1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
മുളകു കഴിച്ചാല്‍ കാന്‍സര്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്താമെന്ന് പഠനം
മുളകു കഴിച്ചാല്‍ കാന്‍സര്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്താമെന്ന് പഠനം
സ്വന്തം ലേഖകന്‍: മുളകു കഴിച്ചാല്‍ കാന്‍സര്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്താമെന്ന് പഠനം. മുളകില്‍ അടങ്ങിയ കാപ്‌സൈസിന്‍ (capsaicin ) എന്ന മിശ്രിതത്തിന് പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ തടയാനാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മദ്രാസിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. പ്രോസ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിന് കാരണമാകുന്ന സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കാപ്‌സൈസിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരായ അശോക് കുമാര്‍ മിശ്രയുടെയും ജിതേന്ദ്രിയ …
കപ്പ കഴിക്കുന്നവര്‍ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍
കപ്പ കഴിക്കുന്നവര്‍  അത്യാവശ്യം  അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍
തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍ഗോട് വരെയുള്ള കേരളീയരുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലുള്ള മലയാളിയുടെയും ഇഷ്ട്ട ഭക്ഷണമാണ് കപ്പ. അത് പല വിധത്തില്‍ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കാം.
വായിൽ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന പൈനാപ്പിള്‍ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
വായിൽ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന  പൈനാപ്പിള്‍ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
Hcp ]m\nte¡v sIm¯nbcnª ss]\m¸nÄ C«v shÅw apgph³ häpóXp hsc thhn¡pI. CXv anIv-knbnð C«v HcpXhW ASns¨Sp¡pI. AtX ]m-{X-¯nð Xsó ss]\m¸nÄ t]Ìv tX§ NncInbXv ]ôkmc Ch tNÀ¯v hgäpI. CXnte-¡v s\¿pw IqSn tNÀ¯v HópIqSn hgän hm§mw. Cu an{inXw XWp¯Xn\p tijw sNdnb DcpfIfmbn Dcp«n tX§ ]o-cbnð ap¡nsbSp¯v D]tbmKn¡mw
സ്വാദിഷ്‌ഠമായ ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാം
സ്വാദിഷ്‌ഠമായ ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാം
I-cn-ao³ - A-c¡ntem tX-§ þ A-c-apdn
നത്തോലി തോരന്‍
നത്തോലി തോരന്‍
1. \-t¯m-en ao³ I-gp-In hr-¯n-bm-¡n F-Sp¡pI 2. tX-§, a-ªÄ, apf-Iv s]m-Sn,Im-´m-cn ap-f-Iv, Np-h-ópÅn, sh-fp-¯p-Ån, C-ôn, I-dn-th¸n-e Fón-h NX-¨v F-Sp-¡p-I( A-[n-Iw Ac-ªv t]m-I-cpXv)
sIm¨nbnð hm^nÄkv kv{Soäv It^bpambn Bkn^v Aen
sIm¨nbnð hm^nÄkv kv{Soäv It^bpambn Bkn^v Aen
sIm¨n : sIm¨n ]\¼Ån \Kdnse sabn³ Ah\yqhnð Hcp ]pXnb It^ Xpdóncn¡póp.tdmUv ssUUv It^bpsS amXrIbnemWv Unssk³.It^bpsS DZvLmS\¯n\v tamfnhpUnse bphXmc \nc HóS¦w F¯nbncpóp. ]rYzncmPmWv It^bpsS DZvLmS\w \S¯nbXv. IS DSaس Bhs« aebmfn t{]£IcpsS CjvSXmcw Bkn^v A-en.    tIcf¯nð HmYânIv hm^nÄkv BZyambn AhXcn¸nbv-¡pIbmWv B-kn^pw …
]-\oÀ Nm-«v
]-\oÀ Nm-«v
B-h-iyam-b tN-cp-h-IÄ ]-\oÀ þ 250 {Kmw h-dp-¯ \-Svkv/ I-iph-ïn þ 25 {Kmw tIm¬^v-tfmÀ þ 2 I¸v sh-Åw þ 4 I¸v Ip-cp-apf-Iv s]m-Snþ 1 So-kv-]q¬ khmf sIm-¯n-b-cnª-Xv þ 1F®w X-¡m-fn sIm-¯n-b-cn-ª-Xvþ 1 F-®w(AI-s¯ Ip-cp-ehpw sh-Åhpw amän-b tijw) Iymc-äv t{K-äv sN-bvX-Xv þ …
]-gw \n-d¨Xv
]-gw \n-d¨Xv
ssh-Ip-tó-cw Nm-b-s¡m-¸w I-gn-¡m-hp-ó H-cp D-{K³ ]-e-lm-c-an-Xm....
a-[p-c¡-dn
a-[p-c¡-dn
tX-§, Po-cIw, añn, h-äð ap-fIv, Fón-h tNÀ-¯v A-c-bv-¡p-I. a-¯-§ A-cn-ªXpw I-dn-th-¸n-e, aªÄ-s]mSn, D¸v, ]-¨-ap-fIv, Fón-h tNÀ-¯v th-hn-¡p-I, a-¯-§ sh-´v Xp-S-§p-t¼mÄ G-¯-¸gw, ss]-\m-¸nÄ Fón-h A-cnª-Xv tNÀ-¯v th-hn-bv-¡p-I.
]-\oÀ a-«À akme
]-\oÀ a-«À akme
cp-Nn-I-c-hpw A-Xp-t]m-e X-só B-tcm-Ky-Zm-b-I-hpam-b H-cp `-£-W ]-ZmÀ-°am-W ]-\oÀ. ]-\oÀ sIm-ïp-Å cp-Nn-I-cam-b hn-`-h-am-Wv C-¡p-dn Ip-¡-dn-bnð DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. N-¸m-¯n-bv¡pw sdm-«n-bv-¡pw H-¸w D-]-tbm-Kn-¡mw.