1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
Posted By: Nri Malayalee August 21, 2014

tIm«bw: kqcys\ñn tIknse Ggpw ]¯pw {]XnIÄ tIm«bw {]tXyI tImSXnbnse¯n IogS§n. tIm¬{Kkv t\Xmhv tPmk^v Ìo-^³, tPmkv s\SpwXInSn FónhcmWv IogS§nbXv. Ccphscbpw ]qP¸pc sk³{Sð Pbnente¡v sImïv t]mbn.

  CcphtcmSpw Pqsse 19\Iw IogS§Wsaóv tIm«bs¯ {]tXyI tImSXn t\cs¯ \nÀt±iw \ðInbncpóp. Añm¯]£w {]XnIfpsS kz¯v IïpsI«psaópw tImSXn ]dªncpóp.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്‍ ആര്‍ ഐ മലയാളിയുടെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല

Comments are Closed.