വിന്‍സ്റ്റന്റ് ചര്‍ച്ചിലിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് ബ്രിട്ടണ്‍

churchill

Bookmark the permalink.