1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
sh-dpw 229 ]uïn-s\m-cp em-¸v tSm¸v, kmw-kw-Kn-sâ hI
sh-dpw 229 ]uïn-s\m-cp em-¸v tSm¸v, kmw-kw-Kn-sâ hI
B-¸n-fn-tâbpw ssa-t{Im-tkm-^v-än-tâ-bpw Sm-_v se-äv `o-j-WnI-sf a-dn-I-S-¡m³ Kq-Knfpw kmw-kwKpw ssI-tImÀ-¡p-óp. 229 ]u-ïn-\v em¸v-tSm-¸v ]p-d-¯n-d-¡n-bm-Wv B-¸n-fn\pw ssa-t{Im-tkm-^v-än-\p-sa-Xn-tc km-kw-Kv ]-S-sbm-cp-¡w \-S-¯p-ó-Xv. B-¸n-fn-sâ sF-]m-Uv Sm-_vse-änsâ hn-e-¡p-d-ª ]-Xn-¸v ]p-d-¯n-d-¡p-saópw ssa-t{Im-tkm-^väpw B-a-tkmWpw tNÀ-óv A-Xv hnð-¸-\-bv-s¡-¯n-¡p-saópw B-¸nÄ {]-Jym-]n-¨v a-Wn-¡q-dp-IÄ-¡v A-I-am-Wv Kq-Knfn-s\m-¸w tNÀóp-sIm-ïv G-ähpw hn-e-Ip-d-ª em¸v-tSm-¸p-IÄ hn-]-Wn-bn-se-¯n-¡p-sa-óv kmw-kw-Kv …
sam-ss_ð t^m¬ {_-bn³ Syq-a-dp-ïm-¡p-sa-óv tImS-Xn D-¯c-hv
sam-ss_ð t^m¬ {_-bn³ Syq-a-dp-ïm-¡p-sa-óv tImS-Xn D-¯c-hv
sam-ss_ð-t^m¬ {_-bn³-Syq-a-dn-\v Im-c-W-am-Ip-sa-óv C-äm-en-b³ tIm-S-Xn-bp-sS D-¯-chv. C-äm-en-b³ _n-kn-\-kp-Im-c\m-b C-ó-skâv aÀ-tIm-fn-\n- \ðIn-b tI-kn-em-Wv Nn-c-{X-{]-[m-\-am-b Cu D-¯c-hv C-d-§n-bn-cn-¡p-óXv. X-e-t¨m-dnð Syq-aÀ _m-[n-¨ aÀ-tIm-fn-\v I-gn-ª ]-{´-ïv hÀ-j-am-bn Zn-htk-\ B-dv a-Wn-¡qÀ h-sc D-]-tbm-Kn-¡p-am-bn-cpóp. F-ómð Xp-SÀ-¨bm-b sam-ss_ð-t^m-Wn-sâ D-]-tbm-Kw am-c-Iam-b A-kp-J-§Ä-¡v Im-c-W-am-Ip-sa-óv Bcpw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cp-ón-sñ-óv amÀ-tIm-fn-\n ]-d-bpóp. …
kv-amÀ-«v t^m-Wp-tïm, ssI-¿nð ]-gv-kv I-cp-tX-ï!!!
kv-amÀ-«v t^m-Wp-tïm, ssI-¿nð ]-gv-kv I-cp-tX-ï!!!
H-cp kv-amÀ«v-t^m¬ sIm-ïv \n-§Ä F-s´ñmw sN-¿pw, t^mt«m F-Sp-¡pw, s\-äv t\m-¡pw, tkm-jyð s\-äv hÀ-¡nw-Kv ssk-äp-I-fnð t]m-Ipw, ao-Un-b-s¹-tb-gv-kv D-]-tbm-Kn-¡pw, D-¯-c-§Ä \n-c-h-[n-bm-Wv...
\m-ev kq-cy-\p-Å {K-lw I-sï-¯n
\m-ev kq-cy-\p-Å {K-lw I-sï-¯n
\m-ev kq-cy-\p-Å H-cp {K-lw I-sï-¯n-b-Xm-bn im-kv-{X-ÚÀ. `q-an-bnð \n-óv 5000 {]-Im-iw h-À-jw A-I-se-bm-Wv {]-Im-i-am-\am-b ]pXn-b {Kl-s¯ I-sï-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. C-Xn-\v `q-an-bp-sS B-dnc-«n h-en-¸-apïv. H-cp tPm-Un \-£-{X-s¯-bmWv Cu {K-lw h-ew sh-bv-¡p-óXv. F-ómð Cu H-cp tPm-Un \-£-{X-§-sf a-säm-cp tPm-Un \-£-{X-§Ä h-ew sh-bv-¡p-ó-Xn-\m-em-Wv {K-l-¯n-\v sam-¯w \m-ev …
s]m-Xp-Ø-e-§-fn-se ssh þ ss^ ku-Icyw D-]-tbm-Kn-¡tñ, ]-Wn In«pw
s]m-Xp-Ø-e-§-fn-se ssh þ ss^ ku-Icyw D-]-tbm-Kn-¡tñ, ]-Wn In«pw
s]m-Xp-Ø-e-§-fn-se ssh þ ss^ ku-I-cyw D-]-tbm-Kn-¡p-óh-sc Im-¯v ssk-_À {In-an-\-ep-IÄ h-e hn-cn-¡p-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. s]m-Xp-Ø-e-§-fn-se ssh þ ss^ ku-Icyw D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cp-sS I-¼yq-«-dp-I-fnð \n-óv A-b-¡p-ó Um-ä-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¡m³ I-gn-bpó tkm-^v-äv sh-b-dp-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v C-¯-c-¡m-cp-sS kz-Im-cy hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯p-ó-Xm-bm-Wv hn-h-cw. t\mÀ-«-Wn-se H-cp sk-Iyq-cn-än Øm]-\w \-S¯n-b kÀ-tÆ.nð aq-ónð c-ïv …
shdpw 5.6 iXam\w ]enibv¡v t]ÀkWð tem¬ thtWm ?
