1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee December 26, 2013

i-àam-b Imäpw a-gbpw aq-ew ssh-Zyp-Xn X-S-Ê-s¸-«-Xv Imc-Ww ho-Sp-I-fnð {In-kv-Xpa-kv Un-óÀ X-¿m-dm-¡m³ km-[n-¡m-sX t]m-b Ip-Spw-_-¯nse Hmtcm Aw-K-§Ä¡pw F-\À-Pn I-¼-\n 40 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ipóp. bp-sI ]-hÀ s\-äv hÀ-¡v F-\À-Pn I-¼-\n-bm-Wv {In-kv-Xpa-kv Zn-\-¯nepw t_m-Iv-knw-Kv Zn-\-¯nepw ho-«nð `£-Ww X-¿m-dm-¡m³ km-[n-¡m-sX t]m-b-hÀ-¡v B-izm-k-hp-am-bn cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

i-àam-b Imäpw a-gbpw aq-ew ku¯v Cu-kv-än-tebpw Cw-¥-ïn-sâ-bpw e-ï-tâbpw In-g-¡³ {]-tZ-i-§-fn-epw ]-Xn-\m-bn-c-¡-W-¡n-\v ho-Sp-I-fn-em-Wv Có-se ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww X-S-Ê-s¸-«-Xv. ]-e-Ø-e-§-fnepw F³-Pn-\o-b-À-amÀ ssh-Zvyp-Xn hn-Xc-Ww A-t¸mÄ X-só ]p-\-Øm-]n-s¨-¦nepw Nn-e-bn-S-§-fnð C-Xp-h-tcbpw ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww ]p-\-cm-cw-`n-¡m³ km-[n-¨n-«nñ. G-I-tZ-iw 30000t¯m-fw ho-Sp-I-fn-em-Wv ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww X-S-Ê-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xv. Có-se ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww ]p-\-Øm-]n-¡m³ km-[n-¡m-¯nS-¯v Cópw tPm-en-IÄ Xp-S-cp-sa-óv bp-sI ]-hÀ s\-äv hÀ-¡v-kv A-dn-bn-¨p.

{In-kv-Xpa-kv Zn-\-¯nepw Có-s¯ t_m-Iv-knw-Kv Zn-\-¯nepw ho-«nð `£-Ww ]m-Iw sN-¿m-\m-Im-sX t]m-bh-sc k-lm-bn-¡m³ bp-sI ]-hÀ s\-äv hÀ-Iv-kv k-ó-²-am-Wv F-óv bp-sI ]-hÀ-s\-äv hÀ-¡v h-àm-hv A-dn-bn-¨p. ku¯v Cu-Ìn-ep-Å I-Ì-ta-gv-kn-\v sam-ss_ð tI-ä-dnw-Kv kw-hn-[m-\-tam, ]ºv, d-tÌm-dâv, tlm-«ð F-ón-hn-S-§-fnð \ntóm `£-Ww I-gn-¡m-hp-ó-XmWv. Ip-Spw-_-¯nse Hmtcm Aw-K-§Ä¡pw \m-ev]-Xv ]u-ïv h-sc-bp-Å _nð bp-sI ]-h-À s\-äv hÀ-¡v \ð-Ipw.

ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww X-S-Ê-s¸-«n-cn-¡p-ó D-]-t`m-àm-¡Ä bp-sI ]-hÀ s\-äv hÀ-¡n-sâ ]-hÀ I-«v slð¸v-sse³ \-¼-cp-am-bn _-Ô-s¸-Sp-Itbm C-sa-bnð A-b-¡p-Itbm sN-¿m-hp-ó-XmWv. Cw-¥-ïn-sâ In-g-¡³ {]-tZ-i-§-fn-ep-Å D-]-t`m-àm-¡Ä 08007838838 F-ó \-¼-cnepw ku¯v Cu-Ìn-ep-Å D-]-t`m-àm-¡Ä 0800 783 8866 F-ó \-¼-cnepw _-Ô-s¸-tS-ï-Xm-Wv.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.