TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 12, 2014

\yqUðln: s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXn\nsS t¹kv-saâv GP³kn DSasb s]meokv AdÌv sNbvXp. tee¯n\mbn QmÀJÞnð \nóv IS¯nb aqóv s]¬Ip«nIsf s]meokv c£s¸Sp¯n.

  ho«ptPmen Xcs¸Sp¯n Xcmsaó hymtPs\bmWv t¹kv-saâv GP³kn s]¬Ip«nIsf QmÀJÞnð \nópw Uðlnbnse¯n¨Xv. clky hnhcw e`n¨Xns\ XpSÀóv Uðln ss{Iw {_môn\v IognepÅ a\pjy¡S¯v hncp² hn`mKamWv s]¬Ip«nIsf c£s¸Sp¯nbXv. c£s¸«hcnð {]mb]qÀ¯nbmIm¯ s]¬Ip«nbpapïv.

  hS¡p ]Snªmd³ Uðlnbnse iIpÀ]qcnepÅ sI.Un FâÀss{]kkv Fó t¹kv-saâv GP³knbnð sh¨v s]¬Ip«nIsf teew sN¿póXmbpÅ clkyhnhc¯nsâ ASnØm\¯nð Unkn]n Znt\jv Kp]vXbpsS t\XrXz¯nepÅ {]tXyI kwLw GP³knbpsS Hm^okv sdbvUv sN¿pIbmbncpóp. GP³kn DSa I]nð tZhv Nu[cnsb s]meokv ]nSnIqSn.

  sk]vXw_À Aôn\v Hómw L« teew \SóXmbpw Fómð aXnbmb hne e`n¡m¯Xn\mð CbmÄ k½Xn¨nsñópw s]meokv ]dªp. BZy tee¯nð ]s¦Sp¯ HcmfmWv s]meokn\v clky hnhcw ssIamdnbXv. AtXkabw tee¯nð ]s¦Sp¯hsc Ipdn¨pw s]meokv At\zjn¨p hcnIbmWv. s]¬hmWn`¯n\pw thiymhr¯n¡pw s]¬Ip«nIsf D]tbmKn¡m\mWv ChÀ tee¯nð ]s¦Sp¯sXómWv s]meokv IcpXp-óXv.

  5000 cq] hoXw hne \ðInbmWv QmÀJÞnse GPânð \nópw {]Xn s]¬Ip«nIsf Uðlnbnte¡v IS¯nbsXópw 50000 cq] hoXw \nc¡nð Chsc tee¯nð hnð¡m\mbncpóp ]²Xnsbópw s]meokv ]dªp. CbmÄs¡Xnsc sF]nkn 370 {]Imcw tIskSp¯n«pïv. s]meokv c£s¸Sp¯nb s]¬Ip«nIsf inip kwc£W `h\¯nte¡v amän. QmÀJÞnse GPân\mbpw s]meokv sXc¨nemcw`n¨n«pïv.

  ho«ptPmen hmKvZm\w sNbvXmWv X§sf Uðlnbnse¯n¨sXópw c£nXm¡Ä¡v amkhcpam\w \ðImsaóv ]dªXmbpw s]m¬Ip«nIÄ samgn\ðIn. {]Xn Chsc {Iqcambn aÀ±n¨Xmbpw s]¬hmWn`¯n\v \nÀ_Ôn¸n¨Xmbpw ]dbpóp.

