1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hn-b-ó-bn-se N-cn-{X-{]-kn-²am-b ]mÀ-e-saâv a-µn-cw \-ho-I-cn-¡p-óp
hn-b-ó-bn-se N-cn-{X-{]-kn-²am-b ]mÀ-e-saâv a-µn-cw \-ho-I-cn-¡p-óp
hn-b-ó-bn-se N-cn-{X-{]-kn-²am-b ]mÀ-e-saâv a-µn-cw \-ho-I-cn-¡p-ó-Xn-\p-Å B-tem-N-\-bn-em-Wv A-[n-Im-cn-IÄ. 500 an-ey³ tUm-fÀ ap-S-¡n-bp-Å \-ho-I-c-W-¯n-\v A\p-tbm-Py\m-b H-cp I-cm-dp-Imc-s\ tX-Sn-\-S-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ cm-{ã-t\-Xr-Xzw.
Cäenbnð Iv\m\mb Im¯enIv Atkmkntbj³ {Inkvakv BtLmjn¨p
Cäenbnð Iv\m\mb Im¯enIv  Atkmkntbj³ {Inkvakv BtLmjn¨p
knknenb: Iv\m\mb Im¯enIv Atkmkntbj³ Hm^v Cäen knknenbbpsS t\XrXz¯nð ]m¯nbnse skâv- tPmk^v tZhmeb¯nð {Inkvakv BtLmjn¨p.
ko-tdm-a-e-_mÀ k-`-bpsS {Inkvakv XncpIÀa§Ä CâÀs\änð XÕabw
ko-tdm-a-e-_mÀ k-`-bpsS {Inkvakv XncpIÀa§Ä CâÀs\änð XÕabw
sIm¨n: {Inkvakv-cmhnð kotdm ae_mÀ k` taPÀ BÀ¨v _nj¸v IÀZn\mÄ amÀ tPmÀPv BetôcnbpsS ImÀanIXz¯nð ]mXncmIpÀ_m\bpw ktµihpw CâÀs\äneqsS XÕabw kwt{]jWw sN¿pw.
2012 ð sImñs¸«Xv 139 am[ya {]hÀ¯IÀ
2012 ð sImñs¸«Xv 139 am[ya {]hÀ¯IÀ
_Àen³ : temIs¯ 29 cmPy§fnembn 2012þð 139 am[ya {]hÀ¯IÀ tPmen¡nSbnð sImñs¸«Xmbn ]T\ dnt¸mÀ«v. 2011þs\¡mÄ ap¸Xv iXam\¯nsâ hÀ²\hv.
kzn-äv-kÀ-eânð `m-c-Xob-I-temÕ-hw P-\ph-cn A-ôn\v
kzn-äv-kÀ-eânð `m-c-Xob-I-temÕ-hw P-\ph-cn A-ôn\v
`m-c-Xo-b-I-e-I-fp-sS k-t½m-l-\-th-Zn-bm-bn kzn-äv-keâv am-dp-óp. 2013 se kn-äv-kÀ-eân-se `m-c-Xob-I-temÕ-hw P-\ph-cn A-ôn-\v D-kv-ä-dn-se kv-ämUv-tXm-^v-k-enð \-S-¯pw.
Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v ]-cn-[n \n-Ý-bn-¡-W-sa-óv kzn-kv hy-h-km-bn
Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v ]-cn-[n \n-Ý-bn-¡-W-sa-óv kzn-kv hy-h-km-bn
tem-I-¯n-sâ hn-hn-[-`m-K-§-fnð \nópw tPm-en-bv-¡m-bn kzn-äv-kÀ-eân-te-¡v Ip-Sn-tb-dp-ó-h-cp-sS F-®w \n-b-{´n-¨v cm-Py-¯n\v B-h-iy-ap-Åh-sc am{Xw Xp-S-cm³ A-\p-h-Zn-¡-W-sa-ó B-h-iy-hp-am-bn kzn-kv-I¼-\n AUn-tIm-bp-sS sN-bÀ-am³ tdmÄ-^v tUm-dn-Kv cw-K-s¯-¯n.
]pÊn ]q¨ Nm¹nsâ ]p\À P\\-tam?
]pÊn ]q¨ Nm¹nsâ ]p\À P\\-tam?
_Àen³: NmÀen Nm¹nsâ (1889þ1977) AtX apJ`mhw, B t\m«w, aq¡n\v XmsgbpÅ hoXn Ipdª Idp¯ aoiþt]msc¦nð Xebnð Hcp sXm¸nIqSn sh¨t¸mÄ B hniz lmky km{am«nsâ AtX ep¡vþamämÀ¡pañ {_n«\nse tIw{_nPnð \nópÅ Ggv hbkpÅ ]pÊn Fó- hfÀ¯v ]q¨bv¡v.
DÜ tIcf Kh¬saâv ImcpWy s_\heâv ]²Xnbpambn ssItImÀ-¡p-óp
DÜ tIcf Kh¬saâv ImcpWy s_\heâv ]²Xnbpambn ssItImÀ-¡p-óp
Xncph\´]pcw: PÀa³ aebmfn kwLS\IfpsS tI{µkanXnbmb bqWnb³ Hm^v PÀa³ aebmfn Atkmkntbj³ (DÜ), tIcf Kh¬saânsâ ImcpWy s_\heâv ]²Xnbpambn ssItImÀ¡póp.
t\m_ð k½m\w slðap«v tImfn\v kaÀ¸n¨p
t\m_ð  k½m\w slðap«v tImfn\v kaÀ¸n¨p
_Àen³: bqtdm]y³ bqWnb³ Hmkvtembnð Gäphm§nb kam[m\¯n\pÅ t\m_ð kam[m\ k½m\w ap³ PÀa³ Nm³keÀ tUm.- slðap«v tImfn\v kaÀ¸n¨p.
lwK-dnbnð \n-óv th-dn-s«m-cp a-e-bm-fn
lwK-dnbnð \n-óv th-dn-s«m-cp a-e-bm-fn
_p-Um-s]-Ìv: kz-´w-kw-kv-Im-c-¯nð \nópw F-{X-am-{Xw A-I-óp-Po-hn-¡p-óp-thm A-{X-am{Xw Ipd-¨v am-\p-jo-I-aq-ey§-tf H-cmÄ-¡p-ïm-Iq F-óm-Wv tem-I-w ]-c-t¡ hn-izm-kn-¡p-óXv.