TEL.07906415736

1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsHealth & Life StyleArts & LiteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee October 29, 2014

Xncph\´]pcw: sKbnð ]mNIhmXI ]²XnbpsS `mKambn FdWmIpfw knän Kymkv- kwhn[m\w DS³ \S¸m¡psaóp apJya{´n D½³Nmïn. \hw_dnð ]²XnbpsS sS³UÀ Dd¸n¡pw, tI{µhnPv-Rm]\w hópIgnªmð ss]¸v-sse³ hgn hoSpIÄ¡pw ^v-fmäpIÄ¡pw ]mNIhmXIw e`yam¡pó ]²Xn Bcw`n¡pw- apJya{´n Adnbn¨p. ]²Xn kw_Ôn¨ Bi¦IÄ ]cnlcn¡póXnsâ `mKambn hnfn¨ptNÀ¯ tbmK¯nð kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw.

  ]Wn ]qÀ¯nbmb ss]¸v sse³ ]²Xn hgn sIm¨nbpsS hnhn[ `mK§fnð  ]mNI hmXI hnXcWw ASnb´cambn \S¸m¡m\mWp Xocpam\w. CXn\pÅ knän Kymkv kvIoan\v ASp¯amkw sSâÀ Dd¸n¡pw. CtXmsS aäv PnñIfnð ss]¸v sse³ ]²Xns¡Xnsc DbÀó FXnÀ¸n\v IpdhpïmIpsaómWv {]Xo£sb\ópw apJya{´n ]dªp.

  ss]¸vsse³ ISópt]mIpó kvYe§fnse P\{]Xn\n[nIÄ Bi¦ Adnbn¨p. {][m\ambpw FðF³Pn ISóp t]mIpt¼mgpÅ kpc£m `ojWnbpw Asse³saâns\¡pdn¨pÅ ]cmXnIfpamWp hóXv. ]t£ ho«nð D]tbmKn¡pó ]mNI hmXI¯nepw sshZypXnbnepw A]ISw Dsïóv A[nIrXÀ Nqïn¡m«n. {]IrXnhmXIw ]mNIhmXIs¯¡mÄ Xosc A]ISw IpdªXmWv. 60 hÀjambn kpc£nXambn temIamsI D]tbmKn¡pópapïv. am{Xañ ss]¸v Xpdómð shÅw In«pw t]mse ss]¸v Xpdómð ]mNI¯n\v FðF³Pn In«psaópw apJya{´n Nqïn¡m«n.

  `qanbpsS AhImiw DSabnð \ne\nÀ¯ns¡mïmhpw ss]¸v-sse³ kv-Ym]n¡m³ kv-Yew GsäSp¡pIsbópw aäp kwkv-Ym\§fnð ]¯v- iXam\w \jv-S]cnlmcw \ðIpt¼mÄ tIcf¯nð 50 iXam\w hsc \jv-S]cnlmcw e`yam¡psaópw tbmK¯nð apJya{´n Iq«nt¨À¯p. Asseâsaâv- kw_Ôn¨pw GsäSp¡pó `qanbpsS \jv-S]cnlmcw kw_Ôn¨pÅ A´na Xocpam\w ASp¯tbmK¯nð A´naambn Xocpam\n¡pw.
P\§fpsS Xmð¸cyw A\pkcn¨v- C¡mcy¯nð Bhiyamb amäw hcp¯psaópw apJya{´n ]d-ªp.

  sIm¨n ]²XnbpsS {]hÀ¯\ ]ptcmKXn hnebncp¯nb tijw ss]¸v- sse³ awKem]pct¯¡pw hmfbmdnte¡pw \o«póXv- kw_Ôn¨ NÀ¨IÄ XpScpw. sIm¨nbnð hoSpIfnepw ^v-fmäpIfnepw IW£³ \ðInb tijw AXnsâ {]hÀ¯\ ]ptcmKXn t\cn«v- ImWm³ kmlNcysamcp¡Wsaóp tbmK¯nepbÀó Bhiyw kÀ¡mÀ AwKoIcn¨p. CXn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡psaópw apJya{´n ]dªp. a{´namcmb ]n sI Ipªmen¡p«n, BcymS³ apl½Zv-, ]²Xn {]tZis¯ Fw.]namÀ, Fw.Fð.FamÀ. ]ômb¯v- {]knUâpamÀ, s]t{Sms\äv-, sKbnð {]Xn\n[nIÄ apXembhÀ tbmK¯nð ]s¦Sp-¯p.

