1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee September 12, 2014

{io\KÀ: shÅs¸m¡¯nð ho«nð IpSp§nt¸mb Ggp Znhkw {]mbamb Ipªns\ ssk\nIÀ c£s¸Sp¯n. {io\Kdnse shÅs¸m¡_m[nX {]tZi§fnð Xnc¨nð \S¯pIbmbncpó ssk\nIÀ Ipªnsâ Ic¨nð tI«v c£bv¡v F¯pIbmbncpóp.

  hoSn\pÅnse DbÀó Øe¯v A½tbmsSm¸w c£tXSnbncn¡pIbmbncpóp ssk\nIsc¯pt¼mÄ.P\eneqsS hoSn\p-Ånð Ibdnb ssk\nIÀ Ip«nbpsS ASp¡se¯n _vfm¦änð s]mXnªv ]pds¯¯n¡pIbmbncpóp.

  ssk\nIÀ ssIamdn Ip«nsb kpc£nXØm\s¯¯n¨p. Cós¯ Gähpw A`nam\Icamb c£s¸Sp¯seóv kwL¯nse Hcp ssk\nI³ {]XnIcn¨p.

  shÅs¸m¡¯nð CXphsc 220 t]À sImñs¸«ncpóp. tZiob Zpc´ \nhcmW ssk\yhpw kó² kwLhpw tNÀóv 95,000 ð IpSpXð t]sc c£s¸Sp¯nbXmbpw A[nIrXÀ ]dbpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.