1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsArts & LteratureImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
k-¼qÀ-® a-Zy\n-tcm[-\w \-S-¸n-em-¡Ww: ko-tdm a-e-_mÀ k-` A-evam-b I-½o-j³
k-¼qÀ-® a-Zy\n-tcm[-\w \-S-¸n-em-¡Ww: ko-tdm a-e-_mÀ k-` A-evam-b I-½o-j³
L-«w L-«-am-bn k-¼qÀ-® a-Zy\n-tcm[-\w tI-c-f-¯nð \-S-¸n-em-¡-W-sa-óv kotdm a-e-_mÀ k-` A-evam-b I-½o-j³ kÀ-¡mcn-t\m-Sv A-`yÀ-°n-¨p. a-Zy-¯n-sâ H-cp \n-b-{´-W-hp-anñm-¯ e-`y-Xbpw D-]-t`m-Khpw AXo-h Kp-cp-X-cam-b km-aq-ly-{]-iv-\-am-bn am-dn-bn-cn-¡p-ó-Xm-bn Aðam-b I-½o-j³ \n-co-£n¨p. Ip-Spw-_-§-fp-tSbpw X-e-ap-d-I-fp-tS-bpw X-IÀ-¨-bv-¡v Im-c-W-am-bn h³ Zp-c-´-§Ä G-äp-hm-§p-t¼mgpw a-Zy-¯n-\v th-ïn hm-Zn-¡p-ó-hÀ km-aq-ly-t{Zm-ln-I-fm-sWópw I-½o-j³ B-tcm-]n¨p.
ssZhZmkn aZÀ t]{XbpsS I_dnSw Xpdóp]cntim[n¨p
ssZhZmkn aZÀ t]{XbpsS I_dnSw Xpdóp]cntim[n¨p
I-®qÀ: tI-c-f I-t¯m-en-¡-k-`-bnð \nópw hnip²cpsS ]Zhnbnte-¡v H-cmÄ-Iq-Sn . hn-ip-²p-sS ]-Z-hn-bn-te¡v DbÀ¯s¸SpóXnsâ `mKambn ssZhZmkn aZÀ t]{XbpsS I_dnSw Xpdóp]cntim[n¨p.
]pXn-b ]-Ån-bv¡m-bn a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨v ^m. kv-Idn-b th-I-¯m-\w bp-sI-bnð
]pXn-b ]-Ån-bv¡m-bn a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨v ^m. kv-Idn-b th-I-¯m-\w bp-sI-bnð
]pXn-b ]-Ån ]-Wn-bp-ó-Xn-\v th-ïn bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨v ]m-em cq-]-X-bnð s]-« Cu-cm-äp-t]-«-bn-se A-Sn-hm-cw ]-Ån-bn-se hn-Im-cnbm-b ^m. kv-I-dn-bm th-I-¯m-\w {_n-«-\n-se-¯n. 200 Hm-fw Ip-Spw-_-§Ä DÄ-s¸-« A-Sn-hm-cw C-S-h-I-bp-sS ]-Ån Xo-sc sN-dp-XmWv. C-S-h-Imw-K-§-fp-sS k-l-I-c-W-¯mð ]-Ån ]p-Xp-¡n ]-Wn-ªp-Xp-S-§n-sb-¦n-epw C-Xph-sc ]qÀ-¯o-I-cn-¡m³ km-[n-¡m-¯-Xn-\m-em-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw tX-Sn …
Cäenbnse knknenbbnð AJÞP]ame kaÀ¸Ww
Cäenbnse knknenbbnð AJÞP]ame kaÀ¸Ww
knknenb: Bth acnb {]mÀ°\ Ip«mbvabpsS B`yapJy¯nð P]ame cmÚnbpsS Xncp\mfnt\mS\p_Ôn¨v ap³ hÀj§fnteXpt]mse Cu hÀjhpw HtÎm_À amkw 7 XnbXn Rmbdbv¨ ]m¯n skâv- \ntImfmkv tZhmeb¯nð hnip² IpÀ_m\bv¡v tijw 12 aWn¡v AISP]ame \S¯óp.
hnbóbnð hN\ {]tLmjWhpw Bcm[\bpw
hnbóbnð hN\ {]tLmjWhpw Bcm[\bpw
അം താബോര്‍ പ്രാര്‍ഥനാഗ്രുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വചന പ്രഘോഷണവും ആരാധനയും ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നാം തിയതി അം താബോറില്‍ നടക്കും.
