1 $ = 0 INR
1 € = 0  INR
AssociationSpiritualEntertainmentFamily & KidsImmigrationGreetingsCookeryClassifieds
hmS-I-bv-¡v Xm-a-kn-¡m³ G-ähpw \ñ-Xv _m-gvkn-temW
hmS-I-bv-¡v Xm-a-kn-¡m³ G-ähpw \ñ-Xv _m-gvkn-temW
\n-§Ä hm-S-I-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-ó Bfm-tWm? F-¦nð e-ï-\nð Po-hn-¡m³ km-[n-¡nñ. A-{X ]-Ww th-ïn-hcpw e-ï-\n-se Xm-a-k-¯n-\v. e-ï-\n-se H-cp amk-s¯ i-cmi-cn hm-S-I 1505 ]u-ïmWv. A-Xn-sâ Iq-«-¯n-ð Iu¬-knð Sm-Ivkpw Iq-Sn h-cp-t¼mÄ \-sñm-cp Xp-I \n-Ip-Xn-bn-\-¯nð h-cpw. bq-tdm-¸n-se G-ähpw Ipd-hv hm-S-I _m-gvkn-tem-W-bn-em-Wv. A-hn-sS H-cp amk-s¯ hm-S-I 580 …
Szn-ä-dnð amÀ-¸m-¸-bv-¡v H-cp tImSn B-cm-[-IÀ
Szn-ä-dnð amÀ-¸m-¸-bv-¡v H-cp tImSn B-cm-[-IÀ
{^m³-kn-kv amÀ-¸m-¸-bv-¡v B-cm-[-I-c {]-f-b-amWv. h-¯n-¡m-\nð-\n-óv H-cp hn-a-Xi-Ðw tIÄ-¸n-¡p-ó {^m³-kn-kv amÀ-¸m-¸-bv-¡v Szn-ä-dnð H-cp tIm-Sn B-cm-[-IÀ I-gnªp. C-Xv B-cp-a-dn-bm-sX C-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp. F-ómð X-só ]n-´p-S-cp-ó H-cp tIm-Sn B-fp-IÄ-¡v amÀ-¸m-¸ \-µn ]-d-ª-t¸m-gm-Wv kw`-hw ]p-d-¯-dn-bp-ó-Xv. hnhn-[ `m-j-I-fn-em-bn-«m-Wv amÀ-¸m-¸ C-{Xbpw t]À ]n-´p-S-cp-óXv. AXp-sIm-ïpX-só H³]-Xv `m-j-I-fn-em-Wv amÀ-¸m-¸ \-µn …
tem-I-¯n-se- kv-{Xo-]p-cp-jm-\p-]m-Xw Xp-ey-am-Ip-óp
tem-I-¯n-se- kv-{Xo-]p-cp-jm-\p-]m-Xw Xp-ey-am-Ip-óp
kv-{Xo-]p-cp-jm-\p-]m-Xw hen-b {]-iv-\-am-Wv ]-e-t¸m-gpw. A-Xv Iq-Sn-bmepw Ip-d-ªmepw {]-iv-\-amWv. A-Xv Xp-ey-\n-e-bn-em-Ip-ó h-en-b Imcyw X-só-bmWv. A-Xn-sâ kq-N-\-I-fm-Wv ]pd-¯v h-cp-óXv. tem-I-¯n-se kv-{Xo-]p-cp-jm-\p-]m-Xw k-´p-en-Xm-h-Ø-bn-te-¡v \o-§p-ó-Xm-bm-Wv tem-I km-¼-¯n-I-t^m-dw dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-ó-Xv. tem-I-¯n-se hnhn-[ cm-Py-§-fnð \-S-¡p-ó hen-b {]-iv-\-§Ä-¡m-Wv C-tXm-sS ]-cn-lm-c-ap-ïm-Im³ t]m-Ip-ó-Xv. km-¼-¯n-Iam-b k-a-Xzw, hn-Zym-`ym-kþ B-tcm-Ky A-h-Im-iw Fón-h …
