TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 12, 2014

\yqUðln: s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSasb s]meokv AdÌv sNbvXp. tee¯n\mbn QmÀJÞnð \nóv IS¯nb aqóv s]¬Ip«nIsf s]meokv c£s¸Sp¯n.

  ho«ptPmen Xcs¸Sp¯n Xcmsaó hymtPs\bmWv t¹kv-saâv GP³kn s]¬Ip«nIsf QmÀJÞnð \nópw Uðlnbnse¯n¨Xv. clky hnhcw e`n¨Xns\ XpSÀóv Uðln ss{Iw {_môn\v IognepÅ a\pjy¡S¯v hncp² hn`mKamWv s]¬Ip«nIsf c£s¸Sp¯nbXv. c£s¸«hcnð {]mb]qÀ¯nbmIm¯ s]¬Ip«nbpapïv.

  hS¡p ]Snªmd³ Uðlnbnse iIpÀ]qcnepÅ sI.Un FâÀss{]kkv Fó t¹kv-saâv GP³knbnð sh¨v s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXmbpÅ clkyhnhc¯nsâ ASnØm\¯nð Unkn]n Znt\jv Kp]vXbpsS t\XrXz¯nepÅ {]tXyI kwLw GP³knbpsS Hm^okv sdbvUv sN¿pIbmbncpóp. GP³kn DSa I]nð tZhv Nu[cnsb s]meokv ]nSnIqSn.

  sk]vXw_À Aôn\v Hómw L« teew \SóXmbpw Fómð aXnbmb hne e`n¡m¯Xn\mð CbmÄ k½Xn¨nsñópw s]meokv ]dªp. BZy tee¯nð ]s¦Sp¯ HcmfmWv s]meokn\v clky hnhcw ssIamdnbXv. AtXkabw tee¯nð ]s¦Sp¯hsc Ipdn¨pw s]meokv At\zjn¨p hcnIbmWv. s]¬hmWn`¯n\pw thiymhr¯n¡pw s]¬Ip«nIsf D]tbmKn¡m\mWv ChÀ tee¯nð ]s¦Sp¯sXómWv s]meokv IcpXp-óXv.

  5000 cq] hoXw hne \ðInbmWv QmÀJÞnse GPânð \nópw {]Xn s]¬Ip«nIsf Uðlnbnte¡v IS¯nbsXópw 50000 cq] hoXw \nc¡nð Chsc tee¯nð hnð¡m\mbncpóp ]²Xnsbópw s]meokv ]dªp. CbmÄs¡Xnsc sF]nkn 370 {]Imcw tIskSp¯n«pïv. s]meokv c£s¸Sp¯nb s]¬Ip«nIsf inip kwc£W `h\¯nte¡v amän. QmÀJÞnse GPân\mbpw s]meokv sXc¨nemcw`n¨n«pïv.

  ho«ptPmen hmKvZm\w sNbvXmWv X§sf Uðlnbnse¯n¨sXópw c£nXm¡Ä¡v amkhcpam\w \ðImsaóv ]dªXmbpw s]m¬Ip«nIÄ samgn\ðIn. {]Xn Chsc {Iqcambn aÀ±n¨Xmbpw s]¬hmWn`¯n\v \nÀ_Ôn¸n¨Xmbpw ]dbpóp.

  Ignª ]¯phÀj¯n\nsS Uðlnbnð a\pjy¡S¯v hÀ[n¨Xmbn F³PnH kwLS\IÄ Nqïn¡m«póp. apwss_, ]qs\, tKmh Fóo \Kc§Ä¡v ]nómse Uðlnbpw Ct¸mÄ QmÀJÞnð \nópÅ a\pjy¡S¯v kwL§fpsS {][m\ tI{µambncn¡pIbmWv. cPnÌÀ sN¿msX \nch[n t¹kv-saâv GP³knIfmWv hnhn[ \Kc§fnembn CXn\Iw s]m«napf¨ncn¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്തതായി പാകിസ്ഥാന്‍; ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലെന്ന് ട്രംപ്
ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ആസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്തതായി പാകിസ്ഥാന്‍; ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലെന്ന് ട്രംപ്
വ്യാജ തൊഴില്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ദുബായ് ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ ദുരൂഹത തോന്നിയാല്‍ അറിയിക്കണമെന്നും കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ നിര്‍ദേശം
വ്യാജ തൊഴില്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ദുബായ് ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ ദുരൂഹത തോന്നിയാല്‍ അറിയിക്കണമെന്നും കോണ്‍സുലേറ്റിന്റെ നിര്‍ദേശം
ടക്കേഷിമ ദ്വീപസമൂഹത്തില്‍ ഉടക്കി ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും; അവകാശ തര്ക്കം വീണ്ടും മുറുകുന്നു
ടക്കേഷിമ ദ്വീപസമൂഹത്തില്‍ ഉടക്കി ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും; അവകാശ തര്ക്കം വീണ്ടും മുറുകുന്നു
പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, അംഗരാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നില്ക്കാന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രമേയം
പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, അംഗരാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നില്ക്കാന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രമേയം
ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ താരമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; സോള് സമാധാന പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി
ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ താരമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; സോള് സമാധാന പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായുള്ള അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന് സിറിയന്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്‌സ്; സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രദേശവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായുള്ള അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന് സിറിയന്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്‌സ്; സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രദേശവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു
ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരരുടെ ഭാര്യമാരാകാന്‍ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച സ്ത്രീകള്‍ക്കു നരകജീവിതം; തിരികെ വന്നാല്‍ കയറ്റില്ലെന്ന് മാതൃരാജ്യങ്ങള്‍
ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരരുടെ ഭാര്യമാരാകാന്‍ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച സ്ത്രീകള്‍ക്കു നരകജീവിതം; തിരികെ വന്നാല്‍ കയറ്റില്ലെന്ന് മാതൃരാജ്യങ്ങള്‍
സൗദി കിരീടാവകാശിക്ക് സമ്മാനമായി സ്വര്‍ണം പൂശിയ തോക്ക് നല്‍കി പാക് ഭരണകൂടം
സൗദി കിരീടാവകാശിക്ക് സമ്മാനമായി സ്വര്‍ണം പൂശിയ തോക്ക് നല്‍കി പാക് ഭരണകൂടം
തെരേസാ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് നയങ്ങളിലും കടുത്ത അതൃപ്തി; മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എം.പിമാര്‍ രാജി വെച്ചു; സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി
തെരേസാ മേയുടെ ബ്രെക്‌സിറ്റ് നയങ്ങളിലും കടുത്ത അതൃപ്തി; മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എം.പിമാര്‍ രാജി വെച്ചു; സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി
More Stories..