1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ഒറ്റ ചാര്‍ജിന്‍ 213 കിലോ മീറ്റര്‍! ടാറ്റാ ടിഗോര്‍ ഇ.വി. എത്തി; വില 9.44 ലക്ഷം രൂപ
ഒറ്റ ചാര്‍ജിന്‍ 213 കിലോ മീറ്റര്‍! ടാറ്റാ ടിഗോര്‍ ഇ.വി. എത്തി; വില 9.44 ലക്ഷം രൂപ
സ്വന്തം ലേഖകൻ: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജനപ്രിയ സെഡാന്‍ മോഡലായ ടിഗോറിലൂടെയായിരുന്നു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുമ്പുതന്നെ എത്തിയ ഈ വാഹനം ഇപ്പോള്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റത്തവണ ചാര്‍ജിങ്ങിലൂടെ 213 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷി നല്‍കിയാണ് ടിഗോര്‍ ഇ.വി നിരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി എക്‌സ്‌ഷോറൂം വില 9.44 ലക്ഷം രൂപയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ടിഗോറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് …
മാരുതി ആള്‍ട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില്പ്പ്നയുള്ള കാര്‍
മാരുതി ആള്‍ട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില്പ്പ്നയുള്ള കാര്‍
sIm¨n: ]¯v hÀjambn C´ybnð Gähpa[nIw hnð¡pó sNdpImÀ Fó JymXn t\Snb amcpXn kpkp¡nbpsS BÄt«m Ct¸mÄ temI¯pw ‘\¼À h¬’. 2014ð temI¯nð Gähpa[nIw hnev]\ \Só sNdpImÀ Fó t\«w kz´am¡nbncn¡pIbmWv BÄt«m. PÀa\nbnse t^mIv-kzmK¬ tKmÄ^ns\ ]nónem¡nbmWv C´ybpsS kz´w BÄt«m Cu t\«w ssIhcn¨ncn¡póXv.   Ignª hÀjw …
kzn^v-äv hn³UvtkmwKv FUnj³
kzn^v-äv hn³UvtkmwKv FUnj³
C´y³ hn]WnIfnð Icp¯v Im«n aptódpó kzn-^v-änsâ enanäUv FUnj\mbn amcpXn kpkp¡n hn]Wnbnse¯n¡pó ]p¯³ tamUemWv hn³UvtkmwKv.   IqSpXð AgIpw Icp¯pw ka\zbn¡pó hn³UvtkmwKn\v IqSpXð hmKvZm\§fmWv \ðIpóXv. BIÀjIamb {Km^nIv-kpw, anI¨ ssatePpamWv I¼\n Dd¸v \ðIpóXv. hnebnð henb Ipdhv kw`hns¨¦nepw hn³UvtkmwKv \nc¯pIfnð h³ lnämb amdnb kzn-^v-änsâ …
amcpXnbpsS \yq P³ tamUð ‘BÄt«m sI10’ ]pd¯nd-§n –
amcpXnbpsS \yq P³ tamUð ‘BÄt«m sI10’ ]pd¯nd-§n –
\yqUðln : amcpXnbpsS \yq P³ tamUð Fó hntijWhpambn amcpXn BÄt«m sI10 F¯n. Uðlnbnð FIv-kv tjmdqw 3.82 e£w cq] hne hcpó ]pXnb tamUð ]gtbXnt\¡mÄ 15 iXam\w CÔ\£aXbmWv- AhImis¸SpóXv-.   sktednbbpsS Hmt«mtaäUv- am\zð {Sm³kv-anj\pambmWv- BÄt«m sI10 F¯póXv- FóXpw {it±bamWv-. ]pXnbXmbn cq]Ið]\ sNbv-X …
amcpXn knbkv Cóv \nc¯nend§pw
amcpXn knbkv Cóv \nc¯nend§pw
apwss_: cmPys¯ BZys¯ Hmt«mtaäUv am\zð {Sm³kvanj ( FFwSn ) \pÅ sktedntbmbpsS h³ AhXcW¯n\v tijw P\{]nb ImÀ \nÀamXm¡-fmb amcpXn kpkp¡n ASp¯ henb temôn§n\v X¿mdmbn. amcpXn kpkp¡nbpsS CS¯cw skUm³ knbkv Cóv \nc¯nend§pw.   s]t{Smfnepw Uokenepw \mep hoXw thcnbâpIfnembncn¡pw knbkv ]pd¯nd§póXv. SX4 tamUen\p …
Uokð- s]t{SmÄ hne Ipdtª-¡pw;s]t{SmÄ hne Hcp cq] Ipdbv-¡m³ BtemN\ –
Uokð- s]t{SmÄ hne Ipdtª-¡pw;s]t{SmÄ hne Hcp cq] Ipdbv-¡m³ BtemN\ –
\yq-Uðln : GgphÀj¯n\nsS BZy-ambn cm-Py¯v Uokð hne Ipdbv-¡m\pff kmlNcysamcp§póp. Uokð hne Ipdbv-¡póXp kw_Ôn¨ {]Jym]\w CópïmhpsaómWv- {]Xo£. AtXkabw, s]t{SmÄ hne enädn\v- Hcp cq] Ipdbv-¡m\mWv- \o¡w.A´mcm{ã hn]Wnbnð Akwkv-IrX F®bpsS hne Ipdbpó kmlNcy¯nemWv Xocpam\w. Cóv tNcpó F®I¼\nIfpsS tbmK¯nð CXv kw_vÔn¨v Xocpam\w Dïmtb¡pw.   …
sSm-tbm-« C-tóm-h hnð-¸-\-bv-¡v
sSm-tbm-« C-tóm-h hnð-¸-\-bv-¡v
sSm-tbm-« C-tóm-h Uo-kð Pn4 hnð-¸-\-bv¡v. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v : 09447219903