  Ignª ]¯phÀj¯n\nsS Uðlnbnð a\pjy¡S¯v hÀ[n¨Xmbn F³PnH kwLS\IÄ Nqïn¡m«póp. apwss_, ]qs\, tKmh Fóo \Kc§Ä¡v ]nómse Uðlnbpw Ct¸mÄ QmÀJÞnð \nópÅ a\pjy¡S¯v kwL§fpsS {][m\ tI{µambncn¡pIbmWv. cPnÌÀ sN¿msX \nch[n t¹kv-saâv GP³knIfmWv hnhn[ \Kc§fnembn CXn\Iw s]m«napf¨ncn¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ അന്തിമ രൂപത്തിലേക്ക്; ബ്രെക്‌സിറ്റ് പക്ഷെത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പ്രീതി പട്ടേല്‍ തെരേസാ മേയ് വിരുദ്ധരുടെ പക്ഷത്ത്
ബ്രെക്‌സിറ്റ് ഡീല്‍ അന്തിമ രൂപത്തിലേക്ക്; ബ്രെക്‌സിറ്റ് പക്ഷെത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പ്രീതി പട്ടേല്‍ തെരേസാ മേയ് വിരുദ്ധരുടെ പക്ഷത്ത്
ഹാരി രാജകുമാരനും മേഗനും ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തി; ഫിജി, ടോംഗ, ന്യൂസിലന്‍ഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കും
ഹാരി രാജകുമാരനും മേഗനും ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തി; ഫിജി, ടോംഗ, ന്യൂസിലന്‍ഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കും
മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഖഷോഗിയുടെ തിരോധാനം; നടപടിയുണ്ടായാല്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും; യുഎസിന്റെ ഭീഷണിയ്ക്ക് സൗദിയുടെ മറുപടി; സൗദിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനം യുഎസും ബ്രിട്ടനും ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചേക്കും
മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഖഷോഗിയുടെ തിരോധാനം; നടപടിയുണ്ടായാല്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും; യുഎസിന്റെ ഭീഷണിയ്ക്ക് സൗദിയുടെ മറുപടി; സൗദിയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനം യുഎസും ബ്രിട്ടനും ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചേക്കും
ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ചരടുവലിക്കുന്നു; ആരോപണവുമായി ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനി
ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ചരടുവലിക്കുന്നു; ആരോപണവുമായി ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനി
കറാച്ചിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നടന്നത് 300 കോടിയുടെ ഇടപാട്; അന്വേഷണവുമായി പാക് സര്‍ക്കാര്‍
കറാച്ചിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നടന്നത് 300 കോടിയുടെ ഇടപാട്; അന്വേഷണവുമായി പാക് സര്‍ക്കാര്‍
തുര്‍ക്കിയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ്; തടവിലാക്കിയ യുഎസ് പാസ്റ്ററെ തുര്‍ക്കി മോചിപ്പിച്ചു
തുര്‍ക്കിയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ്; തടവിലാക്കിയ യുഎസ് പാസ്റ്ററെ തുര്‍ക്കി മോചിപ്പിച്ചു
യുകെയില്‍ ജോലിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നഷ്ടപരിഹാരമായി മൂന്ന് ലക്ഷം പൗണ്ട് നല്‍കാന്‍ വിധി
യുകെയില്‍ ജോലിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നഷ്ടപരിഹാരമായി മൂന്ന് ലക്ഷം പൗണ്ട് നല്‍കാന്‍ വിധി
യുഎഇയില്‍ കിംവദന്തികളും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ കടുത്ത ശിക്ഷ; കുറ്റം തെളിഞ്ഞാല്‍ പത്തു ലക്ഷം ദിര്‍ഹം വരെ പിഴ
യുഎഇയില്‍ കിംവദന്തികളും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ കടുത്ത ശിക്ഷ; കുറ്റം തെളിഞ്ഞാല്‍ പത്തു ലക്ഷം ദിര്‍ഹം വരെ പിഴ
എഫ്ബിയിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിവാദം; പൂട്ട് തകര്‍ത്തത് 3 കോടി അക്കൗണ്ടുകളില്‍; 2.9 കോടിയില്‍പ്പരം വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നു
എഫ്ബിയിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിവാദം; പൂട്ട് തകര്‍ത്തത് 3 കോടി അക്കൗണ്ടുകളില്‍; 2.9 കോടിയില്‍പ്പരം വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നു
More Stories..