1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 30, 2014

apwss_: Hmlcn hn]WnIÄ t\cnb t\«¯nð. hym]mcw Bcw`n¨bpSs\ sk³skIv-kv kqNnI 37 t]mbâv DbÀóv 27432se¯n. \n^vän kqNnI 14 t]mbâv t\«t¯msS 8260epsa¯n. 412 I¼\nIfpsS HmlcnIÄ t\«¯nepw 125 HmlcnIÄ \ã¯nepamWv.

  lnµpØm³ bpWnenhÀ, FðBâvSn, Smä tamt«mgv-kv, ln³UmðtIm, sFknsFknsF _m¦v XpS§nbh t\«¯nepw sKbnð, lotdm, F¨vUnF^v-kn _m¦v, hnt{]m, HF³Pnkn XpS§nbh \ã¯nepamWv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.