1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee November 22, 2012

tIm«bw aWÀImSn\v kao]w sI sI tdmUnt\mSp tNÀóv hoSv hbv¡m³ Fñmhn[¯nepw A\ptbmPyamb 15 skâvv lukv t¹m«v hnev]\bv¡v.

Xmev]cyapÅhÀ _Ôs]SpI : kPn Ipcy³ : U K NO – 07828534920 Kerala No .- 04812370219 email – sg2141997 @ yahoo .co .uk

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.