1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
ssN-\o-kv tam-Uð th-tï…thï !
ssN-\o-kv tam-Uð th-tï…thï !
s_-bv-Pnw-Kv:ssN-\o-kv tam-Uð th-tï.....th-ï Fóv Cu hmÀ-¯ hm-bn-¨mð G-sXm-cp Z-¼-Xn-Ifpw Xo-cp-am-\-¯n-se-¯pw. A-{X-bv-¡v Zm-cp-W-am-Wo hmÀ¯.
kn-bmð Hmlcnhm-§m³ A-h-k-c-sam-cp-§póp: em-`w sIm-¿m\pw
kn-bmð Hmlcnhm-§m³ A-h-k-c-sam-cp-§póp: em-`w sIm-¿m\pw
sIm-¨n:h-fÀ-¨-bp-sS B-Im-iw Io-g-S¡n-b kn-bmð A-´m-cm-j {S-hn-am-\-¯m-h-f-¯nsâ Hml-cn kz-´-am-¡m³ A-h-kcw. {]-hm-kn-I-fp-sS k-l-I-c-W-t¯m-sS \nÀ-an-¨ tI-c-f-¯n-se B-Zy-s¯ hn-am-\-¯m-h-fam-b kn-bm-ensâ 1.486 e£w HmlcnIÄ hnägn¡póXneqsS 14.86 tImSn cq] kaml-cn-¡m-\m-Wv e-£yw.
tPm-_n tPmÀ-Pn-sâ X-«n-¸p-km-{am-Py-¯n-se c-l-ky-§Ä ]-c-ky-am-bn-«v C-óv H-cp-hÀjw
tPm-_n tPmÀ-Pn-sâ X-«n-¸p-km-{am-Py-¯n-se c-l-ky-§Ä ]-c-ky-am-bn-«v C-óv H-cp-hÀjw
eï³:bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw t\-cnð-¡-ï G-ä-hpw-hen-b km-¼¯n-I X-«n-¸n-sâ Np-cp-f-gn-ªn-«v C-óv H-cp-hÀjw. bp-sI-bn-sebpw \m-«n-tebpw a-e-bm-fnI-sf I-_-fn-¸n-¨v tIm-Sn-¡-W-¡n-\v cq-] X-«n-sb-Sp¯ tIm«-bw kz-tZ-in tPm-_n tPmÀ-Pn-sâ X-«n-¸v-km-{am-Py-¯n-se c-l-ky-§Ä a-d-\o¡nb -hmÀ-¯ F³-BÀ-sF a-e-bm-fn-bn-eq-sS I-gn-ª-hÀ-jw C-tX-Zn-h-k-am-Wv ]pdw-tem-Iw A-dn-bp-ó-Xv.
sXfn-hp-IÄ hn-tZ-i-t¯b-¡v ISóp, sX-ä-bn-ð tIkpw ap-§póp
sXfn-hp-IÄ hn-tZ-i-t¯b-¡v ISóp, sX-ä-bn-ð tIkpw ap-§póp
tPm-kv sX-ä-bn-en-s\-Xn-cm-bp-ff ssew-KnIm-tcm-]-W-tI-knð t]m-eo-kv C-c-«nð X-¸póp. tI-kn-se \nÀ-®m-b-I sX-fn-hp-Ifm-b em]v-tSm¸pw sh-_v Iym-a-dbpw \-ãam-b km-l-N-cy-¯n-em-Wn-Xv.C-Xn-\n-S-bnð InS-¸-d Zr-iy-§Ä ]-IÀ¯n-b Iym-a-dbpw em]v-tSm¸pw hn-tZ-i-t¯b-¡v I-S-¯nb-Xmbpw kq-N-\-bpïv.
bp-F-knse kz-hÀ-¤m-\p-cm-Kn-IÄ¡v C-\n I-eym-Ww I-gn¡mw
bp-F-knse kz-hÀ-¤m-\p-cm-Kn-IÄ¡v C-\n I-eym-Ww I-gn¡mw
bp-F-knð kz-hÀ-¤ hn-hm-l-§Ä-¡v GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cp-ó tÌ A-¸oð tImS-Xn ]n³-h-en¨p. km³-{^m³-knkv-tIm-bn-se H³-]Xmw kÀ-Iyq-«v tIm-S-Xn-bm-Wv A-ta-cn-¡-bnð ZoÀ-L-Im-e-am-bn \n-e-\n-ón-cp-ó \n-b-a-bp-²-¯n-\v A-h-km-\w D-ïm-¡n-bXv. kv-tä \o-¡n-b-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se km³-{^m³-knkvtIm kn-än-lm-fnð kz-hÀ-¤m-\p-cm-Kn-Ifm-b I-an-Xm-¡Ä hn-hm-ln-X-cm-bn.
