw-_w. ]-cn-N-b-s¸-Sp-ó Bcpw BZyw kw-t_m-[-\ sN-¿pó-Xv kq-cy-s\ñn s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä F-ó \n-e-bn-em-Wv F-óv k-¦-S-t¯m-sS s]¬-Ip-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä H-cp A-`n-ap-J-¯nð hy-à-am-¡n-bn-cpóp. B-ßl-Xy sN-¿m³ `-b-am-b-Xn-\m-em-Wv ]n-Sn-¨v \nð-¡p-ó-sXópw C-hÀ hy-à-am-¡n-bn-cpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ചൂടന്‍ രംഗങ്ങളും തുണയായില്ല, കാണികള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ അമേരിക്കന്‍ ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പര ക്വാണ്ടിക്കോ നിര്‍ത്തിയേക്കും
ചൂടന്‍ രംഗങ്ങളും തുണയായില്ല, കാണികള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ അമേരിക്കന്‍ ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പര ക്വാണ്ടിക്കോ നിര്‍ത്തിയേക്കും
ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ആ ചുവന്ന ഫോണ്‍ ലേലത്തില്‍പ്പോയി, വില 2.43 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍
ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ആ ചുവന്ന ഫോണ്‍ ലേലത്തില്‍പ്പോയി, വില 2.43 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍
റയീസ് ഖാന്‍, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരൂ,’ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഹൃദയംതൊട്ട വാക്കുകളുമായി യാചകന്‍
റയീസ് ഖാന്‍, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരൂ,’ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഹൃദയംതൊട്ട വാക്കുകളുമായി യാചകന്‍
അഫ്രീദി മാജിക് ഇനിയില്ല, പാക് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ശാഹിദ് അഫ്രീദി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍നിന്നു വിരമിച്ചു
അഫ്രീദി മാജിക് ഇനിയില്ല, പാക് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ശാഹിദ് അഫ്രീദി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍നിന്നു വിരമിച്ചു
പ്രശസ്ത നടിയെ ആക്രമിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം, പ്രതികള്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കി, കേസില്‍ കുടുക്കിയതാണെന്നും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാന്‍ അവസരം തരണമെന്നും പ്രതികള്‍, മുങ്ങിയ പ്രതികള്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
പ്രശസ്ത നടിയെ ആക്രമിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം, പ്രതികള്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കി, കേസില്‍ കുടുക്കിയതാണെന്നും നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാന്‍ അവസരം തരണമെന്നും പ്രതികള്‍, മുങ്ങിയ പ്രതികള്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു
ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കു പിന്നില്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന് മലയാളാ സിനിമാ കുടുംബം, പ്രതികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഴികള്‍ക്കുള്ളില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു
ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കു പിന്നില്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന് മലയാളാ സിനിമാ കുടുംബം, പ്രതികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഴികള്‍ക്കുള്ളില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു
യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രസിഡന്റ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കനെന്ന് സര്‍വേ ഫലം, ഒബാമ പന്ത്രണ്ടാമത്
യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രസിഡന്റ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കനെന്ന് സര്‍വേ ഫലം, ഒബാമ പന്ത്രണ്ടാമത്
ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്‌നിപര്‍വതം വീണ്ടും പുകയുന്നു, അഗ്‌നി പര്‍വത സ്‌ഫോടനത്തിനു സാധ്യതയെന്ന് സൂചന
ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്‌നിപര്‍വതം വീണ്ടും പുകയുന്നു, അഗ്‌നി പര്‍വത സ്‌ഫോടനത്തിനു സാധ്യതയെന്ന് സൂചന
വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന്, നെഞ്ചിടിപ്പോടെ പനീര്‍ശെല്‍വവും ശശികലയും, തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വിധിനിര്‍ണായകമായ നിമിഷങ്ങള്‍, ശശികലയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി
വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന്, നെഞ്ചിടിപ്പോടെ പനീര്‍ശെല്‍വവും ശശികലയും, തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വിധിനിര്‍ണായകമായ നിമിഷങ്ങള്‍, ശശികലയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി
More Stories..