1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
കമോൺ‌ട്രാ മഹേഷേ! ടേക്ക് ബാക്ക് കൺ‌ട്രോൾ…
കമോൺ‌ട്രാ മഹേഷേ! ടേക്ക് ബാക്ക് കൺ‌ട്രോൾ…
ഞാൻ പോലും ഇത്രയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല, ബോറിസ്!
ഞാൻ പോലും ഇത്രയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചില്ല, ബോറിസ്!
ഗഫൂര്‍ക്കായോടാ കളി …..
ഗഫൂര്‍ക്കായോടാ കളി …..
                  ഗള്‍ഫിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ചെയുന്ന പണി തുടങ്ങും മുന്‍പ് കുറെക്കാലം ഗഫൂര്‍ക്കായ്ക്ക് ജോലി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ ആയിരുന്നു. ഒരുദിവസം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഡല്‍ഹിയിലെ പഞാബി ബാഗില്‍ കൂടില്‍ ഗഫൂര്‍ക്കാ ജോലി കഴിഞ്ഞു തന്റെ പഴയ മാരുതിക്കാറില്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് …
“വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം” – ജോയി കുളനട
“വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം” – ജോയി കുളനട
Iñym¬ Pp-h-te-gv-kv ]-c-ky¯nð a-Rv-Pp-hm-cycpw A-an-Xm-`v _-¨\pw A-`n-\-bn-¨p þ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
ആം ആദ്മി കാ ” ചൂല്‍ ” ജോയി കുളനടയുടെ രസകരമായ കാര്‍ട്ടുന്‍
ആം ആദ്മി  കാ ” ചൂല്‍ ” ജോയി കുളനടയുടെ രസകരമായ കാര്‍ട്ടുന്‍
tIc-f B-Zv-an- Im "Nqð' þ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
“അട്ടപ്പാടി ശിശു മരണം” – ജോയി കുളനട
“അട്ടപ്പാടി ശിശു മരണം”  – ജോയി കുളനട
A«¸m-Sn in-ip-a-c-Ww; \ð-Ip-ó B-lm-cw I-gn-¡m-¯-Xm-Wv Im-c-W-sa-óv ap-Jy-a-{´n. KÀ-`n-Wn-IÄ hn-j-Nm-cm-bw I-gn-¡p-ó-Xm-Wv Im-c-W-sa-óv a-{´n sI.kn tPmk^vþ tPm-bn Ip-f-\-S-bp-sS ImÀ«q¬
awKÄbm³ ImÀ«q¬: \yqtbmÀ¡v ssSwkv £am]Ww \S¯n
awKÄbm³ ImÀ«q¬: \yqtbmÀ¡v ssSwkv £am]Ww \S¯n
\yqtbmÀ¡v : C´ybpsS sNmÆm]cyth£Wamb awKÄbms\ A[nt£]n¨v {]kn²oIcn¨ ImÀ«qWnð Atacn¡³ Zn\¸{Xamb \yqtbmÀ¡v ssSwkv £am]Ww \S¯n. AhcpsS t^kv_p¡v t]PnemWv C¡mcyw Adnbn¨Xv.ImÀ«q¬ hnhmZamb kmlNcy¯nemWv A[nIrXÀ £am]Whpambn cwKs¯¯nbXv. ‘നിരവധി വായനക്കാര്‍ ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസിന്റെ എഡിറ്റോറിയð പേജിð വó കാര്ട്ടൂ ണിനെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞു. കാര്ട്ടൂ ണ്‍ വരച്ചത് സിംഗപ്പൂര്കാ്രനായ …
a-t\m-Pv a-¯-tÈ-cn-bn-en-sâ ImÀ-«q¬
a-t\m-Pv a-¯-tÈ-cn-bn-en-sâ ImÀ-«q¬
a-t\m-Pv a-¯-tÈ-cn-bn-en-sâ ImÀ-«q¬
AUvPÌvsaâv cm{ãobw- kn Fw NmïnbpsS ImÀ«q¬
AUvPÌvsaâv cm{ãobw- kn Fw NmïnbpsS ImÀ«q¬
kn Fw NmïnbpsS ImÀ«q¬
kn Fw NmïnbpsS ImÀ«q¬