1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 26, 2014

hmjnMvS¬: s]³knðhm\nbbnse ImWmXmb _cmIv H_ma Xncn¨p hóp, CtXmsS Sn^m\n {_qkv Fó B ho«½¡v  C\n kt´mj¯nsâ \mfpIÄ XncnsI hóp.

  s]³knðhm\nbbnse Xsó Hcp ]mÀ¡nð \nómWv Atacn¡³ {]knU³dv _dm¡v H_mabpsS ImWmXmb {]Xna Hcp hÀjs¯ CSthf¡p tijw A{]Xo£nXambn e`n¨Xv. ssIbnð Nmbbpambn ]pôncn XqInbncn¡pó H_mabpsS {]Xna Hcp aÕysXmgnemfnbmWv BZyw IïXv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.