കര്‍ഷകര്‍ രണ്ടാംതരം പൗരന്മാരല്ല; ഈമണ്ണില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കണം; മാര്‍ മാത്യു അറയ്ക്കല്‍

ar

Bookmark the permalink.