TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 12, 2014

\yqUðln: s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSasb s]meokv AdÌv sNbvXp. tee¯n\mbn QmÀJÞnð \nóv IS¯nb aqóv s]¬Ip«nIsf s]meokv c£s¸Sp¯n.

  ho«ptPmen Xcs¸Sp¯n Xcmsaó hymtPs\bmWv t¹kv-saâv GP³kn s]¬Ip«nIsf QmÀJÞnð \nópw Uðlnbnse¯n¨Xv. clky hnhcw e`n¨Xns\ XpSÀóv Uðln ss{Iw {_môn\v IognepÅ a\pjy¡S¯v hncp² hn`mKamWv s]¬Ip«nIsf c£s¸Sp¯nbXv. c£s¸«hcnð {]mb]qÀ¯nbmIm¯ s]¬Ip«nbpapïv.

  hS¡p ]Snªmd³ Uðlnbnse iIpÀ]qcnepÅ sI.Un FâÀss{]kkv Fó t¹kv-saâv GP³knbnð sh¨v s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXmbpÅ clkyhnhc¯nsâ ASnØm\¯nð Unkn]n Znt\jv Kp]vXbpsS t\XrXz¯nepÅ {]tXyI kwLw GP³knbpsS Hm^okv sdbvUv sN¿pIbmbncpóp. GP³kn DSa I]nð tZhv Nu[cnsb s]meokv ]nSnIqSn.

  sk]vXw_À Aôn\v Hómw L« teew \SóXmbpw Fómð aXnbmb hne e`n¡m¯Xn\mð CbmÄ k½Xn¨nsñópw s]meokv ]dªp. BZy tee¯nð ]s¦Sp¯ HcmfmWv s]meokn\v clky hnhcw ssIamdnbXv. AtXkabw tee¯nð ]s¦Sp¯hsc Ipdn¨pw s]meokv At\zjn¨p hcnIbmWv. s]¬hmWn`¯n\pw thiymhr¯n¡pw s]¬Ip«nIsf D]tbmKn¡m\mWv ChÀ tee¯nð ]s¦Sp¯sXómWv s]meokv IcpXp-óXv.

  5000 cq] hoXw hne \ðInbmWv QmÀJÞnse GPânð \nópw {]Xn s]¬Ip«nIsf Uðlnbnte¡v IS¯nbsXópw 50000 cq] hoXw \nc¡nð Chsc tee¯nð hnð¡m\mbncpóp ]²Xnsbópw s]meokv ]dªp. CbmÄs¡Xnsc sF]nkn 370 {]Imcw tIskSp¯n«pïv. s]meokv c£s¸Sp¯nb s]¬Ip«nIsf inip kwc£W `h\¯nte¡v amän. QmÀJÞnse GPân\mbpw s]meokv sXc¨nemcw`n¨n«pïv.

  ho«ptPmen hmKvZm\w sNbvXmWv X§sf Uðlnbnse¯n¨sXópw c£nXm¡Ä¡v amkhcpam\w \ðImsaóv ]dªXmbpw s]m¬Ip«nIÄ samgn\ðIn. {]Xn Chsc {Iqcambn aÀ±n¨Xmbpw s]¬hmWn`¯n\v \nÀ_Ôn¸n¨Xmbpw ]dbpóp.

  Ignª ]¯phÀj¯n\nsS Uðlnbnð a\pjy¡S¯v hÀ[n¨Xmbn F³PnH kwLS\IÄ Nqïn¡m«póp. apwss_, ]qs\, tKmh Fóo \Kc§Ä¡v ]nómse Uðlnbpw Ct¸mÄ QmÀJÞnð \nópÅ a\pjy¡S¯v kwL§fpsS {][m\ tI{µambncn¡pIbmWv. cPnÌÀ sN¿msX \nch[n t¹kv-saâv GP³knIfmWv hnhn[ \Kc§fnembn CXn\Iw s]m«napf¨ncn¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ഫ്രാന്‍സില്‍ മാക്രോണിനെതിരായ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു; ജനരോഷം മറ്റ് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് ആശങ്ക
ഫ്രാന്‍സില്‍ മാക്രോണിനെതിരായ മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു; ജനരോഷം മറ്റ് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് ആശങ്ക
സൗദിയില്‍ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭിത്തിയിലിടിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച മലയാളി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍; ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല
സൗദിയില്‍ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭിത്തിയിലിടിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച മലയാളി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍; ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല
പശ്ചിമ ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രായേല്‍ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയും; എന്നാല്‍ തല്‍ക്കാലം എംബസി ടെല്‍അവീവില്‍ തുടരും
പശ്ചിമ ജെറുസലേമിനെ ഇസ്രായേല്‍ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ച് ഓസ്‌ട്രേലിയയും; എന്നാല്‍ തല്‍ക്കാലം എംബസി ടെല്‍അവീവില്‍ തുടരും
2019 സഹിഷ്ണുതാ വര്‍ഷമായി ആചരിക്കുമെന്ന് യുഎഇ; ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നേറുന്ന സമൂഹം പടുത്തുയര്‍ത്തുക ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഖലീഫ
2019 സഹിഷ്ണുതാ വര്‍ഷമായി ആചരിക്കുമെന്ന് യുഎഇ; ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നേറുന്ന സമൂഹം പടുത്തുയര്‍ത്തുക ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഖലീഫ
‘എങ്ങനെ മുറിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം,’ ഖഷോഗി ഘാതകന്റെ വാക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ്
‘എങ്ങനെ മുറിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം,’ ഖഷോഗി ഘാതകന്റെ വാക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ്
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ചര്‍ച്ച; കടുംപിടുത്തത്തിന് അയവില്ലാതെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍; തെരേസാ മേയ് ബ്രസല്‍സില്‍ നിന്ന് വെറുംകൈയുമായി മടങ്ങുന്നു
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ചര്‍ച്ച; കടുംപിടുത്തത്തിന് അയവില്ലാതെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍; തെരേസാ മേയ് ബ്രസല്‍സില്‍ നിന്ന് വെറുംകൈയുമായി മടങ്ങുന്നു
കുടിയേറ്റ ശ്രമത്തിനിടെ ഏഴു വയസുകാരിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണം; അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ്; മരണം ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാത്തതിനാലെന്ന് സൂചന
കുടിയേറ്റ ശ്രമത്തിനിടെ ഏഴു വയസുകാരിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണം; അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ്; മരണം ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാത്തതിനാലെന്ന് സൂചന
ശ്രീലങ്കയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് അയവ്; പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിയുമെന്ന് രജപക്‌സെ; തീരുമാനം രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താതിരിക്കാനെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
ശ്രീലങ്കയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് അയവ്; പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിയുമെന്ന് രജപക്‌സെ; തീരുമാനം രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താതിരിക്കാനെന്ന് പ്രഖ്യാപനം
മൈസൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം കഴിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി; 80ലധികം പേര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍; പ്രസാദത്തില്‍ വിഷമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍
മൈസൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം കഴിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11 ആയി; 80ലധികം പേര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍; പ്രസാദത്തില്‍ വിഷമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍
More Stories..