1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hnjp-hn`hw ssI-X-¨-¡ ]¨-Sn
hnjp-hn`hw ssI-X-¨-¡ ]¨-Sn
sXm-en I-f-ª ssI-X-¨-¡ sN-dp-Xm-bn sIm-¯n A-cn-bp-I. G-¯¸-gw \-Sp-th Io-dn sN-dp-Xm-bn A-cn-bp-I. ssI-X-¨-¡bpw G-¯-¸-g-hpw ap-f-Ip-s]mSn, a-ªÄ-s]m-Sn Fón-h tNÀ-¯v A-c en-äÀ sh-ůnð A-Sn I-«n-bp-Å D-cp-fnbnð th-hn-¡pI. sh-´p-h-cp¼mÄ N-«p-Iw sIm-ïv Cf-¡n h-c«m³ Xp-S-§pI.
hnjp-hn-s\m-cp-§mw: ]p-fn-bn-ôn-¡-dn-sbm-cp¡mw
hnjp-hn-s\m-cp-§mw: ]p-fn-bn-ôn-¡-dn-sbm-cp¡mw
sXm-en-I-f-ª C-ôn I-gp-In-sb-Sp-¯v t\À-a-bm-bn sIm-¯n A-cn-bp-I. AXnð sN-dp-Xm-bn A-cn-ª ]-¨-ap-fIpw tNÀ-¯ A-Sn I-«n-bp-Å D-cp-fnbnð 10 anñn-{Kmw sh-fn-s¨-® H-gn-¨v C-f¡n, \-óm-bn h-dp-¡p-I. C-ôn \ñh-®w Nph-óp h-cp-t¼mÄ AXnð ]n-gn-ªv A-cn-s¨-Sp-¯ hm-f³-]p-fn tNÀ-¡p-I.
sImgnt¡m« Dïm¡mw
sImgnt¡m« Dïm¡mw
Bhiy¯n\pÅ hdp¯ s]mSn (\ómbn aq¯ s]mSn) sh«n Xnf¨ shůnð(shÅw Bhiy¯n\p) hm«n Ipgbv¡pI.
]nSnbpw tIm-gnbpw X-¿m-dm¡mw
]nSnbpw tIm-gnbpw X-¿m-dm¡mw
Cd-¨n sN-dp-Xm-bn \p-dp-¡n \-óm-bn I-gp-In sh-Åw tXmcm³ h-bv-¡p-I. A-Sp¸nð ]m{Xw h-¨v F-®-sbm-gn-¡p-I. F-® Nq-Sm-Ip-t¼mÄ I-Sp-Iv s]m-«n-¨v k-hm-f, I-dn-th-¸n-e, A-cn-ªp-h-¨n-cn-¡pó ]-¨-ap-f-Iv F-ón-hbpw B-h-iy-¯n-\v D-¸pw-tNÀ-¯v \-óm-bn C-f-¡p-I.
Ipcni¸hpw ]mepw ]mIw sN¿pó-hn[w
Ipcni¸hpw ]mepw ]mIw sN¿pó-hn[w
s\änbnð Ipcnip hc¨v- {]mÀ°n¨n«v- Bcw`n¡pI. Ipcni¸w ]mIw sN¿pó AtX tNcphIIÄ D]tbmKn¨v- Ipcniv- hbv-¡msX CeIfnð Cïdnb¸w Dïm¡mhpóXm-Wv-.
t\m-¼p-ho-S-en\v Cukv-äÀ IÅ-¸w
t\m-¼p-ho-S-en\v Cukv-äÀ IÅ-¸w
]¨-cn 4 a-Wn¡qÀ sh-ůnð C-«-ti-jw A-c-bv-¡p-I. tX-§, Np-h-ópÅn, Po-cIw, sh-fp-¯p-Ån C-h H-cp-an-¨v A-c-s¨-Sp-¯v A-c-¨ ]-¨-cn-bp-sS Iq-sS tNÀ-¡p-I.
kzm-Zqdpw Nnñn ]\oÀ
kzm-Zqdpw Nnñn ]\oÀ
]\oÀ Iyq-_p-I-fm-¡n- ap-dn-¡p-I. No-kv, D¸v, ap-«, tIm¬-^v-f-hÀ, Pn-ôÀ KmÀ-en-Iv t]-kv-äv Fón-h \-óm-bn an-Iv-kv sN-¿p-I. C-Xv ap-dn-¨p h-¨n-cn-¡p-ó ]-\odnð ]p-c-«p-I. ]m\nð F-® Nq-Sm¡n-b ti-jw ]\oÀ ]o-kp-IÄ F-®bnð h-dp-s¯-Sp-¡p-I.
cpNn-tbm-sS hn-f¼m³ t]m-¸v-tIm¬ Nn-¡³
cpNn-tbm-sS hn-f¼m³ t]m-¸v-tIm¬ Nn-¡³
I-gp-In-h-¨n-cn-¡p-ó Nn-¡³ ]o-kv H-cp _u-fn-se-Sp-¯v C-Xn-te-¡v B-h-iy-¯n-\v D¸v, ap-f-Iv-s]mSn, Ip-cp-ap-f-Iv-s]mSn, \m-c-§m-\o-cv F-ón-h tNÀ¯v \-óm-bn an-Iv-kv sN-bv-Xv am-än h-bv-¡p-I (G-Xm-\p a-Wn¡qÀ t\-c-t¯-¡v). D-\n H-cp _ufnð A-c¡-¸v tIm¬-^v-fhÀ, A-c¡-¸v ssa-Z Fón-h F-Sp-¯v tNÀ-¯n-f-¡p-I.
Nnñn ^njv- X¿mdm¡pó hn[w
Nnñn ^njv- X¿mdm¡pó hn[w
Nnñn ^njv- X¿mdm¡pó hn[w: ao³ apÅnñmsX NXpcIjvW§Ä Bbn apdn¡pI.
_o^v hc«nbXv
_o^v hc«nbXv
_o^v hc«nbXv: F® NqSm¡n Cônbpw]¨ apfIpw ]¨ aWw amdpóXv hsc hgäpI.