1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 19, 2014

sIm¨n : kzÀWhne Cóv hoïpw Ipdªp. ]h\v 120 cq] Ipdªv 20,200 cq]bmbn. {Kman\v 20 cq] Ipdªv 2,525 cq]bpambn.F«v amk¯n\nsSbnse Gähpw Xmgvó \nebnemWv kzÀW hn-e.

  Cóse ]h\v 80 cq] Ipdªv 20320 cq]bmbncpóp. cïp Znhkambn amäapïmImsX \nó tijamWv kzÀWhne Cóse IpdªXv. Hcp ]h³ kzÀW¯n\v 20,400 cq]bmbncpóp Cu cïp Znhk§fnsebpw hne.  

 sk]väw_À BZy Zn\w kzÀW¯n\v 21,040 cq]bmbncpóp. Fómð amkw ]IpXn ]nón«t¸mtg¡pw kzÀWhne Xmsg¡mWv t]mIpóXv.    

  cmPym´c hn]Wnbnse hnebnSnhmWv B`y´chn]Wnbnepw kzÀ®hne Xmgm\nSbm¡nbXv.