ssN-\-¡mc³ Nm-äv sN-bvXv tlm-«ð ap-dn-bn-se-¯n¨-Xv kz´w a-cp-a-I-sf
ssN-\-¡mc³ Nm-äv sN-bvXv tlm-«ð ap-dn-bn-se-¯n¨-Xv kz´w a-cp-a-I-sf
57Im-c\mb ssN-\-¡mc³ Hm¬-sse-\n-eq-sS H-cp kv-{Xo-sb ]-cn-N-b-s¸«p. A-hÀ ]-c-kv]-cw sXäm-b hn-h-c-§-fm-Wv \ð-In-bXv. A§-s\ Ip-sd-¡m-ew I-gn-ª-t¸mÄ H-cn-¡ð t\-cn-«v Im-Wm-sa-óv k-½-Xn¨p. A-t¸mgpw Xm³ kw-km-cn-¡pó-Xv kz-´w acp-tam-tfm-Sm-sW-óv A-bmÄ A-dn-ªnñ, Xn-cn-¨pw. dn-«-bÀ B-b-ti-jw hm-§v Hm-¬-sse³ Nm-än-em-Wv A-`-bw I-sï-¯n-bXv. Kp-Uv A-äv A-ïÀ-kv-ämân-§v A-tZ-gv-kv F-ó t]-cnð Nmäv …
C\n kz-´w ssI-¸-S-bnð sa-bnð A-b¡mw
C\n kz-´w ssI-¸-S-bnð sa-bnð A-b¡mw
kz-´w ssI-¸-S A-{X C-ã-ap-Å-hÀ Kq-Kn-fn-sâ ]pXn-b co-Xn ]-co-£n-¡m-hp-ó-XmWv. kz-´w ssI-¸-S-bnð sa-bnð A-b-¡m³ km-[n-¡p-ó H-cp ]pXn-b ]-co-£-W-am-Wv A-hÀ sIm-ïp-h-ó-Xv. CSthfIfn«v- sabnepIfnð At\Iw ]pXpaIÄ AhXcn¸n¡mdpÅ KqKnÄ Hmtcmcp¯cptSbpw ssI¸S sabnð sN¿m\pÅ kwhn[m\w IqSn Pn sabnð, KqKnÄ tUmIv-kv Fónhbv-s¡m¸w AhXcn¸n¨p. KqKnÄ krjv-Sn¡pó ssS¸v- shÀj\nð …
KqKnÄ ¥m-kn-\v kmw-k-§n-sâ h-I F-Xn-cm-fn-¥m-kv
KqKnÄ ¥m-kn-\v kmw-k-§n-sâ h-I F-Xn-cm-fn-¥m-kv
F-´n-\pw H-cp F-Xn-cm-fn D-ïm-Ipó-Xv \ñ-XmWv. AXp-sIm-ïv tkh-\w sa-¨-s¸-Spw. A-Xv Fñm-hÀ-¡pw A-dn-bm-hp-ó Im-cy-amWv. C-hn-sS Kq-KnÄ ¥m-kn-sâ tkh-\w sa-¨-s¸Sp-tam-sb-óv t\m-¡mw. Im-c-Ww. kmwk-§v H-cp I-cp-¯p-ä F-Xn-cm-fn-bm-bn cw-K-{]-thi-\w sN-bv-Xn-«p-ïv. Kq-KnÄ ¥m-kn-\v I-« shñp-hn-fn-bp-am-bn-«m-Wv kmwk-§v ¥m-kv cw-K-{]-thi-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. kv-t]mÀ-«v-kv ¥m-kv F-óv t]-cn-«n-cn-¡p-ó ]pXn-b D-]-I-c-W-¯n-\v t]äâv …
tdm-Uv \-óm-¡m³ sk-Iv-kv \n-tj-[n-¡ð ka-cw
tdm-Uv \-óm-¡m³ sk-Iv-kv \n-tj-[n-¡ð ka-cw
