വെയ്ല്‍സില്‍ ഇനി ഇ-സിഗരറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ വലിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല

e – cigaratte’

Bookmark the permalink.