TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 27, 2014

sIm¨n : sIm¨n ]\¼Ån \Kdnse sabn³ Ah\yqhnð Hcp ]pXnb It^ Xpdóncn¡póp.tdmUv ssUUv It^bpsS amXrIbnemWv Unssk³.It^bpsS DZvLmS\¯n\v tamfnhpUnse bphXmc \nc HóS¦w F¯nbncpóp. ]rYzncmPmWv It^bpsS DZvLmS\w \S¯nbXv. IS DSaس Bhs« aebmfn t{]£IcpsS CjvSXmcw Bkn^v A-en.

   tIcf¯nð HmYânIv hm^nÄkv BZyambn AhXcn¸nbv-¡pIbmWv B-kn^pw kwL-hpw.hm^nÄkv kv{Soäv FómWv Bkn^nsâ s_ðPnbw It^bpsS t]cv.sIm¨n¡mÀ¡v A{X ]cnNnXañm¯ hn`h§fmWv Bkn^v AenbpsS It^bnð hnf¼póXv. t]cv t]mse Xsó hm^nÄkv BWv It^bpsS {][m\ BIÀ-jWw.

  km[mcW¡mÀ¡v Xm§mhpó hnebv¡mhpw km\[\§Ä hnð¡pIsbópw Bkn-^v.s_ðPnbw tdmUv ssUUv It^bpsS amXrIbnemWv Unssk³. BZyw tUtkÀ«v It^ Fó \nebnemIpw It^ {]hÀ¯nbv¡pI. hm^nÄkv IqSmsX tUm\Sv-kv, s{I]v-kv Fónhbpw DïmIpw. bphm¡Ä¡v am{Xañ IpSpw_ ktaXw F¯póhÀ¡pw hnf¼m³ sImXnbqdpó hn`h§fpw Dïy s_ðPnb¯nð \nópÅ sj^v ]cnioe\w \ðInb ]mNI¡mcmWv It^bnð DÅXv. apPo_v, {_nPojv Fóo kplr¯p¡Äs¡m¸w tNÀómWv Bkn^v It^ XpS§nbXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ബ്രിട്ടീഷ് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ ഡീസല്‍വില കുറച്ചു
ബ്രിട്ടീഷ് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ ഡീസല്‍വില കുറച്ചു
ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്റെ പണ വായ്പ അവലോകന യോഗത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച തുടക്കമാകും
ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്റെ പണ വായ്പ അവലോകന യോഗത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച തുടക്കമാകും
ബിടി കോള്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ലൈന്‍ റെന്റല്‍ നിരക്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ബിടി കോള്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ലൈന്‍ റെന്റല്‍ നിരക്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
യുഎഇയില്‍ ഇന്ധന വില വര്‍ദ്ധിക്കും; ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡികള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
യുഎഇയില്‍ ഇന്ധന വില വര്‍ദ്ധിക്കും; ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡികള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
പേപാലും ഇബേയും ഇനി മുതല്‍ രണ്ട് കമ്പനികളാണ്
പേപാലും ഇബേയും ഇനി മുതല്‍ രണ്ട് കമ്പനികളാണ്
ചെലവു ചുരുക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
ചെലവു ചുരുക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടും ആപ്പ് ഒണ്‍ലിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നു
ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടും ആപ്പ് ഒണ്‍ലിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നു
യുകെയില്‍ കാര്‍ വില്‍പ്പന റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍
യുകെയില്‍ കാര്‍ വില്‍പ്പന റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍
ഒരു രൂപാ നോട്ട് അച്ചടിക്കാന്‍ ചെലവ് 1.14 രൂപ
ഒരു രൂപാ നോട്ട് അച്ചടിക്കാന്‍ ചെലവ് 1.14 രൂപ
More Stories..