1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
C³v-dÀ-s\-än-eq-sS -`o-jWn; sebv-U-\n-se U-¨v kv-Iq-fp-IÄ A-S-¨n-«p
C³v-dÀ-s\-än-eq-sS -`o-jWn; sebv-U-\n-se U-¨v kv-Iq-fp-IÄ A-S-¨n-«p
U¨vv A-[ym-]n-I-sbbpw hn-ZymÀ-°n-I-sfbpw tXm-¡n-\n-c-bm-¡p-sa-óv C³v-dÀ-s\änð t]m-kv-äv sNbvX k-tµ-iw t]m-eo-kn-s³v-d Dd-¡w sI-Sp¯n. Xp-SÀ-óv se-bv-U-\nse 22Hm-fw kv-Iq-fp-IÄ A-S-¨n«p. 2 tIm-f-Pp-IÄ-¡v apónð t]m-eo-kv Im-hð GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. k-tµ-ia-b-¨ BÄ kv-Iq-tf-sX-óv hy-à-am-¡m-¯-Xn\mð X-só-bpw hym-P-`o-j-Wn-bmIm³ km-[y-X-bp-Å-Xn-\mepw t]m-eo-kv B-i-b-¡p-g-¸-¯nem-Wv.
tjm-¸n-Mn-\m-bn ]pXn-b s]mSn-ssI, hn-t\m-Z-k-ôm-cn-IÄ-¡m-bn {^m³-knð tjm-¸n-Mv ]mkv-t]mÀ-«v
tjm-¸n-Mn-\m-bn ]pXn-b s]mSn-ssI, hn-t\m-Z-k-ôm-cn-IÄ-¡m-bn {^m³-knð tjm-¸n-Mv ]mkv-t]mÀ-«v
{]mtZinI hyhkmbhpw Nnñd hym]c-hpw ]pjvSn-s¸-Sp-¯m³ ]p-Xn-b-s]m-Sn-ss¡-I-fp-am-bn {^m³-kv.tjm-¸nw-Kn-te-¡v hn-t\m-Z-k-ôm-cnI-sf B-IÀ-jn-¡m³ A-hÀ-¡mbn tjm-¸n-Mv ]mkv-t]mÀ-«v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv {^-ôv A-[n-Im-cn-IÄ.
\o-Xn tX-Sn k-hn-X-bp-sS `À-¯m-hv bq-tdm-]y³ tIm-S-Xn-bn-te-¡v
\o-Xn tX-Sn k-hn-X-bp-sS `À-¯m-hv bq-tdm-]y³ tIm-S-Xn-bn-te-¡v
tUm-ÎÀ-amÀ KÀ`Ñn{Zw \S¯m³ hnk½Xn¨Xns\ Xp-SÀóv acn¨ C´y³ hwiP khnX lme¸\dpsS acW¯n\v D¯chmZnIfmbhÀs¡Xnsc \S]Sn Bhiys¸«v `À¯mhv bqtdm]y³ tImSXn-sb k-ao-]n-¡pw.
C-óv lm-¡À-am-cp-sS -hI CâÀ-s\-äv I-cn-Zn-\w
C-óv lm-¡À-am-cp-sS -hI CâÀ-s\-äv I-cn-Zn-\w
G-{]nð 22 CâÀ-s\-äv I-cn-Zn-\-am-bn B-N-cn-¡m³ lm-¡À-am-cp-sS kw-L-S-\bm-b A-t\m-Wn-a-kn-sâ B-lzm\w. ssk-_À Câ-en-P³-kv sj-b-dnw-Kv B³-Uv s{]m-«-£³ B-Îv ( kn-sF-F-kv-]n-F) F-ó t]-cnð A-ta-cn¡ sIm-ïp-h-ó ]pXn-b \n-b-a-¯n-\v F-Xn-tc-bp-Å {]-Xntj-[ kq-N-I-am-bm-Wv I-cn-Zn-\w B-N-cn-¡m³ A-t\m-Wna-kv Xo-cp-am-\n-¨-Xv.