sk-Iv-kv \n-tj-[n-¡ð H-cp-]m-Sv Ø-e-§-fnð \-S-¯n-bn-«p-Å-XmWv. ]-e B-h-iy-§Ä D-ó-bn-¨m-Wv sk-Iv-kv \n-tj-[n-¡ð ka-cw \-S-¯p-ó-Xv. sIm-fw-_n-b-bnepw C-t¸mÄ sk-Iv-kv \n-tj-[n-¡ð ka-cw \-S-¡p-I-bmWv. tdm-Uv \-óm¡-Ww F-ó-Xm-Wv C-hn-S-s¯ kv-{Xo-I-fp-sS B-h-iyw. sIm-fw-_n-b-bn-se H-cp sN-dp-\-K-cam-b _mÀ-_-tIm-kn-em-Wv kw`-hw \-S-¡p-ó-Xv. t{Im-kv-Uv se-Kv aq-hv-saâv F-óm-Wv k-a-c-¯n-sâ t]cv. Im-ep-IÄ Iq-«p-]nW-¨v sh-bv-¡p-I. A§-s\ …
kv{Xo-bp-sS I-gp-¯-dp-¡p-ó hoUntbm t^-kv-_p-¡v \o-¡w sN-bvXp
kv{Xo-bp-sS I-gp-¯-dp-¡p-ó hoUntbm t^-kv-_p-¡v \o-¡w sN-bvXp
t^kv-_p-¡nð {]-N-cn-¡p-ó kv-{Xo-bp-sS I-gp-¯-dp-¡p-ó hoUntbm \o-¡w sN-bvXp. lnwkmßIamb hoUntbmIfpw Nn{X§fpw A]v-temUv- sN¿póXn\v- IqSpXð IÀi\amb am\ZÞ§Ä GÀs¸Sp¯psaóv- A[nIrXÀ Adnbn¨p. A-{I-a-§Ä hn-h-cn-¡p-ó Nn-{X-§Ä t]m-kv-äv sN-¿p-ó-Xn\pw C-\n hn-e-¡p-ïm-Ipw. lnwkmßIamb hoUntbmIÄ¡pff Xmð¡menI hne¡v- sskäv- ASp¯nsS \o¡nbncpóp. CtXXp-SÀ-óm-Wv kv-{Xo-sb I-gp-¯-dp-¡p-ó hoUntbm t^-kv-_p-¡nð {]-Xy-£-s¸-«-Xv.- saIv-kn¡³ kv-{Xosb …
{_n«\nse anI¨ tUmÎÀamÀ h\nXIÄ
{_n«\nse anI¨ tUmÎÀamÀ h\nXIÄ
{_n«\nse anI¨ tUmÎÀamÀ h\nXIsfóv kÀth dnt¸mÀ«v. X§fpsS kao]w F¯pó tcmKnIsf hniZambn ]cntim[n¨v Fñm sSIvÌpIfpw \S¯n tcmK\nÀ®bw \S¯póXnð h\nXm tUmÎÀamÀ hnZKvZcmWv. Fómð ]pcpj tUmÎÀamÀ tcmKnIsf Imcyamb ]cntim[\ \S¯msX XncnsI Abbv¡pIbmWv sN¿póXv. X§fpsS tcmKnIsf hnZKvZ NnInÕbv¡v \nÀt±in¡póXpw IrXyamb acpóv \nÀt±in¡póXpw h\nXm tUmÎÀamcmWv. …
Dd§pó kabw Xet¨mdnsâ ¢o\nwKv kabsaóv KthjIÀ
Dd§pó kabw Xet¨mdnsâ ¢o\nwKv kabsaóv KthjIÀ
Dd§pó kabw Xet¨mdnsâ ¢o\nwKv kabsaóv KthjIÀ. Hcp Znhks¯ Nn´Ifpw Bi¦Ifpw \o¡n Xet¨mÀ akvXnjv¡w ip²am¡pó {]{InbbmWv Dd§pó kab¯v \S¡póXv. Dd¡¯nsâ AkvSnØm\ ImcWw Xsó Cu amen\y \nÀ½mÀP\ {]{Inb BsWóv KthjIÀ ]dbpóp. \mw Dd§pó kab¯v \mUo tImf§Ä¡nSbnse hnShv Xpdóp AIhiw Xpdóp IgpIpóXn\v- thïn …