A-d-Ìv H-gn-hm-¡m-bnð kv-t\m-U¬ a-S-§n-h-cp-sa-ó ]n-Xm-hv
A-d-Ìv H-gn-hm-¡m-bnð kv-t\m-U¬ a-S-§n-h-cp-sa-ó ]n-Xm-hv
A-d-Ìv H-gn-hm-¡n-bmð kv-t\m-U¬ A-ta-cn-¡-bn-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cp-sa-óv kv-t\m-U-Wn-sâ ]n-Xm-hv tem-Wn kv-t\mU¬. hn-Nm-c-W-bv-¡v ap³-]v X-S-hn-em-¡-cpXv, hn-Nm-c-W-bv-¡p-Å Ø-ew Xn-c-sª-Sp-¡m³ A-\pa-Xn \ðI-Ww Fv-óo D-]m-[n-IÄ Aw-Ko-I-cn-¨mð kv-t\m-U¬ A-ta-cn-¡-bn-te-¡v X-só a-S-§n-h-cp-sa-óv tem-Wn hy-à-am-¡n.
eo-Kn-s\-Xn-tc-bp-Å hn.F-kn-sâ ]-S-¸p-d-¸mSv: kw-i-b-§Ä G-sd
eo-Kn-s\-Xn-tc-bp-Å hn.F-kn-sâ ]-S-¸p-d-¸mSv: kw-i-b-§Ä G-sd
-Xn-cp-h-\-´-]p-cw:-ap-kvenw eo-Kn-\pw a{´n ]n.sI.Ip-ªm-en-¡p-«n¡pw F-Xn-tc-bp-Å {]-Xn-]-£-t\-Xm-hv hn.F-kv.A-Nyp-Xm-\µ-sâ A-{]-Xo£n-X I-cp-\o-¡-§Ä cm-{ão-b-ta-J-e-bnð ]-e kw-i-b-§Ä¡pw h-gn sX-fn-¡p-óp. H-cp {]-tIm-]-\-hp-anñm-sX-bm-Wv a-\p-jy-¡-S¯pw B-bp-[-¡-S¯pw DÄ-s¸-sS B-tcm-]-W-§-fp-am-bn hn.F-kv cw-K-¯p-h-óXv. hn.F-kn-sâ B-tcm-]-W-§Ä kn-]n-F-½nse Hu-tZym-Kn-I-]-£w au\w-sIm-ïv a-d-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.
Agna-Xn: {^-ôv hy-hkm-b `o-a³ _À-WmÀ-Uv tS-]n-bv-¡v F-Xn-tc A-t\zj-Ww
Agna-Xn: {^-ôv hy-hkm-b `o-a³ _À-WmÀ-Uv tS-]n-bv-¡v F-Xn-tc A-t\zj-Ww
A-gna-Xn A-tcm-]-W§-sf Xp-SÀ-óv {^-ôv hy-hkm-b `o-a\m-b _À-WmÀ-Uv tS-]n-bv-¡v F-Xn-tc A-t\z-j-W-¯n-\v tImSXn Hu-tZym-Kn-I-am-bn D-¯-c-hn«p.
]n.kn.tPmÀ-Pv ]-dª-Xv i-cn-bmIp-tam? sX-ä-bnð kw-`-h-¯nð a-{´n-bp-sS sam-gn-sb-Sp¡pw
]n.kn.tPmÀ-Pv ]-dª-Xv i-cn-bmIp-tam? sX-ä-bnð kw-`-h-¯nð a-{´n-bp-sS sam-gn-sb-Sp¡pw
sIm¨n:tPm-kv sX-ä-bn-en-s\-Xn-sc-bpÅ ssewKn-I B-tcm-]-W-t¡-knð a{´n sI._m-_p C-S-s]-«p-sh-ó kÀ-¡mÀ No-^v hn-¸v ]n.kn.tPm-À-Pn-sâ sh-fn-s¸-Sp-¯ð \n-e-\nð-t¡ {]-iv-\-¯nð H-cp a-{´n-bp-sS sam-gn tc-J-s¸-Sp-¯m³ H-cp-§p-I-bm-sW-óv t]m-eo-kv hr-¯-§Ä kq-N-\ \ðIn.
Fw.F.t_-_n ]-d-ªXp-t]m-se, ‘kw-L-Sn¸n-¨v F-Sp-¯Xm-tWm’ bp-F³ ]p-c-kv-Im-cw
Fw.F.t_-_n ]-d-ªXp-t]m-se, ‘kw-L-Sn¸n-¨v F-Sp-¯Xm-tWm’ bp-F³ ]p-c-kv-Im-cw
Xn-cp-h-\-´-]p-cw:X-«n-¸p-ImÀ X-sâ kz´w Hm^o-kn-\-I-¯n-cp-óv C-S-]m-Sp-IÄ D-d-¸n-¨n-cp-óp-sh-ó sR-«n-¡p-ó c-lkyw ]p-d¯m-b A-óp-X-só-bm-Wv ap-Jy-a{´n D-½³ Nm-ïn s]m-Xp-P-\-tk-h-\-¯n-\p-Å bp-F³ ]p-c-kv-Im-cw G-äp-hm-§n-b-Xv. Xn-cp-h-\-´-]pc¯v Fkv.F^v.sF kwLSn¸n¨ 'tImfPpIÄ¡v kzbw`cW ]Zhnbpw DóX hnZym`ymk ]Zhnbpw' hnjb¯nse skan-\m-dn-em-Wv t_-_n-bp-sS A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w.