  KmÀlnI D]tbmK¯n\pÅ ]mNIhmXI hnXcW¯n\v  Bhiyamb ss]¸v sse\pIÄ a®n\SnbneqsS hen¡póXn\v Xocpam\saSp¯t¸mÄ AXns\ FXnÀ¡m³ ASnØm\clnXhpw AÔhpamb \ymb§Ä \nc¯n NneÀ cwK¯phóncpóp.It\men I\mð hgn ss]¸v CSpIsbó _Zð \nÀtZiw kmt¦XnIambn A{]mtbmKnIamsWóp hnZKv[ kanXn dnt¸mÀ«v \ðInbXn\mð Dt]£n¨pshópw apJya{´n Adnbn¨p

  FdWmIpfw, XriqÀ, ]me¡mSv I®qÀ PnñIfnð {]IrXn hmXI ss]¸v sse³ ]²Xn ]eL«§fnemWv. Gähpa[nIw FXnÀ¸pbÀó ae¸pdw tImgnt¡mSv PnñIfnemIs« Hcnôpt]mepw aptóm«pt]mbn«panñ. It\men I\mð hgn ss]¸v sse³ sImïpt]mIpóXS¡w _Zð amÀK§Ä {]mtbmKnIasñómWp hmZw.

  tIcfw sam¯¯nð Xsó Hcp \KcamWv. \KchXvIrX kaql¯nsâ kz`mh§fpw ioe§fpw kuIcy§fpw tXSnbmWv aebmfn aptóm«v t]mIpóXv. A\pZn\satómWw B[p\nIamb hfÀ¨bpsS ]ShpIfnte¡v \mw NphSphbv¡póp. hnIknX cmPy§fnse ]uckaql¯nsâ PohnXkmlNcy§Ä¡v H¸w F¯nbnñ F¦nepw GXmïv AtXmSv tNÀ¯phbv¡mhpó kuIcy§sf A\p`hn¨mWv aebmfn Pohn¡póXv.

  AXpsImïpXsó ]pXnbXmbn e`n¡pó GXp PohnXkuIcys¯bpw aebmfn Xmev]cy]qÀÆw kzoIcn¡m³ Im¯ncn¡pIbmWv. samss_ð hn¹hhpw I¼yq«À CâÀs\äv kuIcy§fpw tIcf¯nse CS]«W§fnð hsc btYãw F¯n¡gnªn«pïv.hm«À AtXmdnän hnXcWw sN¿pó ss]¸v shÅhpw {]`mX§fnð ho«p]Sn¡se¯pó ]mbv¡äv ]mepw kq¸À amÀ¡äpIfnð \ncóncn¡pó sdUnsabvUv `£yhkvXp¡fpsams¡ aebmfnbpsS ]pXnb PohnXkwkv-Imc¯nsâ `mKambn¡gnªncn¡póp.

  tIcf¯nse \Kc§fnse¦nepw P\w Gsd\mfmbn Im¯ncn¡pó HómWv ss]¸v hgn e`yamIpó ]mNI Kymkv. cïp]Xnämsï¦nepambn sIm¨n \KchmknIÄ Cu ]²Xn¡mbn Im¯ncn¡pIbmWv. ssh¸n\nse FðF³Pnbnð \nópw ]mNIhmXIw ss]¸neqsS \Kc¯nepS\ofw KmÀlnI D]tbmK¯n\mbn F¯n¡póXn\pÅ ]²XnbmWv {]mhÀ¯nIamImsX InS¡póXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.

ബ്രിട്ടീഷ് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ ഡീസല്‍വില കുറച്ചു
ബ്രിട്ടീഷ് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ ഡീസല്‍വില കുറച്ചു
ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്റെ പണ വായ്പ അവലോകന യോഗത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച തുടക്കമാകും
ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്റെ പണ വായ്പ അവലോകന യോഗത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച തുടക്കമാകും
ബിടി കോള്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ലൈന്‍ റെന്റല്‍ നിരക്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ബിടി കോള്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ലൈന്‍ റെന്റല്‍ നിരക്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
യുഎഇയില്‍ ഇന്ധന വില വര്‍ദ്ധിക്കും; ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡികള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
യുഎഇയില്‍ ഇന്ധന വില വര്‍ദ്ധിക്കും; ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡികള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
പേപാലും ഇബേയും ഇനി മുതല്‍ രണ്ട് കമ്പനികളാണ്
പേപാലും ഇബേയും ഇനി മുതല്‍ രണ്ട് കമ്പനികളാണ്
ചെലവു ചുരുക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
ചെലവു ചുരുക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു
ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടും ആപ്പ് ഒണ്‍ലിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നു
ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ടും ആപ്പ് ഒണ്‍ലിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നു
യുകെയില്‍ കാര്‍ വില്‍പ്പന റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍
യുകെയില്‍ കാര്‍ വില്‍പ്പന റെക്കോര്‍ഡ് ഉയരത്തില്‍
ഒരു രൂപാ നോട്ട് അച്ചടിക്കാന്‍ ചെലവ് 1.14 രൂപ
ഒരു രൂപാ നോട്ട് അച്ചടിക്കാന്‍ ചെലവ് 1.14 രൂപ
More Stories..