TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 12, 2014

\yqUðln: s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSasb s]meokv AdÌv sNbvXp. tee¯n\mbn QmÀJÞnð \nóv IS¯nb aqóv s]¬Ip«nIsf s]meokv c£s¸Sp¯n.

  ho«ptPmen Xcs¸Sp¯n Xcmsaó hymtPs\bmWv t¹kv-saâv GP³kn s]¬Ip«nIsf QmÀJÞnð \nópw Uðlnbnse¯n¨Xv. clky hnhcw e`n¨Xns\ XpSÀóv Uðln ss{Iw {_môn\v IognepÅ a\pjy¡S¯v hncp² hn`mKamWv s]¬Ip«nIsf c£s¸Sp¯nbXv. c£s¸«hcnð {]mb]qÀ¯nbmIm¯ s]¬Ip«nbpapïv.

  hS¡p ]Snªmd³ Uðlnbnse iIpÀ]qcnepÅ sI.Un FâÀss{]kkv Fó t¹kv-saâv GP³knbnð sh¨v s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXmbpÅ clkyhnhc¯nsâ ASnØm\¯nð Unkn]n Znt\jv Kp]vXbpsS t\XrXz¯nepÅ {]tXyI kwLw GP³knbpsS Hm^okv sdbvUv sN¿pIbmbncpóp. GP³kn DSa I]nð tZhv Nu[cnsb s]meokv ]nSnIqSn.

  sk]vXw_À Aôn\v Hómw L« teew \SóXmbpw Fómð aXnbmb hne e`n¡m¯Xn\mð CbmÄ k½Xn¨nsñópw s]meokv ]dªp. BZy tee¯nð ]s¦Sp¯ HcmfmWv s]meokn\v clky hnhcw ssIamdnbXv. AtXkabw tee¯nð ]s¦Sp¯hsc Ipdn¨pw s]meokv At\zjn¨p hcnIbmWv. s]¬hmWn`¯n\pw thiymhr¯n¡pw s]¬Ip«nIsf D]tbmKn¡m\mWv ChÀ tee¯nð ]s¦Sp¯sXómWv s]meokv IcpXp-óXv.

  5000 cq] hoXw hne \ðInbmWv QmÀJÞnse GPânð \nópw {]Xn s]¬Ip«nIsf Uðlnbnte¡v IS¯nbsXópw 50000 cq] hoXw \nc¡nð Chsc tee¯nð hnð¡m\mbncpóp ]²Xnsbópw s]meokv ]dªp. CbmÄs¡Xnsc sF]nkn 370 {]Imcw tIskSp¯n«pïv. s]meokv c£s¸Sp¯nb s]¬Ip«nIsf inip kwc£W `h\¯nte¡v amän. QmÀJÞnse GPân\mbpw s]meokv sXc¨nemcw`n¨n«pïv.

  ho«ptPmen hmKvZm\w sNbvXmWv X§sf Uðlnbnse¯n¨sXópw c£nXm¡Ä¡v amkhcpam\w \ðImsaóv ]dªXmbpw s]m¬Ip«nIÄ samgn\ðIn. {]Xn Chsc {Iqcambn aÀ±n¨Xmbpw s]¬hmWn`¯n\v \nÀ_Ôn¸n¨Xmbpw ]dbpóp.

  Ignª ]¯phÀj¯n\nsS Uðlnbnð a\pjy¡S¯v hÀ[n¨Xmbn F³PnH kwLS\IÄ Nqïn¡m«póp. apwss_, ]qs\, tKmh Fóo \Kc§Ä¡v ]nómse Uðlnbpw Ct¸mÄ QmÀJÞnð \nópÅ a\pjy¡S¯v kwL§fpsS {][m\ tI{µambncn¡pIbmWv. cPnÌÀ sN¿msX \nch[n t¹kv-saâv GP³knIfmWv hnhn[ \Kc§fnembn CXn\Iw s]m«napf¨ncn¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ദുരിത ബാധിതര്‍ക്ക് സ്‌നേഹസ്പര്‍ശവുമായി യുകെ മലയാളികള്‍; 25 ടണ്‍ അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി യുക്മ കേരളത്തിലേക്ക്
ദുരിത ബാധിതര്‍ക്ക് സ്‌നേഹസ്പര്‍ശവുമായി യുകെ മലയാളികള്‍; 25 ടണ്‍ അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി യുക്മ കേരളത്തിലേക്ക്
യുഎന്‍ മുന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറലും നോബല്‍ ജേതാവുമായ കോഫി അന്നന്‍ അന്തരിച്ചു
യുഎന്‍ മുന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറലും നോബല്‍ ജേതാവുമായ കോഫി അന്നന്‍ അന്തരിച്ചു
അഭയാര്‍ഥികളെ നാടുകടത്താന്‍ ജര്‍മനി, ഗ്രീസ് കരാര്‍; അഭയാര്‍ഥി പ്രശ്‌നത്തില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മെര്‍കല്‍ സര്‍ക്കാര്‍
അഭയാര്‍ഥികളെ നാടുകടത്താന്‍ ജര്‍മനി, ഗ്രീസ് കരാര്‍; അഭയാര്‍ഥി പ്രശ്‌നത്തില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് മെര്‍കല്‍ സര്‍ക്കാര്‍
കൊച്ചി നാവിക സേന വിമാനത്താവളത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ബംഗളുരുവിലേക്ക് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍
കൊച്ചി നാവിക സേന വിമാനത്താവളത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ബംഗളുരുവിലേക്ക് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍
പ്രളയമേഖലകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തി; കേരളത്തിന് അടിയന്തിരമായി 500 കോടി നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; മഴക്കെടുതിയില്‍ മരണം 324; 3,00,000 ത്തിലധികം പേര്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍
പ്രളയമേഖലകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തി; കേരളത്തിന് അടിയന്തിരമായി 500 കോടി നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം; മഴക്കെടുതിയില്‍ മരണം 324; 3,00,000 ത്തിലധികം പേര്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍
തുര്‍ക്കി തടവിലാക്കിയ ഇവാഞ്ചലിക്കല്‍ പാസ്റ്ററെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഉപരോധമെന്ന് അമേരിക്ക
തുര്‍ക്കി തടവിലാക്കിയ ഇവാഞ്ചലിക്കല്‍ പാസ്റ്ററെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഉപരോധമെന്ന് അമേരിക്ക
മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിക്ക് യമുനാ നദിക്കരയില്‍ അന്ത്യവിശ്രമം; സംസ്‌ക്കാരം പൂര്‍ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ
മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിക്ക് യമുനാ നദിക്കരയില്‍ അന്ത്യവിശ്രമം; സംസ്‌ക്കാരം പൂര്‍ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ
പാകിസ്താനില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ച ഇമ്രാന്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
പാകിസ്താനില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ച ഇമ്രാന്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
കരയുന്ന കേരളത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാന്‍ കരുണയുള്ള മലയാളിക്കാവുമോ? ഒരു ജന്മം സ്വരൂപിച്ചതെല്ലാം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് മാറത്തലക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ; യുക്മ യുകെ മലയാളികളുടെ കരുണക്കായ് കൈനീട്ടുന്നു
കരയുന്ന കേരളത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാന്‍ കരുണയുള്ള മലയാളിക്കാവുമോ? ഒരു ജന്മം സ്വരൂപിച്ചതെല്ലാം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് മാറത്തലക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ; യുക്മ യുകെ മലയാളികളുടെ കരുണക്കായ് കൈനീട്ടുന്നു
More Stories..