Uðln-bnse ]o-U\w; c-ïmw {]-Xn-¡m-bn sX-c¨nð DuÀ-Ön-X-am¡n
Uðln-bnse  ]o-U\w; c-ïmw {]-Xn-¡m-bn sX-c¨nð DuÀ-Ön-X-am¡n
A-bð-hm-k-n-bp-sS {Iqc]oU\¯n\v C-cbm-b _m-en-I-bp-sS B-tcm-Ky-Øn-Xn sa-¨-s¸-Sp-ó-Xm-bn dn-t¸mÀ-«p-IÄ. HmÄ C´y C³kvänäyq«v Hm^v saUn¡ð kb³k-knð NnIn-Õ-bn-em-Wv Ip«n. Ip-«n¡v t\-cnb-]-\n-bp-ïv C-Xv-i-co-cw {]-Xn-I-cn-¡p-ó-Xn-s³v-d kq-N-\-bm-sWópw ap-dn-hp-IÄ t`-Z-s¸-«v Xp-S-§n-b-Xmbpw B-ip-]{Xn hr¯-§Ä A-dn-bn-¨p.
bp.sI a-e-bm-fn a-\-Êns\ sXm-«p-WÀ¯n “AÑ-sâ hoSv”
bp.sI a-e-bm-fn a-\-Êns\ sXm-«p-WÀ¯n “AÑ-sâ hoSv”
B h-b-te-eIÄ, ]m-S¯pw ]-d-¼n-eq-sS-bp-ap-Å \S-¯w A-sXmópw F-\n-¡v a-d-¡m³ ]-änñ.F-{X ]-Ww sIm-Sp-¯mepw A-sXm-s¡ Xn-cn-¨p-In«ptam?
\-½p-sS Ip-«n-IÄ kp-c-£n-Xtcm? I-W-¡p-IÄ I-Y ]-d-bp-óp
\-½p-sS Ip-«n-IÄ kp-c-£n-Xtcm? I-W-¡p-IÄ I-Y ]-d-bp-óp
\-½p-sS Ip-«n-IÄ F{X-tXm-fw kp-c-£n-X-cmWv. Im-a-{`m-´³-amÀ A-e-bp-ó cm-Py-¯v Ip-«n-IÄ Nq-j-W-¯n-\v hn-t[-b-cm-Ipó-Xv H-cp kÀ-Æ-km-[m-c-W kw-`-h-am-bn am-dn-bn-cn-¡póp.
Cä-en cm-{ão-b {]-Xn-kÔn, s\-t¸m-fnän-t\m-bv-¡v c-ïmw Du-gw
Cä-en cm-{ão-b {]-Xn-kÔn, s\-t¸m-fnän-t\m-bv-¡v  c-ïmw Du-gw
K-h¬-saâv cq-]o-I-cn-¡m-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv cm-{ão-b {]-Xnk-Ôn t\-cn-Sp-ó C-ä-en-bnð \n-e-hn-se {]-knUâv B-b PmÀPntbm s\-t]m-fnän-t\m-bv-¡v c-ïmw Dugw.
kuZn {]-hm-kn-I-fp-sS I-®o-cn-\v F-´v hn-e, tI-c-f-¯n-te-¡p-Å Sn¡-äv-\nc¡vv hÀ-²n-¸n-¨v F-bÀ C-´y
kuZn {]-hm-kn-I-fp-sS I-®o-cn-\v F-´v hn-e, tI-c-f-¯n-te-¡p-Å Sn¡-äv-\nc¡vv hÀ-²n-¸n-¨v F-bÀ C-´y
ku-Zn {]-hm-kn-If-sS Po-hn-Xw X-Ån-\o-¡pó-Xv bm-X-\-I-fp-sS \-Sp-hn-emWv. Nn-eÀ \n-e-\nð-¸n-\m-bpÅ t]m-cm-«-¯nð, a-äp-Nn-e-cmI-s« I-®o-cp-am-bn a-S-§m-\p-Å H-cp-¡-¯n-epw.
sI-F-^v-kn t{]-an-I-tfmSv, Im³-kÀ Im-¯n-cn-¸p-ïv…
sI-F-^v-kn t{]-an-I-tfmSv, Im³-kÀ Im-¯n-cn-¸p-ïv…
sI-F-^v-kn Im-Wp-t¼mÄ hm-bnð shÅw Du-dpó-h-tcmSv, \n-§Ä cp-Nn-I-c-am-bn A-I-¯m-¡pó-Xv Im³-k-dn-\v Im-c-W-am-Ip-ó am-c-I cm-k-h-kv-Xp-¡-fmWv.