shdpw 5.6 iXam\w ]enibv¡v t]ÀkWð tem¬ thtWm   ?
Ignª AôphÀj¯n\nSbnse GähpwIpdª ]eni\nc¡nð hmbv] hmKvZm\wksNbvXv sUÀ_nsjbÀ _nðUnwKv skmsskän Ncn{Xw Xncp¯n¡pdn¡póp. shdpw 5.6 iXam\w ]enibv¡mWv kzImcyhmbv]IÄ skmsskän \evIpóXv. 2006 \hw_dn\ptijw bpsIbnð GähpwXmgvó ]eni\nc¡nð {]Jym]n¡s¸« hmbv]mhmKvZm\amWnXv. ]eni IpdhmsWóp IcpXn shdpsX tem¬ hm§msaóv BcpwIcptXï. Bhiy¡mscsâ _m¦nwKv CS]mSpIÄ hniZambn ]Tn¨tijwam{Xta tem¬ A\phZn¡pIbpÅq. km¼¯nIhnZKv[sâ …
samss_ð _mädnbpsS ZoÀLmbpkn\p ]¯p Ið]\IÄ
samss_ð _mädnbpsS  ZoÀLmbpkn\p ]¯p Ið]\IÄ
\½psS t]m¡änepw ssIbnepambn hn{ian¡pó Ct¸mgs¯ samss_ð t^mWpIÄ shdpw samss_ð t^m¬ am{Xañ. DuWnepw Dd¡¯nepw a\pjysâ k´XklNmcnbmbn amdnb samss_ð t^mWnñmsX temIw Hcp\nanjwt]mepw aptóm«pt]mInñ. a\pjyPohnX¯nð C{Xbpw {][m\s¸« Øm\wIcØam¡nb samss_ð t^mWnse Gähpw {][m\s¸« `mKw _mädnXsóbmWv. _mädnbnsñ¦nð t^m¬ D]tbmKn¡mt\ Ignbnñtñm… samss_epIfnse _mädnIfpsS ZoÀLmbpkn\mbn CXm Nne …
H-cp sN-e-hp-anñ….`m-hn-bn-se C-Ô-\w C-Xm
H-cp sN-e-hp-anñ….`m-hn-bn-se C-Ô-\w C-Xm
e-ï³:s]-t{Smfpw Uo-k-ep-apÄ-s¸-sS hnhn-[ C-Ô-\-§Ä-¡v tem-I-sa-¼mSpw Xo-hn-e. C-Xn-\n-sS Ip-fn-cp-]-IÀ-óv e-ï-\nð \n-ópw C-Xm H-cp B-izm-k-hmÀ¯. {Z-h-cq-]-¯n-ep-Å hm-bp `m-hn-bn-ð C-Ô-\-am-¡n am-äm-sa-óm-Wv bp-sI-bn-se im-kv-{X-ÚÀ k-aÀ-°n-¡p-óXv.
IqÀ-¡w h-en-bnð \nópw h-cp-am-\w
IqÀ-¡w h-en-bnð \nópw h-cp-am-\w
]-¦m-fn-bp-sS IqÀ-¡w h-en \n-§-fp-sS Dd-¡w I-f-bm-dptïm? A-sXm-cp i-ey-am-sW-óv ]-d-bm³ h-cs«. IqÀ-¡w h-en-bnð \n-óv \-sñm-cp Xp-I h-cp-am-\w e-`n¨m-tem?
C\n dn-«-bÀ-saânñ….
C\n dn-«-bÀ-saânñ….
A-dp-]-¯nb-ôv hb-Êv I-gn-ª-hÀ tPm-en-bnð \n-óv hn-c-an-¡-W-sa-ó \n-b-a-¯n-\v A-´yw. C-\n ap-Xð {]m-b-am-b-hÀ-¡v F-{X-Im-ew th-W-sa-¦nepw tPm-en sN-¿mw. A-dp-]-¯nb-ôv hb-Êv ]qÀ-¯n-bm-bh-sc sXm-gn-ep-S-a-IÄ \nÀ-_-Ô-]qÀ-Æw ]n-cn-¨p-hn-Spó-Xv H-tÎm-_À A-tôm-sS A-h-km-\n-¡pw.