1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നു; പവന് 28,400 രൂപ
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നു; പവന് 28,400 രൂപ
സ്വന്തം ലേഖകൻ: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കൂടി. പവന് 28,400 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പവന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇത് ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 3,550 രൂപ എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ (22 ക്യാരറ്റ്) 28,160 രൂപ എന്ന നിലവാരത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിനു …
ഒറ്റ ചാര്‍ജിന്‍ 213 കിലോ മീറ്റര്‍! ടാറ്റാ ടിഗോര്‍ ഇ.വി. എത്തി; വില 9.44 ലക്ഷം രൂപ
ഒറ്റ ചാര്‍ജിന്‍ 213 കിലോ മീറ്റര്‍! ടാറ്റാ ടിഗോര്‍ ഇ.വി. എത്തി; വില 9.44 ലക്ഷം രൂപ
സ്വന്തം ലേഖകൻ: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജനപ്രിയ സെഡാന്‍ മോഡലായ ടിഗോറിലൂടെയായിരുന്നു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുമ്പുതന്നെ എത്തിയ ഈ വാഹനം ഇപ്പോള്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റത്തവണ ചാര്‍ജിങ്ങിലൂടെ 213 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷി നല്‍കിയാണ് ടിഗോര്‍ ഇ.വി നിരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി എക്‌സ്‌ഷോറൂം വില 9.44 ലക്ഷം രൂപയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ടിഗോറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് …
മാരുതി ആള്‍ട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില്പ്പ്നയുള്ള കാര്‍
മാരുതി ആള്‍ട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില്പ്പ്നയുള്ള കാര്‍
sIm¨n: ]¯v hÀjambn C´ybnð Gähpa[nIw hnð¡pó sNdpImÀ Fó JymXn t\Snb amcpXn kpkp¡nbpsS BÄt«m Ct¸mÄ temI¯pw ‘\¼À h¬’. 2014ð temI¯nð Gähpa[nIw hnev]\ \Só sNdpImÀ Fó t\«w kz´am¡nbncn¡pIbmWv BÄt«m. PÀa\nbnse t^mIv-kzmK¬ tKmÄ^ns\ ]nónem¡nbmWv C´ybpsS kz´w BÄt«m Cu t\«w ssIhcn¨ncn¡póXv.   Ignª hÀjw …
kzn^v-äv hn³UvtkmwKv FUnj³
kzn^v-äv hn³UvtkmwKv FUnj³
C´y³ hn]WnIfnð Icp¯v Im«n aptódpó kzn-^v-änsâ enanäUv FUnj\mbn amcpXn kpkp¡n hn]Wnbnse¯n¡pó ]p¯³ tamUemWv hn³UvtkmwKv.   IqSpXð AgIpw Icp¯pw ka\zbn¡pó hn³UvtkmwKn\v IqSpXð hmKvZm\§fmWv \ðIpóXv. BIÀjIamb {Km^nIv-kpw, anI¨ ssatePpamWv I¼\n Dd¸v \ðIpóXv. hnebnð henb Ipdhv kw`hns¨¦nepw hn³UvtkmwKv \nc¯pIfnð h³ lnämb amdnb kzn-^v-änsâ …
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോലഞ്ചേരി ടൗണിനു സാമിപം പത്ത് സെന്റ്‌ സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോലഞ്ചേരി ടൗണിനു സാമിപം പത്ത് സെന്റ്‌ സ്ഥലവും വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോലഞ്ചേരി ടൗണിന് സമീപം പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്
amcpXnbpsS \yq P³ tamUð ‘BÄt«m sI10’ ]pd¯nd-§n –
amcpXnbpsS \yq P³ tamUð ‘BÄt«m sI10’ ]pd¯nd-§n –
\yqUðln : amcpXnbpsS \yq P³ tamUð Fó hntijWhpambn amcpXn BÄt«m sI10 F¯n. Uðlnbnð FIv-kv tjmdqw 3.82 e£w cq] hne hcpó ]pXnb tamUð ]gtbXnt\¡mÄ 15 iXam\w CÔ\£aXbmWv- AhImis¸SpóXv-.   sktednbbpsS Hmt«mtaäUv- am\zð {Sm³kv-anj\pambmWv- BÄt«m sI10 F¯póXv- FóXpw {it±bamWv-. ]pXnbXmbn cq]Ið]\ sNbv-X …
amcpXn knbkv Cóv \nc¯nend§pw
amcpXn knbkv Cóv \nc¯nend§pw
apwss_: cmPys¯ BZys¯ Hmt«mtaäUv am\zð {Sm³kvanj ( FFwSn ) \pÅ sktedntbmbpsS h³ AhXcW¯n\v tijw P\{]nb ImÀ \nÀamXm¡-fmb amcpXn kpkp¡n ASp¯ henb temôn§n\v X¿mdmbn. amcpXn kpkp¡nbpsS CS¯cw skUm³ knbkv Cóv \nc¯nend§pw.   s]t{Smfnepw Uokenepw \mep hoXw thcnbâpIfnembncn¡pw knbkv ]pd¯nd§póXv. SX4 tamUen\p …
സ്വര്ണ്ണ വിലയില്‍ വിണ്ടും ഇടിവ് പവന്‍ 20,200 രൂപ
സ്വര്ണ്ണ വിലയില്‍ വിണ്ടും ഇടിവ് പവന്‍ 20,200 രൂപ
sIm¨n : kzÀWhne Cóv hoïpw Ipdªp. ]h\v 120 cq] Ipdªv 20,200 cq]bmbn. {Kman\v 20 cq] Ipdªv 2,525 cq]bpambn.F«v amk¯n\nsSbnse Gähpw Xmgvó \nebnemWv kzÀW hn-e.   Cóse ]h\v 80 cq] Ipdªv 20320 cq]bmbncpóp. cïp Znhkambn amäapïmImsX \nó tijamWv kzÀWhne Cóse IpdªXv. …
Uokð- s]t{SmÄ hne Ipdtª-¡pw;s]t{SmÄ hne Hcp cq] Ipdbv-¡m³ BtemN\ –
Uokð- s]t{SmÄ hne Ipdtª-¡pw;s]t{SmÄ hne Hcp cq] Ipdbv-¡m³ BtemN\ –
\yq-Uðln : GgphÀj¯n\nsS BZy-ambn cm-Py¯v Uokð hne Ipdbv-¡m\pff kmlNcysamcp§póp. Uokð hne Ipdbv-¡póXp kw_Ôn¨ {]Jym]\w CópïmhpsaómWv- {]Xo£. AtXkabw, s]t{SmÄ hne enädn\v- Hcp cq] Ipdbv-¡m\mWv- \o¡w.A´mcm{ã hn]Wnbnð Akwkv-IrX F®bpsS hne Ipdbpó kmlNcy¯nemWv Xocpam\w. Cóv tNcpó F®I¼\nIfpsS tbmK¯nð CXv kw_vÔn¨v Xocpam\w Dïmtb¡pw.   …
sIm¨n ISh{´bnð 8.5 skâv- Øew hnð¸\bv¡v
sIm¨n ISh{´bnð 8.5 skâv- Øew hnð¸\bv¡v