{_ZÀ tXmakv t]mÄ \bn¡pó AÛpXtcmKim´n ip{iqj hoK\nð
{_ZÀ tXmakv t]mÄ \bn¡pó AÛpXtcmKim´n ip{iqj hoK\nð
വിഗാനില്‍ ഈ ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ബ്രദര്‍ തോമസ് പോള്‍ നയിക്കുന്ന വളര്‍ച്ചാധ്യാനത്തിനും അത്ഭുതരോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയ്ക്കുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.
hnizmkhgnbn Dd¨ImÂh¸pIfpambn ]uƯn ]nXmhv ]utcmlnXykphÀW Pq_nenbnte¡v
hnizmkhgnbn Dd¨ImÂh¸pIfpambn ]uƯn ]nXmhv ]utcmlnXykphÀW Pq_nenbnte¡v
കോട്ടയം:വിശ്വാസത്തെ മുറകെപ്പിടിച്ചും ഉറക്കെപ്പറഞ്ഞും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത മുന്‍ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പും ഇന്റര്‍ ചര്‍ച്ച് കൗണ്‍സില്‍ അധ്യക്ഷനുമായ മാര്‍ ജോസഫ് പൗവത്തില്‍ മെത്രാപോലീത്ത പൗരോഹിത്യത്തില്‍ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
IÀ±n\mÄ tPmÀPv Bet©cn¡v t{KmkvsKcmhn kzoIcWw
IÀ±n\mÄ tPmÀPv Bet©cn¡v t{KmkvsKcmhn kzoIcWw
സീറോ മലബാര്‍ സഭാ മേജര്‍ ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്പ് കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന്ഞായറാഴ്ച്ച ഗ്രോസ്ഗെരാവില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കുന്നു
_nj¸v sPbnwkv- tXm¸nen\v Hmkv{Snbbn kzoIcWw
_nj¸v sPbnwkv- tXm¸nen\v Hmkv{Snbbn kzoIcWw
യുറോപ്പിയന്‍ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓസ്ട്രിയയിലെത്തിയ കോഹിമ രൂപതാധ്യക്ഷന്‍ ബിഷപ്പ് ഡോ. ജെയിംസ്‌ തോപ്പിലിന് ഓസ്ട്രിയന്‍ ക്നാനായ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി (എ കെ സി സി ) ഉജ്ജല സ്വീകരണം നല്‍കി.
ആദ്യമായി കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷം വിയന്നയില്‍
ആദ്യമായി കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷം വിയന്നയില്‍
വിയന്ന: അത്ഭുത പ്രവര്‍ത്തകയായ കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ തിരുനാള്‍ വിയന്നയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 13ന് (ശനിയാഴ്ച) ആഘോഷിക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് ഐ സി സി യുടെ ചാപ്ലിന്‍ ഫാ. ഫാ. തോമസ്‌ താണ്ടപിള്ളിയുടെ മുഖ്യ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ ആഘോഷപൂര്‍വ്വമായ പാട്ടുകുര്‍ബാനയോടെ വിയന്നയിലെ മൈടിലിംഗിലുള്ള മരിയ ലൂര്‍ദ്സ് പള്ളിയില്‍ തിരുനാളിന് കൊടിയേറും. ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി വരുന്നതാതായി വിയന്നയിലെ കൊരട്ടി മുത്തിയുടെ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയെ അറിയിച്ചു.