ദുബായ് മറീനയില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് കൗതുകമായി മാലിന്യം തിന്നുന്ന വാട്ടര്‍ ഷാര്‍ക്ക്

8

Bookmark the permalink.