യുകെയില്‍ കാര്‍ വില്‍പ്പന റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍

New Car Sales Rise In 2013 To Pre-Financial Crisis Levels

<> on January 8, 2014 in London, England.

Bookmark the permalink.